Algemene voorwaarden

Downloaden

Algemene voorwaarden (Versie 1.1 May 2024)

Zorg ervoor dat U deze algemene voorwaarden print en bewaart voor Uw eigen administratie voordat U ze volledig aanvaardt (zoals hieronder uiteengezet). Uw kunt deze algemene voorwaarden printen door HIER te klikken.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Begripsbepalingen

3. Vergunningen

4. Gebruikersverplichtingen

5. Algemene regels

6. Uw Deelnemersaccount registreren bij de Aanbieder

7. Dubbele of meerdere Deelnemersaccounts

8. Informatie KYC en Deelnemersaccount

9. Aanmeldingsgegevens en Deelnemersaccounts

10. Administratie Deelnemersaccount

11. Algemene regels voor deelname aan Kansspelen

12. Uitbetalingen

13. Bonussen

14. Annulering van weddenschappen of inzetten

15. Opnames van Uw Deelnemersaccount

16. Sluiten van Uw Deelnemersaccount

17. Verantwoord spelen

18. Fraude en anti-witwasbeleid

19. Privacyverklaring en Cookiebeleid

20. Klachtenprocedure en geschillenbeslechting

21. Beperking van aansprakelijkheid

22. Antiwitwasmeldingen

23. Schendingen, boetes en beëindiging

24. Intellectuele eigendom

25. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

26. Overig

Annex 1 - Spelregels

1. Inleiding

1.1. Welkom bij LeoVegas en bedankt dat U de tijd neemt om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) en de regels voor het aangeboden kansspelproduct (“Spelregels”) die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Kansspelen, de bijbehorende internet-, mobiele of andere platforms waarmee U toegang krijgt tot onze website www.leovegas.nl, of apps die toebehoren of onder licentie zijn verstrekt aan de Aanbieder (“Website”).

1.2. De Website en alle bijbehorende merken, handelsmerken en intellectuele eigendommen zijn eigendom van en worden beheerd door LeoVegas Mobile Gaming Group.

2. Begripsbepalingen

2.1. In onze Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

”Inzetbaar”: het totale tegoed op Uw Deelnemersaccount verminderd met een eventueel Gereserveerd Bedrag;

”Bonusreglement”: regels en andere belangrijke informatie met betrekking tot bonussen, promoties, welkomstaanbiedingen en andere aanbiedingen beschikbaar op de Website, zoals die naar eigen goeddunken van de Aanbieder worden aangeboden en zoals die van tijd tot tijd van toepassing zijn;

”Contactgegevens Klantenservice”: telefoonnummer: +31 800 2300416 en e-mailadres: support@leovegas.nl;

”E-mailadres Functionaris voor Gegevensbescherming”: dpo@leovegasgroup.com;

”Kansspelen”: casino, live casino, sportweddenschappen, bingospellen en elk ander kansspel op onze Website, zoals die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Kansspelen toe te voegen aan of te verwijderen van de Website;

”Spelregels”: regels die specifiek zijn voor elk Kansspel, zoals opgenomen en beheerd door de aanbieders, leveranciers en/of ontwikkelaars van de Kansspelen. De Spelregels maken integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden en worden nader uiteengezet in artikel 5.5 hieronder;

”De Aanbieder”: LeoVegas Gaming Plc (C59314), een vennootschap opgericht naar het recht van Malta, statutair gevestigd te ‘Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta’;

”LeoVegas Mobile Gaming Group”: de Aanbieder, haar dochtervennootschappen of houdstermaatschappijen op enig moment en elke dochtervennootschap van een houdstermaatschappij van LeoVegas;

”Uw Deelnemersaccount”: het spelersaccount dat U registreert op onze Website om gebruik te maken van onze Kansspelen en diensten; ”Ksa”: de Kansspelautoriteit;

”Gereserveerd Bedrag”: het bedrag dat U inzet of aanbiedt in te zetten op een weddenschap, hetgeen te allen tijde Uw mogelijke verliesrisico vertegenwoordigt;

”Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Kansspelen en Website;

”U”, “Uw” of “Klant”: elke persoon die gebruik maakt van de Website of de diensten (Kansspelen) van de Aanbieder die toegankelijk zijn na inschrijving.

3. Vergunningen

3.1. De Aanbieder heeft een vergunning zoals vermeld in Artikel 31a van de wet op de kansspelen met identificatienummer 1970/01.297.569 (verleend op 7 september 2023) en staat onder toezicht van de KSA.

4. Gebruikersverplichtingen

4.1. Door deze voorwaarden te accepteren verklaart U dat:

4.1.1. U 18 jaar of ouder bent, handelingsbekwaam bent en niet onder bewindvoering staat

4.1.2. U kennis hebt genomen van de categorieën personen aan wie geen Kansspelen mogen worden aangeboden (zoals uiteengezet in deze Voorwaarden);

4.1.3. U kennis hebt genomen van de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand, het geografische adres en de contactgegevens van de Aanbieder, en van de contactgegevens van de klantenservice klik hier;

4.1.4. U kennis hebt genomen van de kansspelen die de Aanbieder organiseert, met inbegrip van de Spelregels, de winkansen, de wijze van kansbepaling, de specifieke kenmerken van de Kansspelen en, voor zover mogelijk, de uitbetalingspercentages;

4.1.5. U kennis hebt genomen van de informatie met betrekking tot de beschikbare betalingsmethoden voor opnames en stortingen, alsook van de voorwaarden voor betalingstransacties met de Aanbieder;

4.1.6. U de Website en Uw Deelnemersaccount uitsluitend en alleen zult gebruiken voor Uw deelname aan de Kansspelen en niet voor enige financiële of andere onethische of onwettige reden. Uw deelname aan de Kansspelen geschiedt uitsluitend in Uw persoonlijke, niet-professionele hoedanigheid en uitsluitend voor recreatieve en amusementsdoeleinden;

4.1.7. U kennis hebt genomen van de totale kosten van deelname aan de Kansspelen, met inbegrip van alle daarmee samenhangende vergoedingen, kosten en uitgaven, belastingen die via de Aanbieder worden betaald, dan wel, voor zover die kosten niet exact kunnen worden aangegeven, de grondslag voor de berekening van die kosten en eventuele specifieke kosten voor het gebruik van de techniek van de Kansspelen;

4.1.8. U zich uitsluitend namens uzelf inschrijft en namens uzelf en op eigen risico deelneemt aan de Kansspelen, en niet namens een andere persoon;

4.1.9. U woonachtig bent in Nederland en geen gebruik zult maken van de Website en niet zult deelnemen aan de Kansspelen vanuit een rechtsgebied waar Uw deelname in strijd zou zijn met enige toepasselijke wetgeving of andere regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt, tot wetgeving met betrekking tot kansspelen op afstand;

4.1.10. alle informatie die U tijdens Uw gebruik van de Website en de deelname aan de Kansspelen van de Aanbieder verstrekt volledig, nauwkeurig en correct is en dat U de Aanbieder onmiddellijk op de hoogte zult brengen in het geval van wijzigingen in deze informatie;

4.1.11. Uw inschrijving niet zal worden gebruikt voor witwassen of financiering van terrorisme, voor overtreding van sanctieregelingen of voor fraude met of misbruik van de Kansspelen;

4.1.12. U zorgvuldig om zult gaan met de identificatiemiddelen voor aanmelding, alle redelijke maatregelen zult nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen en daartoe zo nodig de nader door de Aanbieder op te stellen voorschriften op zult volgen;

4.1.13. al het echte geld dat U op Uw Deelnemersaccount stort rechtmatig is verkregen en niet is bezoedeld door enige vorm van onrechtmatigheid. U verklaart in het bijzonder dat het geld dat U op Uw Deelnemersaccount stort niet afkomstig is van een onrechtmatige activiteit of bron;

4.1.14. U begrijpt dat U door deel te nemen aan de Kansspelen het risico neemt om geld te verliezen dat op Uw Deelnemersaccount is gestort;

4.1.15. U niet betrokken bent en niet betrokken zult zijn bij frauduleuze, samenspannende, manipulatieve of andere onwettige activiteiten met betrekking tot Uw deelname of die van derden aan een van de Kansspelen en geen gebruikt zult maken van software-ondersteunde methoden of technieken of hardware-apparaten in verband met Uw deelname aan de Kansspelen. De Aanbieder behoudt zich hierbij het recht voor om Uw Deelnemersaccount ongeldig te verklaren of te sluiten of om Uw deelname aan een Kansspel ongeldig te verklaren of te beëindigen in geval van dergelijk gedrag;

4.1.16. U alleen geld, creditcards en andere financiële instrumenten zult gebruiken die geldig zijn, op Uw naam geregistreerd staan en rechtmatig aan U toebehoren, wanneer U geld stort op of opneemt van Uw Deelnemersaccount;

4.1.17. de computersoftware die de Aanbieder aan U ter beschikking stelt eigendom is van de Aanbieder of andere derden en wordt beschermd door auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en gelijkwaardige rechten zoals rechten op knowhow en handelsgeheimen. U zult de software alleen gebruiken voor Uw eigen persoonlijk, recreatief gebruik in overeenstemming met alle regels en voorwaarden zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

4.1.18. U beleefd zult zijn tegen andere Klanten en vertegenwoordigers van de Aanbieder en zich zult onthouden van onbeleefde of obscene opmerkingen, ook in chatrooms. Kansspelen die op of via de Website worden gespeeld, dienen op dezelfde manier te worden gespeeld als kansspelen die in een andere setting worden gespeeld. Agressief of gewelddadig gedrag tegenover andere Klanten of personeel van de Aanbieder wordt niet getolereerd;

4.1.19. U kennis hebt genomen van Ons beleid ter voorkoming van kansspelgerelateerde criminaliteit, Onze klachtenregeling, Onze Privacyverklaring en Ons Cookiebeleid;

4.1.20. U kennis hebt genomen van Onze informatie over verantwoord speelgedrag, waaronder de risico’s op kansspelverslaving die verbonden zijn aan deelname aan de door de Aanbieder georganiseerde Kansspelen, de registratie en analyse van het speelgedrag, de in Nederland beschikbare (instellingen voor) verslavingszorg, anonieme hulp en de daarvoor beschikbare faciliteiten, met inbegrip van zelfuitsluiting van deelname aan Onze Kansspelen via het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, en Ons verslavingspreventiebeleid.

5. Algemene regels

5.1. Lees deze Voorwaarden en Spelregels zorgvuldig in hun geheel door voordat U een Deelnemersaccount registreert op de Website. Als U het niet eens bent met enige bepaling van de Voorwaarden of de Spelregels, gebruik, bezoek of raadpleeg de Website en/of Kansspelen dan niet.

5.2. Door een Deelnemersaccount te registeren op de Website en het relevante checkbox op de inschrijvingspagina aan te vinken, erkent U en stemt U ermee in dat U deze Voorwaarden en Spelregels, zoals van toepassing op Uw gebruik van de Website en de Kansspelen, hebt gelezen, begrepen en expliciet aanvaard en verbindt U zich ertoe deze te allen tijde na te leven wanneer U gebruikmaakt van de Website en de Kansspelen.

5.3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, hetgeen van tijd tot tijd redelijk zou kunnen zijn. Wanneer deze Voorwaarden worden gewijzigd of bijgewerkt, wordt U daarvan in kennis gesteld via kennisgeving en/of via een passend bericht dat naar Uw e-mailadres wordt gestuurd. Uw voortgezet gebruik van de Website na wijzigingen van de Voorwaarden houdt in dat U de Voorwaarden (zoals gewijzigd) nog steeds aanvaardt.

5.4. Indien U, als gevolg van de gewijzigde Voorwaarden, niet langer gebruik wenst te maken van de Website en/of de Kansspelen, kunt U alle beschikbare tegoeden opnemen en de klantenservice vragen om Uw Deelnemersaccount te sluiten via de Contactgegevens Klantenservice zoals aangegeven in art 2.1 van deze Voorwaarden.

5.5. Spelregels, uitleg voor deelname aan een Kansspel, uitleg voor het onderhouden van Uw Deelnemersaccount bij de Aanbieder en andere belangrijke informatie worden via aparte links op de Website aangeboden en zijn door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen. De standaard Spelregels voor de verschillende soorten aangeboden Kansspelen vindt U Annex 1 . Eventuele specifieke Spelregels van varianten van het betreffende Kansspel, kunt U raadplegen door in het geopende Kansspel op ‘Help’ te klikken en daarna ‘Paytable’. Door registratie en aanvaarding van deze Voorwaarden erkent U en stemt U ermee in alle Spelregels te hebben gelezen en begrepen. Het spelen van het betreffende Kansspel houdt aanvaarding van de specifieke Spelregels in Als je het niet eens bent met de specifieke Spelregels van een bepaald Kansspel, adviseren wij U ten zeerste om het betreffende Kansspel niet te spelen.

6. Uw Deelnemersaccount registreren bij de Aanbieder

6.1. Om te kunnen deelnemen aan de Kansspelen om echt geld, dient U eerst een Deelnemersaccount aan te maken en de verschillende stappen van het inschrijvingsproces met succes te doorlopen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het instellen van de limieten aan Uw speelgedrag en het voldoen aan de vereiste (verificatie)procedures. Zodra U het inschrijvingsproces met succes hebt voltooid, kunt U geld storten op Uw Deelnemersaccount op elke manier die op de Website is aangegeven. De Aanbieder heeft het recht om derden-betaaldienstverleners aan te wijzen om namens de Aanbieder op te treden, tegoeden te ontvangen en/of te betalen.

6.2. Een verzoek om een Deelnemersaccount te registreren wordt gedaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en in te dienen op de Website. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de opening van een Deelnemersaccount te weigeren.

6.3. U moet alle verplichte informatie invullen die op het inschrijvingsformulier wordt gevraagd, in het bijzonder Uw:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adres;
 • Geldig e-mailadres;
 • Geldig (mobiel) telefoonnummer;
 • Woonplaats;
 • Plaats van waaruit U van plan bent de Website te bezoeken, indien dit een andere plaats is dan Uw woonplaats;
 • Bankrekeninggegevens; en
 • Burgerservicenummer (voor zover beschikbaar).

6.3.1. U moet 18 jaar of ouder zijn om een Deelnemersaccount te registreren en deel te nemen aan de Kansspelen die op de Website worden aangeboden. Voor de volledigheid, minderjarigen en spelers die zijn uitgesloten van deelname kunnen niet deelnemen aan de Kansspelen die op de Website worden aangeboden.

6.3.2. Als onderdeel van het inschrijvingsproces en om te voldoen aan Onze compliance- en wettelijke verplichtingen, de Aanbieder is verplicht om Know Your Customer (“KYC”)- en verificatieprocedures uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verificatie van Uw leeftijd, identiteit en e-mailadres of (mobiel) telefoonnummer. Uw inschrijving zal niet worden voltooid totdat deze procedures naar Onze tevredenheid zijn afgerond.

6.3.3. Niettegenstaande het voorgaande, en hoewel U ervoor moet zorgen dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw, volledig en correct is, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om Uw Deelnemersaccount, dat mogelijk onbedoeld geopend is op basis van valse, onvolledige of onjuiste informatie, op te schorten of te sluiten en alle inzetten en weddenschappen die U met Uw Deelnemersaccount hebt afgesloten ongeldig te verklaren, met inbegrip van speelwinsten die voortvloeien uit stortingen vanaf een dergelijk account, ongeacht of deze al dan niet zijn uitbetaald.

7. Dubbele of meerdere Deelnemersaccounts

7.1. Het is U verboden om meer dan één (1) Deelnemersaccount te registreren op de Website. Indien U, in weerwil van dit verbod, meer dan één (1) Deelnemersaccount opent of probeert te registreren op de Website, om welke reden dan ook, of indien U een aantal weddenschappen of inzetten hebt geplaatst vanaf dubbele of meerdere accounts die U op onregelmatige wijze hebt geopend, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om naar eigen goeddunken U te blokkeren of één of meerdere van Uw Deelnemersaccounts te sluiten en worden alle weddenschappen en inzetten geacht ongeldig te zijn. De Aanbieder behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen goeddunken stortingen of speelwinsten in te houden na de ontdekking van dubbele of meerdere Deelnemersaccounts die door U geopend of gebruikt worden. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om verdere stappen tegen U te ondernemen indien dit nodig wordt geacht.

7.2. Als U merkt dat U meer dan één (1) Deelnemersaccount hebt onder verschillende namen, dient U de Aanbieder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen via de Contactgegevens Klantenservice.

7.3. Indien de Aanbieder besluit om U toe te staan één (1) Deelnemersaccount te behouden, wordt naar eigen goeddunken van de Aanbieder bepaald welk account als Deelnemersaccount behouden wordt.

7.4. Bovendien, als U probeert om extra, dubbele of meerdere Deelnemersaccounts te registreren nadat Uw oorspronkelijke Deelnemersaccount is gesloten wegens kansspelverslaving, zullen alle tegoeden op Uw extra, dubbele of meerdere Deelnemersaccount(s) onmiddellijk worden verbeurd en ingehouden en zullen er onder geen enkele omstandigheid speelwinsten aan U worden uitbetaald.

8. Informatie KYC en Deelnemersaccount

8.1. De Aanbieder voert zelf of via derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, identiteitsverificatiedienstverleners) verificatieprocedures uit tijdens het inschrijvingsproces, op Klanten die stortingen doen en op Deelnemersaccounts in het algemeen. U stemt ermee in de Aanbieder documenten te verstrekken in de fase van storting en/of opname of in enige andere fase naar eigen goeddunken van de Aanbieder.

8.2. Dergelijke informatie kan een kopie van Uw paspoort of andere identificatiedocumenten omvatten, of informatie met betrekking tot de herkomst van Uw middelen en/of vermogen, als onderdeel van de KYC-procedures van de Aanbieder. De Aanbieder kan U ook vragen om een kopie van documentatie die om welke reden dan ook zou vervallen of niet langer geldig zou zijn, of U om aanvullende KYC-documentatie vragen, om welke reden en op welk moment dan ook.

8.3. De Aanbieder kan gedurende het onderzoek zoals beschreven in artikel 8.1 van deze Voorwaarden Uw Deelnemersaccount beperken of schorsen. Die schorsing duurt niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor het onderzoek.

8.4. Indien U nalaat om de Aanbieder waarheidsgetrouwe, volledige en correcte informatie of enige documentatie te verschaffen die de Aanbieder nodig heeft om te voldoen aan zijn verplichtingen op het gebied van compliance of wet- en regelgeving, kan dit leiden tot beperking, schorsing of sluiting van Uw Deelnemersaccount en het inhouden van de tegoeden op Uw Deelnemersaccount totdat het verificatieproces van de Aanbieder is voltooid.

8.5. De Aanbieder kan tevens Uw Deelnemersaccount sluiten indien het onderzoek zoals beschreven in 8.1 tot een onvoldoende resultaat leidt of niet naar behoren uitgevoerd kan worden door toedoen van de Speler.

8.6. Indien de Aanbieder Uw Deelnemersaccount sluit op grond van artikel 8.4 of 8.5, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om het Opneembaar saldo behorende bij Uw Deelnemersaccount niet uit te keren.

9. Aanmeldingsgegevens en Deelnemersaccounts

9.1. Als onderdeel van het inschrijvingsproces moet U een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen om toegang te krijgen tot Uw Deelnemersaccount op de Website. Alleen U bent ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat Uw aanmeldingsgegevens veilig worden bewaard en niet aan derden bekend worden gemaakt. Als iemand anders toegang heeft gekregen tot Uw Deelnemersaccount dan aanvaarden wij, tenzij dit het voorzienbare gevolg is van ons eigen falen om redelijke zorg te betrachten, geen aansprakelijkheid voor verloren of misbruikte gelden of informatie.

9.2. Als u vermoed dat Uw aanmeldingsgegevens aan een derde bekend zijn geworden, dient U de Aanbieder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen om Uw aanmeldingsgegevens te laten resetten. Tenzij het gebruik van Uw Deelnemersaccount door derden is veroorzaakt door grove nalatigheid van de Aanbieder, zal elk gebruik van Uw Deelnemersaccount worden beschouwd als Uw eigen gebruik.

9.3. Bovendien geldt dat indien de Aanbieder ontdekt of vermoedt dat Uw Deelnemersaccount wordt gebruikt door iemand anders dan U, de Aanbieder zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken Uw Deelnemersaccount op te schorten of te sluiten en de tegoeden op Uw Deelnemersaccount vast te houden.

9.4. Het is niet mogelijk om geld over te maken van Uw Deelnemersaccount naar andere Deelnemersaccounts of Klanten, of om geld van andere Klanten te ontvangen op Uw Deelnemersaccount, of om Deelnemersaccounts te verkopen aan, over te dragen aan en/of te verkrijgen van andere Klanten.

9.5. De Aanbieder kan naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen weigeren een Deelnemersaccount te registreren of besluiten een bestaand Deelnemersaccount te sluiten. Alle reeds aangegane contractuele verplichtingen zullen echter worden nagekomen, onverminderd enige andere bepaling in deze Voorwaarden.

10. Administratie Deelnemersaccount

10.1. Elke storting die U doet op Uw Deelnemersaccount zal voor Uw gebruik worden vastgehouden totdat U een inzet doet of een bod voor een weddenschap plaatst op de Website. De Aanbieder zal dit bedrag dan vasthouden in afwachting van de uitkomst van de weddenschap.

10.2. Het bedrag dat U hebt ingezet en dat Uw huidige verliesrisico op enig moment vertegenwoordigt wordt de “Totale Inzet” genoemd, of wordt met een andere gelijkwaardige term aangeduid zoals van tijd tot tijd beschreven in het Kansspel en/of de Spelregels. Het totale saldo in Uw Deelnemersaccount, verminderd met de Totale Inzet, is het resterende geldbedrag op Uw Deelnemersaccount dat nog niet is gebruikt voor een weddenschap of inzet en wordt aangeduid als Uw ”Inzetbaar” saldo. Aan de hand hiervan wordt Uw inzetlimiet bepaald.

10.3. De Aanbieder berekent Uw Inzetbaar saldo van tijd tot tijd en verzorgt evenzo de afwikkeling van inzetten of andere weddenschappen die door U zijn afgesloten via Uw deelname aan de Kansspelen.

10.4. De berekeningen door de Aanbieder van Uw Gereserveerd Bedrag, Uw Inzetbaar saldo en eventuele door U verschuldigde bedragen op grond van deze Voorwaarden zijn definitief en zullen, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, niet worden onderworpen aan enige navraag, betwisting of onderzoek, onverminderd Uw rechten uit hoofde van artikel 20 (Klachtenprocedure en geschillenbeslechting) en artikel 24 (Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank) van deze Voorwaarden.

10.5. Wanneer U een inzet doet of een weddenschap hebt geplaatst op de Website, zal de Aanbieder het ingezette bedrag vasthouden in afwachting van de uitkomst van het evenement en een winnaar uitroepen. Op dat moment is de inzet of weddenschap bindend en kan deze niet worden geannuleerd of ingetrokken. Evenmin kan enig bedrag dat de Aanbieder in dit verband vasthoudt worden opgenomen.

10.6. De Aanbieder staat geen negatief saldo op Uw Deelnemersaccount toe en U mag alleen deelnemen aan een Kansspel als U voldoende saldo op Uw Deelnemersaccount hebt voor een dergelijke deelname. De Aanbieder verleent geen krediet voor het gebruik van haar diensten en zal U geen krediet verlenen voor deelname aan een Kansspel.

10.7. Informatie die nodig is om geld te storten op Uw Deelnemersaccount, kunt U vinden op de “Mijn Account”- en “Storten”-pagina’s van de Website. U kunt gebruik maken van alle methoden die voor U beschikbaar zijn, zoals gespecificeerd op deze pagina’s en zoals die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

10.8. Informatie met betrekking tot Uw spelersprofiel en Uw Deelnemersaccount, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het huidige saldo op Uw Deelnemersaccount, het beginsaldo in Uw Deelnemersaccount bij de laatste aanmelding, de totale inzet sinds de laatste aanmelding, de totale speelwinst en het totale verlies sinds de laatste aanmelding en een overzicht van alle transacties in het Deelnemersaccount in de afgelopen negentig (90) dagen, is beschikbaar in de accountinstellingen onder www.leovegas.nl/nl-nl/account/geschiedenis/account. Bovendien kunt U te allen tijde een overzicht opvragen van de transacties op Uw Deelnemersaccount over ten minste de afgelopen twaalf (12) maanden. Een dergelijk verzoek moet worden gedaan via de Klantenservice.

10.9. Wij accepteren stortingen via iDEAL en Trustly. De rekening en/of creditcard die U gebruikt moet op Uw naam staan. Afhankelijk van de voor de stortingen gekozen methode, kunnen aan dergelijke stortingen kosten verbonden zijn. Zie “Mijn Account” en “Storten” voor de actuele kosten van elke stortingsmethode. Uw bank of andere betaaldienstverlener kan U zelfstandig kosten in rekening brengen voor bankoverschrijvingen en andere betalingsmethoden.

10.10. De Aanbieder aanvaardt betalingen in Euro. Houd er rekening mee dat eventuele wisselpremies of -kosten voor Uw rekening zijn.

10.11. Bij het gebruik van een creditcard of betaalpas voor het storten van geld, wordt Uw geld pas vrijgegeven wanneer de Aanbieder een onherroepelijke goedkeurings- en autorisatiecode heeft ontvangen. Indien de Aanbieder deze goedkeuring en code niet ontvangt, zal dit geld niet worden bijgeschreven op Uw Deelnemersaccount.

10.12. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om aanvullende procedures en middelen in te zetten om Uw identiteit te verifiëren bij het uitvoeren van stortingen op Uw Deelnemersaccount.

10.13. Indien U een terugboeking initieert en/of stortingen die U hebt gedaan ongedaan maakt of weigert, behouden Wij Ons het recht voor om alle verliezen terug te vorderen, evenals alle kosten of uitgaven die Wij hebben opgelopen als gevolg van deze terugboeking en/of ongedaanmaking of weigering van storting. Indien Wij op de hoogte worden gesteld of Ons bewust worden van een dergelijke terugboeking en/of ongedaanmaking of weigering van een storting, kan dit ertoe leiden dat de Aanbieder Uw Deelnemersaccount opschort of sluit, een bedrag (van ten hoogste een bedrag dat gelijk is aan Onze verliezen en kosten of uitgaven) debiteert van de beschikbare tegoeden op Uw Deelnemersaccount om eventuele verliezen te beperken, opnames en/of speelwinst inhoudt en/of alle speelwinst inneemt.

10.14. Aanbieder is geen financiële instelling. Positieve saldi op Uw Deelnemersaccount brengen geen rente op.

11. Algemene regels voor deelname aan Kansspelen

11.1. U kunt alleen een weddenschap of inzet plaatsen op de Website en de Kansspelen nadat U een Deelnemersaccount hebt geregistreerd en het saldo op Uw Deelnemersaccount toereikend is voor die weddenschap of inzet.

11.2. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op enig moment te stoppen met het aanbieden van een van haar Kansspelen. Al het geld dat is ingezet of de weddenschappen die zijn geplaatst op een dergelijk Kansspel, zullen door de Aanbieder aan U worden terugbetaald.

11.3. Elke weddenschap of inzet die U plaatst op de Website en de Kansspelen wordt beheerst door de versie van deze Voorwaarden en Spelregels die geldig is op het moment dat de weddenschap of inzet wordt aanvaard.

11.4. Een weddenschap of inzet wordt geacht te zijn aanvaard zodra deze in het systeem van de Aanbieder is ontvangen, gevalideerd en verwerkt. De bevestiging wordt dan naar Uw apparaat of computer gestuurd met een uniek nummer en/of tijdstempel.

11.5. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken zonder opgaaf van redenen weddenschappen of inzetten op een Kansspel te weigeren.

11.6. De lijst van alle weddenschappen of inzetten die U plaatst en de respectieve details zijn beschikbaar voor U op Uw Deelnemersaccount.

11.7. Een weddenschap of inzet die U plaatst en bevestigt, kan om geen enkele reden , met uitzondering van een situatie als omschreven in artikel 15.2 van deze voorwaarden, worden gewijzigd, ingetrokken of geannuleerd.

11.8. Wanneer U een weddenschap of inzet plaatst op de Website en de Kansspelen, erkent U dat U de Spelregels hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

11.9. Speelwinst wordt op Uw Deelnemersaccount bijgeschreven nadat de definitieve uitkomst is bevestigd. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze Voorwaarden behoudt de Aanbieder zich echter het recht voor om speelwinst te verbeuren en in te houden indien er onderzoek wordt gedaan naar de uitkomst van een evenement als gevolg van een vermoeden van criminele activiteit die de uitkomst van het evenement kan hebben beïnvloed. Indien de onregelmatigheid wordt bevestigd, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om alle gerelateerde weddenschappen, inzetten en eventuele daaruit voortvloeiende speelwinsten ongeldig te verklaren.

11.10. Indien weddenschappen of inzetten die eventuele vastgestelde limieten overschrijden per abuis door de Aanbieder worden aanvaard, zal het bedrag dat de limiet overschrijdt buiten beschouwing worden gelaten en het ingezette bedrag worden herzien en zal het verschil worden terugbetaald aan de partij en tegenpartij van de weddenschap of inzet.

11.11. Soms treden er communicatiefouten op. Weddenschappen en inzetten worden alleen bevestigd wanneer ze zijn ontvangen op de servers van de Aanbieder die zich in de EU/EER bevinden. Mocht er sprake zijn van een communicatiestoring nadat U een weddenschap of inzet hebt aangeboden en deze weddenschap of inzet is ontvangen op de servers van de Aanbieder vóór de communicatiestoring, dan zal deze weddenschap of inzet nog steeds als geldig worden beschouwd. U zult geïnformeerd worden dat Uw weddenschap of inzet geaccepteerd is zodra de communicatie hersteld is, op welk moment de weddenschap of inzet reeds benut kan zijn. U zult informatie ontvangen over de uitkomst van de geplaatste weddenschap of inzet. Indien de aangeboden weddenschap of inzet niet ontvangen is op de servers van de Aanbieder, dan zal deze niet geldig zijn en zal het ingezette bedrag niet van Uw Deelnemersaccount zijn afgehaald.

11.12. Indien een Kansspel wordt opgestart, maar mislukt of leidt tot een onnauwkeurige uitkomst als gevolg van een storing in de accountmanagementsoftware voor het Deelnemersaccount, het Kansspel en/of de toevalsgenerator, worden alle inzetten en speelwinsten van dat Kansspel geannuleerd en wordt het tegoed op het Deelnemersaccount hersteld naar de stand van vóór het begin van het Kansspel. In dat geval wordt het door U ingezette geld teruggestort op Uw Deelnemersaccount.

11.13. Als U Uw sessie bij de Aanbieder verbreekt gedurende een (actief) Kansspel, zal het bedrag dat U niet hebt ingezet worden teruggestort op Uw Deelnemersaccount. Bevestigde weddenschappen of inzetten worden verwerkt en eventuele speelwinsten worden bijgeschreven op Uw Deelnemersaccount.

11.14. Indien de Aanbieder een fout maakt bij het opgeven van de uitbetalingsschema’s, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om de uitbetalingsschema’s te wijzigen, zelfs na afloop van het evenement (indien van toepassing).

11.15. In geval van een softwarestoring (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een storing in een toevalsgenerator), wordt de inzet als ongeldig beschouwd en wordt het bedrag van de inzet aan U geretourneerd.

11.16. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de prijs van een promotie te wijzigen indien deze door onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan worden geleverd. In dat geval zorgt de Aanbieder ervoor dat U ten minste in dezelfde, zo niet in een betere, positie wordt gebracht.

12. Uitbetalingen

12.1. Wanneer de uitkomst van een Kansspel waaraan U deelneemt is bepaald of, indien van toepassing, de Aanbieder de betreffende uitkomst van een evenement heeft bevestigd en de markten heeft afgewikkeld, zal alle speelwinst beschikbaar zijn voor gebruik op Uw Deelnemersaccount.

12.2. Als de Aanbieder per abuis speelwinsten op Uw Deelnemersaccount bijschrijft die niet aan U toebehoren, als gevolg van een technische of menselijke fout of anderszins, bent U verplicht om de Aanbieder hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis te stellen. Een dergelijk bedrag blijft eigendom van de Aanbieder en het bedrag zal van Uw Deelnemersaccount worden teruggestort naar de Aanbieder. Als U de abusievelijk aan U overgemaakte bedragen opneemt voordat de Aanbieder zich van een dergelijke fout bewust wordt, zal het abusievelijk betaalde bedrag een civielrechtelijke schuld van U aan de Aanbieder vormen in de zin van de toepasselijke wetgeving.

12.3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment aanvullende verificatieprocedures uit te voeren.

13. Bonussen

13.1. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om eventuele bonussen die aan U zijn toegekend in te trekken en te verwijderen als deze bonussen niet zijn gebruikt binnen één (1) maand vanaf de datum waarop ze aan U zijn toegekend.

13.2. Indien U door de Aanbieder verstrekte bonustegoeden gebruikt in strijd met het Bonusreglement of om deel te nemen aan Kansspelen die niet voorkomen op de lijst van Kansspelen die meetellen om te voldoen aan de bonusvereisten zoals aangegeven in het Bonusreglement, dan behoudt de Aanbieder zich het recht voor om opnames te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving, beslag te leggen op bonusgeld en/of gerelateerde speelwinst en om Uw Deelnemersaccount te bevriezen, op te schorten of te sluiten zonder voorafgaande waarschuwing.

14. Annulering van weddenschappen of inzetten

14.1. De producten van de Aanbieder worden onmiddellijk verbruikt tijdens het spelen en daarom aanvaardt de Aanbieder geen verzoeken om annuleringen van weddenschappen of inzetten of om terugbetalingen wanneer U aan het spelen bent. Als U een Kansspel om echt geld speelt, wordt het geld onmiddellijk van Uw Deelnemersaccount afgeschreven.

15. Opnames van Uw Deelnemersaccount

15.1. U kunt ieder gewenst bedrag tot maximaal het “Opneembaar” saldo van Uw Deelnemersaccount bij de Aanbieder opnemen door de Aanbieder via de Website een geldige kennisgeving van opname te sturen.

15.2. Om het saldo op Uw Deelnemersaccount vrij te maken en al Uw tegoeden op te nemen, moet U eerst alle weddenschappen, inzetten of acties annuleren die nog open staan.

15.3. Een kennisgeving van opname moet via de Website worden verstuurd. De Aanbieder accepteert geen verzoeken tot opname per telefoon of elektronische post en het is de medewerkers van de Aanbieder niet toegestaan deze instructies te omzeilen.

15.4. De Aanbieder zal ernaar streven Uw opnameverzoek binnen vierentwintig (24) uur te verwerken. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin dit om een aantal redenen niet mogelijk is (waaronder maar niet beperkt bij indicaties van witwassen en fraude). In alle gevallen zullen wij Uw opnameverzoek echter zonder onnodige vertraging verwerken.

15.5. De Aanbieder zal het saldo van Uw Deelnemersaccount bijschrijven op Uw tegenrekening, zoals geregistreerd in Uw Deelnemersaccount. Het is niet mogelijk om geld over te maken naar Uw creditcardrekening. Bij de opname van tegoeden kunnen door Uw eigen bank of andere betaaldienstverleners extra administratiekosten in rekening worden gebracht, die van tijd tot tijd kunnen veranderen en waarvoor U verantwoordelijk blijft.

15.6. De Aanbieder kan U om aanvullende controleerbare identificatiedocumenten verzoeken alvorens Uw opnameverzoeken te verwerken en behoudt zich tevens het recht voor om Uw gebruik van de Website/Kansspelen te controleren op onregelmatige of frauduleuze speelpatronen.

15.7. Voor vaststelling van het doorspeelvereiste dat op de bonus van toepassing is worden de volgende spelpraktijken, zonder daartoe beperkt te zijn, als onregelmatig of frauduleus aangemerkt:

a) Weddenschappen of inzetten met een gelijke of lage marge, of geen marge, of hedge betting; b) Het plaatsen van enkelvoudige weddenschappen of inzetten gelijk aan of hoger dan 30% of meer van de waarde van Uw totale saldo (met inbegrip van enige toegekende bonus) tot op het moment dat aan de inzetvereisten voor die bonus is voldaan. c) Weddenschappen of inzetten die geplaatst zijn via dubbele of meerdere Deelnemersaccounts die toebehoren aan dezelfde Klant.

15.8. Indien de Aanbieder van mening is dat er onregelmatige of frauduleuze spelpraktijken hebben plaatsgevonden, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om alle opnames en/of speelwinsten in te houden en beslag te leggen op alle speelwinsten en bonussen die door dergelijke praktijken zijn verkregen.

15.9. Niettegenstaande het voorgaande behoudt de Aanbieder zich het recht voor, en zal zij dit recht uitoefenen indien vereist door de toepasselijke wetgeving, om stortingen en opnames te weigeren als U geschorst bent voor het plaatsen van weddenschappen of het deelnemen aan de Kansspelen op de Website als gevolg van het niet langer voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving (zoals uiteengezet in deze Voorwaarden). Opnames kunnen ook worden geweigerd in die gevallen genoemd in artikel 8 van deze Voorwaarden.

15.10. In het geval van opnameverzoeken ten aanzien van tegoeden die nooit zijn ingezet, zal de Aanbieder Uw tegoeden alleen overmaken wanneer het verscherpt cliëntenonderzoek met succes is uitgevoerd.

16. Sluiten van Uw Deelnemersaccount

16.1. Als U Uw Deelnemersaccount wilt sluiten, dient U een e-mail te sturen naar de Aanbieder via de Contactgegevens Klantenservice zoals vermeld in deze Voorwaarden. Het resterende saldo op Uw Deelnemersaccount zal naar U worden teruggestort zodra Uw identiteit is geverifieerd en alle verzochte documenten zijn ingediend.

16.2. De wijze van terugbetaling wordt door de Aanbieder geheel naar eigen goeddunken bepaald.

16.3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om Uw Deelnemersaccount te sluiten en U het beschikbare saldo terug te betalen, onder aftrek van relevante opnamekosten, geheel naar goeddunken van de Aanbieder en zonder enige verplichting om een reden op te geven of daar voorafgaand kennis van te geven.

17. Verantwoord spelen

17.1. U kunt er naar eigen goeddunken voor kiezen om Uzelf uit te sluiten van deelname aan Kansspelen op de Website (voor bepaalde- onbepaalde tijd of permanent). Om Uw Deelnemersaccount te blokkeren dient U naar het profiel van Uw Deelnemersaccount te gaan en “Zelfuitsluiting” te kiezen en vervolgens het formulier in te vullen of contact op te nemen met de Aanbieder via de Contactgegevens Klantenservice.

17.2. Indien u uw Deelnemersaccount tijdens een zelfuitsluiting voor een bepaalde periode wenst te heropenen, kunt u dit doen nadat er minimaal 1 (één) dag is verstreken sinds het verzoek tot zelfuitsluiting. Er geldt een afkoelperiode van 7 (zeven) dagen voordat u weer gebruik kunt maken van de Kansspelen en de Website. Indien u uw Deelnemersaccount tijdens een onbepaalde zelfuitsluiting wenst te heropenen , kunt u dit doen nadat er minimaal 1 (één) jaar is verstreken sinds het verzoek tot zelfuitsluiting. Er geldt een afkoelperiode van 7 (zeven) dagen voordat u weer gebruik kunt maken van de Kansspelen en de Website. In beide gevallen dient U via de Contactgegevens Klantenservice contact op te nemen met de Aanbieder om het verzoek in te dienen. Een permanent uitgesloten Deelnemersaccount kan niet heropend worden. Zodra Uw Deelnemersaccount is heropend in overeenstemming met de hierin beschreven procedure, bent U verantwoordelijk voor alle verliezen die daarna voortvloeien uit het voortgezette gebruik van Uw Deelnemersaccount, welke verliezen in geen geval door de Aanbieder zullen worden terugbetaald.

17.3. Bij de inschrijving moet U limieten opgeven voor Uw speelgedrag, waaronder in ieder geval de maximale duur van toegang tot de spelersinterface per dag, week of maand, stortingslimieten per dag, week of maand en het maximale saldo op Uw Deelnemersaccount. Een dag begint om 00:00 UTC en eindigt om 23:59 UTC. Een kalenderweek begint elke maandagochtend om 00:00 UTC en loopt tot 23:59 UTC op de zondag van die week. Een maand begint om 00:00 UTC op de eerste en loopt tot 23:59 UTC op de laatste dag van de maand (28ste/29ste, 30ste of 31ste).

17.4. Om Uw persoonlijke limieten te wijzigen, dient U in te loggen op Uw Deelnemersaccount. Als U besluit om strengere persoonlijke limieten op te leggen, zal deze update onmiddellijk gebeuren. Als U ervoor kiest om Uw persoonlijke limieten te verhogen (versoepelen), zal deze update pas na een afkoelingsperiode van 1 (één) week plaatsvinden.

17.5. Deelnemersaccounts die wegens gokverslaving gesloten zijn zullen voor minstens 5 (vijf) jaar gesloten blijven en kunnen enkel heropend of gereactiveerd worden wanneer U een positief verzoek indient bij de Aanbieder om Uw Deelnemersaccount te heropenen nadat de periode van 5 (vijf) jaar verstreken is. Als U daartoe geen verzoek indient, zal Uw Deelnemersaccount gesloten blijven. Voor de duidelijkheid: de Aanbieder zal geen afkoelingsperiode van 24 uur (vierentwintig uur) aanhouden voor time-outs. In dat geval zal Uw Deelnemersaccount dus automatisch heropend worden zodra de gekozen periode is verstreken.

17.6. Onverminderd het voorgaande, kunt U zich ook (vrijwillig) laten registreren in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen voor een minimumperiode van zes maanden, die U naar eigen goeddunken kunt verlengen. Daarnaast kan de Aanbieder een kennisgeving problematisch speelgedrag over U indienen bij de Ksa. Naar aanleiding van deze kennisgeving kan de Ksa besluiten U in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Voor verdere informatie omtrent onze aanpak van verantwoord speelgedrag, klik HIER.

18. Fraude en anti-witwasbeleid

18.1. Alle transacties worden door het personeel van de Aanbieder gecontroleerd overeenkomstig de wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen, zoals die van tijd tot tijd van toepassing is.

18.2. Ongebruikelijke activiteiten op Uw Deelnemersaccount kunnen ertoe leiden dat U wordt gerapporteerd aan de desbetreffende autoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het rapporteren van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland en de daaruit voortvloeiende bevriezing van Uw tegoeden.

18.3. De Aanbieder behoudt zich tevens het recht voor om Uw Deelnemersaccount op te schorten (waaronder onder meer wordt verstaan: het blokkeren van stortingen, opnames en deelname aan kansspelen) of te sluiten en beslag te leggen op Uw tegoeden in geval van verdachte frauduleuze of illegale activiteiten of indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van het witwassen van geld ingevolge de toepasselijke antiwitwaswetgeving of -leidraden.

18.4. Indien U zich bewust wordt van een verdachte activiteit met betrekking tot een van de Kansspelen op de Website, dient U dit onmiddellijk te melden aan de Aanbieder.

19. Privacyverklaring en Cookiebeleid

19.1. Door het bezoeken, browsen, raadplegen en/of gebruiken van (een onderdeel van) de Website, erkent U dat U bekend bent met de Privacyverklaring en ons Cookiebeleid zoals vermeld op de Website. De Privacyverklaring en ons Cookiebeleid worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt.

19.2. De Aanbieder verwerkt Uw persoonsgegevens zodat U gebruik kan maken van de Website en de Kansspelen. Om te begrijpen hoe, waarom en welke persoonsgegevens de Aanbieder van U verwerkt, raden wij het U aan om de Privacyverklaring te lezen. De Privacyverklaring informeert U ook over de wijze waarop de Aanbieder omgaat met Uw persoonsgegevens wanneer U onze Website bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten van de Aanbieder, waaronder de Kansspelen, en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wetgeving inzake gegevensbescherming U beschermt.

19.3. In geval van moeilijkheden, vragen of zorgen over de Privacyverklaring kunt U contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Aanbieder via het E-mailadres Functionaris voor Gegevensbescherming: dpo@leovegasgroup.com.

19.4. Hoewel wij ons best zullen doen om eventuele vragen of zelfs klachten die rechtstreeks bij U opkomen op te lossen, kunt U op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthouder met betrekking tot onze verwerking van Uw persoonsgegevens.

19.5. Uw aanvaarding van deze Voorwaarden geldt tevens als Uw bevestiging dat U de Privacyverklaring, dat door middel van verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen, hebt gelezen en begrepen.

20. Klachtenprocedure en geschillenbeslechting

20.1. De Aanbieder streeft ernaar haar Klanten een optimale ervaring te bieden wanneer zij gebruik maken van de diensten op de Website. In het kader hiervan handhaaft de Aanbieder een afdeling klantenservice die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is en gratis kan worden benaderd via telefoon +31 800 2300416 en via e-mail op support@leovegas.nl. Als U een vraag hebt met betrekking tot Uw Deelnemersaccount, de aangeboden Kansspelen of enig ander aspect met betrekking tot de op de Website aangeboden diensten, moedigt de Aanbieder U aan om contact op te nemen met de Afdeling Klantenservice van de Aanbieder en zullen wij ons uiterste best doen om U te helpen, of het nu gaat om het verstrekken van nadere informatie of het beantwoorden van Uw vraag.

20.2. Indien U van mening bent dat de Afdeling Klantenservice van de Aanbieder geen bevredigende oplossing heeft geboden, kunt U een klacht indienen. De Aanbieder handhaaft een transparante, eenvoudige en kosteloze procedure voor de behandeling van klachten van Klanten. Wij wijzen erop dat klachten moeten worden aangekaart bij de Afdeling Klantenservice van de Aanbieder via klachten@leovegas.nl. De Aanbieder neemt nooit klachten in behandeling die via andere kanalen worden ingediend, zoals via sociale media.

20.3. Zodra U een klacht hebt ingediend bij de Afdeling Klantenservice van de Aanbieder, zal de Afdeling Klantenservice binnen 72 uur na ontvangst de ontvangst van Uw klacht bevestigen. Wij wijzen erop dat U bij het indienen van een klacht in ieder geval Uw contactgegevens en het onderwerp en de inhoud van de klacht (zo gedetailleerd mogelijk) dient te vermelden. Tevens wordt geadviseerd om de Aanbieder, waar mogelijk, alle overige relevante informatie of bewijsstukken te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om Uw klacht te kunnen beoordelen.

20.4. Wij vragen U om bij het vermelden van het onderwerp van de klacht een van de volgende categorieën te gebruiken:

• Inschrijving en verificatie
• Betaling, transacties & speelrekening (wallet)
• Technische werking & informatiebeveiliging
• Klantenservice, algemene voorwaarden en kansspelen in het algemeen
• Wervings- en reclameactiviteiten
• Uitvoering van het verslavingspreventiebeleid
• Deelname van minderjarigen
• Weddenschappen
• Bonussen
• Overige klachten

20.5. Om Uw bescherming en de beste klantenservice te waarborgen, registreert en/of controleert de Aanbieder alle telefoongesprekken, e-mails en correspondentie tussen U en de Aanbieder.

20.6. De Aanbieder tolereert geen denigrerend, beledigend of gewelddadig gedrag of uitlatingen die bedreigend, vulgair, lasterlijk of anderszins aanstootgevend zijn. Indien U zich op een dergelijke wijze gedraagt jegens medewerkers van de Aanbieder (naar het uitsluitend oordeel van de Aanbieder), behoudt de Aanbieder zich het recht voor om Uw Deelnemersaccount op te schorten en/of te sluiten en alle communicatie en/of antwoorden van de Aanbieder te stoppen en/of verdere passend geachte maatregelen te nemen.

20.7. De Afdeling Klantenservice van de Aanbieder zal vervolgens Uw klacht beoordelen om deze in behandeling te nemen. Indien Uw klacht betrekking heeft op gedragingen waarover U eerder een klacht hebt ingediend die reeds is afgehandeld conform onze klachtenprocedure (zoals hier beschreven), is de Afdeling Klantenservice niet verplicht Uw klacht in behandeling te nemen. Wanneer Uw klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt U hiervan binnen één (1) week na ontvangst van de betreffende klacht door de Afdeling Klantenservice van de Aanbieder op de hoogte gesteld.

20.8. Indien de Afdeling Klantenservice van de Aanbieder Uw klacht wel in behandeling neemt, zal zij Uw klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen acht (8) weken afhandelen. Wanneer de Afdeling Klantenservice een beslissing over Uw klacht heeft genomen, wordt U schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld van de bevindingen naar aanleiding van de betreffende klacht en van de daaraan verbonden conclusies.

Een (ingediende) klacht kan (op enig moment) de volgende status hebben:

• Uitkomst: gegrond
• Uitkomst: ongegrond
• Niet behandeld
• In behandeling

20.9. Volledigheidshalve, en ten behoeve van de rapportageverplichtingen van de Aanbieder aan de Kansspelautoriteit, wijzen wij erop dat de Aanbieder wettelijk verplicht is bepaalde gegevens met betrekking tot Uw klacht vast te leggen, waaronder in ieder geval:

• Uw contactgegevens;
• de datum van ontvangst van de klacht;
• het onderwerp en de inhoud van de klacht;
• de termijn waarbinnen de klacht is afgehandeld;
• de wijze waarop de klacht is afgehandeld; en
• de uitkomst van de klacht.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om alle informatie en persoonsgegevens met betrekking tot Uw klacht te bewaren, voor zover dit wettelijk verplicht of toegestaan is. U hebt het recht om inzage in en rectificatie, beperking of wissing van de persoonsgegevens die de Aanbieder over U bewaart te verzoeken, zoals bepaald in de Privacyverklaring.

21. Beperking van aansprakelijkheid

21.1. Uw bezoek en gebruik van de Website en deelname aan de Kansspelen is op eigen risico. De Website en Kansspelen worden ‘as is’ aangeboden, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

21.2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande, staan de Aanbieder en haar bestuurders, werknemers, partners en dienstverleners er niet voor in dat:

i. de software, Website of Kansspelen geschikt zijn voor hun beoogde doel; ii. de software, Website of Kansspelen vrij van fouten zijn; iii. de Website en/of Kansspelen zonder onderbrekingen beschikbaar zullen zijn.

Dientengevolge zullen zij niet aansprakelijk zijn voor enige verliezen, kosten, uitgaven of schade, hetzij directe, indirecte, bijzondere of bijkomende schade, hetzij gevolgschade of andere schade, voortvloeiend uit Uw gebruik van de Website of Uw deelname aan Kansspelen, behoudens in het geval dat de schade een gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de Aanbieder.

21.3. U stemt er hierbij mee in om de Aanbieder en haar bestuurders, werknemers, partners en dienstverleners volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, uitgaven, verliezen, schade, vorderingen en aansprakelijkheden, ongeacht hun oorzaak, voortvloeiend uit Uw onrechtmatig gebruik van de Website of deelname aan de Kansspelen.

22. Schendingen, boetes en beëindiging

22.1. Indien U enige wezenlijke bepaling van deze Voorwaarden schendt, of indien de Aanbieder een redelijke grond heeft om aan te nemen dat U deze hebt geschonden, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om Uw Deelnemersaccount niet te registreren en/of Uw Deelnemersaccount te bevriezen, op te schorten of te sluiten, om tegoeden op Uw Deelnemersaccount in te houden (met inbegrip van stortingen) en dergelijke tegoeden op Uw Deelnemersaccount te gebruiken om eventuele, daardoor geleden schades af te wikkelen.

22.2. Indien de Aanbieder vermoedt dat U betrokken bent bij illegale of frauduleuze activiteiten bij het gebruik van de Website of de Kansspelen; of dat U in strijd met deze Voorwaarden handelt; of dat U problemen hebt met schuldeisers of zich anderszins gedraagt op een manier die schadelijk is voor de Aanbieder, kan de Aanbieder naar eigen goeddunken Uw Deelnemersaccount bevriezen, opschorten of sluiten en/of inzetten annuleren.

22.3. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande, kan de Aanbieder, om illegale of frauduleuze activiteiten via het gebruik van de Website en Kansspelen van de Aanbieder te beperken en voorkomen, U naar eigen goeddunken verzoeken om te stoppen met en/of af te zien van het gebruik van een VPN of Proxy op Uw Deelnemersaccount bij de Aanbieder. Indien er verdachte, illegale of frauduleuze activiteiten worden waargenomen op een Deelnemersaccount terwijl er een VPN of Proxy in gebruik is of was, heeft de Aanbieder het recht het betreffende Deelnemersaccount en de daarop gehouden tegoeden te blokkeren op basis van haar beoordeling van de betreffende activiteit.

22.4. U erkent dat de Aanbieder naar eigen goeddunken kan besluiten om Uw gebruik van de Website op te schorten of permanent te verbieden als U deze Voorwaarden hebt geschonden, zonder enig recht op bezwaar, beroep of compensatie, onverminderd Uw rechten onder artikel 20 (Klachtenprocedure en geschillenbeslechting) en artikel 24 (Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank) van deze Voorwaarden.

23. Intellectuele eigendom

23.1. LeoVegas Mobile Gaming Group is de enige eigenaar van het merk, handelsmerk en logo “LeoVegas” en alle geregistreerde en niet-geregistreerde namen, tekens en onderscheidende middelen die op de Website worden gebruikt. Ongeoorloofd gebruik hiervan zal leiden tot gerechtelijke stappen tegen de inbreukmaker.

23.2. De Website is de URL (webadres) van de Aanbieder en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder mag geen ongeoorloofd gebruik van deze URL op een andere website of digitaal platform worden gemaakt.

23.3. De Aanbieder is de eigenaar of de rechtmatige licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de technologie, software en bedrijfssystemen die binnen de Website worden gebruikt.

23.4. De structuur en de inhoud van de Website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op knowhow en handelsgeheimen die eigendom zijn van de Aanbieder. Alle rechten voorbehouden.

23.5. De Website en de inhoud ervan mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, uitgezonden of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder. Aan Uw inschrijving en gebruik van de Website en de Kansspelen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot het intellectuele eigendom in of op deze Website en Kansspelen.

23.6. Links naar de Website en de pagina’s van de Website mogen niet worden opgenomen in een andere website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

23.7. U stemt ermee in geen enkel automatisch of handmatig apparaat te gebruiken om de Website, de webpagina’s van de Aanbieder of de inhoud daarvan te volgen. Elk ongeoorloofd gebruik of elke ongeoorloofde reproductie kan strafrechtelijk worden vervolgd.

24. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

24.1. De Aanbieder is een vennootschap gevestigd in de Republiek Malta. De contractuele relatie tussen U en de Aanbieder wordt beheerst door deze Voorwaarden en zal worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht.

24.2. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd is met betrekking tot geschillen of vorderingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of Uw gebruik van de Website of de Kansspelen.

24.3. Deze Voorwaarden worden ter informatie en ter referentie in een aantal talen gepubliceerd. Desalniettemin vormt de Nederlandse versie van deze Voorwaarden bij uitsluiting de wettelijke basis voor de relatie tussen U en de Aanbieder, en in geval van tegenstrijdigheden tussen een niet-Nederlandse versie en de Nederlandse versie van deze Voorwaarden zal de Nederlandse versie leidend zijn.

25. Overig

25.1. Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht in de zin van de toepasselijke wetgeving, blijven de overige delen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht, tenzij de schrapping van een dergelijk ongeldig deel resulteert in een fundamentele wijziging van deze Voorwaarden.

25.2. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden te cederen of anderszins rechtmatig over te dragen. Indien U als gevolg van een mogelijke cessie of overdracht niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van de Aanbieder, kunt U al Uw beschikbare tegoeden opnemen en Uw Deelnemersaccount sluiten. U hebt niet het recht om rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden te cederen of anderszins over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

25.3. Behalve in geval van fraude, vormen deze Voorwaarden, de Spelregels en het Bonusreglement waarnaar hierin wordt verwezen, de volledige overeenkomst tussen U en de Aanbieder met betrekking tot de Website en vervangen deze alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen U en de Aanbieder met betrekking tot de Website.

25.4. Een gedrukte versie van deze Voorwaarden en van elke kennisgeving die in elektronische vorm is gedaan, is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze Voorwaarden of die voortvloeien uit Uw gebruik van de Website en de Kansspelen, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.

Annex 1 - Spelregels

Live Ultimate Texas Hold 'em Regels

Onderstaande regels zijn de standaardregels voor Texas Hold 'em. Het is echter belangrijk om eventuele specifieke regels van varianten van het spel te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van alle spelers om voor het plaatsen van inzetten hun kennis van de regels van het gekozen spel te verifiëren. Bekijk de specifieke regels van elk spel door in het geopende spel op ‘Help’ te klikken en daarna ‘Paytable’.

Doel van het Spel
Spelers nemen het op tegen de bank met als doel een hand van vijf kaarten (met twee eigen kaarten en drie van de vijf gemeenschapskaarten) maken met een waarde die hoger is dan de hand van de bank. De bank moet tenminste een paar van dezelfde waarde hebben om zich te kwalificeren. Voor de Flop, de River en uiteindelijk de twee kaarten van de bank worden omgedraaid, moeten spelers eenzelfde Ante en Blind inzet plaatsen. Daarna hebben ze drie mogelijkheden om één raise te doen met de Play-inzet. Hoe eerder ze verhogen, hoe meer ze kunnen riskeren en winnen. De optionele Trips bonus inzet maakt het allemaal nog interessanter.

Spelregels
Ultimate Texas Hold'em is een variant van het populaire Texas Hold'em poker. Ultimate Texas Hold'em verschilt van Texas Hold'em doordat het wordt gespeeld tegen de bank in plaats van tegen andere spelers. Het doel van Ultimate Texas Hold'em is om de hand van de bank te verslaan door de best mogelijke hand van vijf kaarten te maken, bestaande uit twee kaarten die aan de speler worden gedeeld en vijf gemeenschapskaarten. Een onbeperkt aantal spelers kan tegelijkertijd aan een Ultimate Texas Hold'em tafel spelen. Elke speler kan maar op één plek aan de tafel spelen. Ultimate Texas Hold'em wordt gespeeld met een standaard deck van 52 kaarten (zonder jokers). Het deck wordt na elke ronde geschud. Aan het begin van elke ronde plaats je een inzet op de ANTE. Na je ANTE inzet plaatst het systeem automatisch eenzelfde BLIND inzet.

De bank deelt twee open kaarten aan de speler en twee gesloten kaarten aan zichzelf. Na een korte pauze deelt de bank drie open gemeenschapskaarten in het midden van de tafel (genaamd de “Flop”). Na een pauze deelt de bank de twee laatste gemeenschapskaarten (genaamd de “Turn” en de “River”).

Jij en de bank kunnen de kaarten in je hand en de gemeenschapskaarten gebruiken om de beste hand van vijf kaarten te maken. Tijdens de pauzes in het spel kun je kiezen voor PLAY of CHECK. De spelers en de bank gebruiken vijf van de zeven beschikbare kaarten om de beste hand te maken, die vervolgens worden vergeleken om een winnaar te bepalen.

Side Bets
TRIPS INZET De TRIPS inzet is een optionele side bet die je kunt plaatsten voordat de ronde begint. Je wint met een TRIPS inzet als aan het einde je hand van vijf kaarten uit drie dezelfde kaarten of beter bestaat. De TRIPS inzet wordt op het knipperend TRIPS gebied geplaatst, nadat je ANTE is geaccepteerd. Je wint met een TRIPS inzet als je beste hand uit drie dezelfde kaarten of beter bestaat. Alle inzetten moeten geplaatst worden voordat de inzet tijd is verstreken. Daarna begint de bank met het delen van de kaarten. De beslissingen die je tijdens een spelronde neemt, hebben geen invloed op de uitkomst van je TRIPS inzet. Aan het einde van de ronde draait de bank al zijn/haar kaarten om en maakt hij/zij het resultaat bekend.

Winnende Handen
De individuele kaarten zijn in aflopende volgorde gerangschikt: Aas (hoog of laag), Koning, Koningin, Boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2. Een aas kan de hoogste kaartwaarde vertegenwoordigen in een Straight bestaande uit A, K, Q, J, 10 of de laagste kaartwaarde in een Straight van 5, 4, 3, 2, A. Mogelijke handen van de laagste tot hoogste uitbetalingen:

• Royal Flush is een straight flush met een Aas, Koning, Koning, Boer en 10 van dezelfde kleur (soort).

• Straight Flush is een hand met vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur (soort), bijvoorbeeld: Negen, Acht, Zeven, Zes en Vijf, allemaal Harten.

• Four of a Kind (ook wel carré of quads) is een hand die bestaat uit vier kaarten van dezelfde waarde in combinatie met een andere kaart. Bijvoorbeeld: een hand met vier Azen is een Four of a Kind. Quads van een hogere waarde verslaan die van een lagere waarde.

• Full House is een hand bestaande uit drie kaarten van dezelfde waarde en twee kaarten van een andere soort, zoals drie Koningen en twee Zessen. Bij twee full houses is de waarde van de drie kaarten van dezelfde waarde doorslaggevend.

• Flush is een hand bestaande uit vijf kaarten van dezelfde soort, maar niet in een bepaalde volgorde, zoals vijf Klaveren. Twee flushes worden met elkaar vergeleken als het de beste handen zijn; de hoogste kaartwaarde van beide flushes wordt vergeleken om de winnaar te bepalen. Als de hoogste kaartwaarde van beide handen hetzelfde is, wordt de tweede hoogste kaartwaarde vergeleken, en zo verder om een verschil te vinden.

• Straight is een hand bestaande uit vijf opeenvolgende kaarten van verschillende soorten, zoals een Negen, Acht, Zeven, Zes en Vijf van twee of meer verschillende soorten. Twee straights worden gerangschikt door de hoogste kaart van beiden te vergelijken. Twee straights met dezelfde hoogste kaart zijn van gelijke waarde omdat soorten niet gebruikt worden om ze te scheiden.

• Three of a Kind is een hand die bestaat uit drie kaarten van dezelfde waarde plus twee kaarten die geen paar vormen. Een Three of a Kind is bijvoorbeeld een hand bestaande uit drie Koningen. Een Three of a Kind van een hogere waarde verslaat een Three of a Kind van een lagere waarde. De Kickers (de hoogste kaart in een hand) worden vergeleken om de winnaar te bepalen in het geval van twee handen met dezelfde Three of a Kind.

• Two Pairs is een hand bestaande uit twee paren van dezelfde waarde, maar die onderling van elkaar verschillen, in combinatie met een andere kaart. Bijvoorbeeld: twee Azen en twee Koningen. Om twee handen bestaande uit Two Pairs te rangschikken, wordt het hoogste paar van elke hand met elkaar vergeleken, waarbij het hoogste paar wint. Als beide handen hetzelfde hoogste paar hebben, wordt het tweede paar met elkaar vergeleken. Als beide handen dezelfde twee paren hebben, bepaalt de Kicker de winnaar.

• Een Pair is een hand bestaande uit twee kaarten van dezelfde waarde (zoals twee Koningen), plus drie (dezelfde) kaarten van een andere waarde. Pair is de laagste uitbetalende hand. Pairs van een hogere waarde verslaan pairs van een lagere waarde. Als twee handen hetzelfde pair hebben, worden de Kickers met elkaar vergeleken in aflopende volgorde om de winnaar te bepalen.

• High Card is een poker hand bestaande uit vijf kaarten die niet aan bovenstaande eisen voldoen. Feitelijk is er geen hand gemaakt en enkel de hoogste kaart van de hand is van betekenis.

Spelresultaten
De bank moet een pair of beter hebben om zich te kwalificeren.

De hand van de bank wordt vergeleken met jouw hand:
Als de bank een betere hand heeft, zijn de ANTE, PLAY en BLIND inzetten en eventuele side bets verliezende inzetten. Als een speler een betere hand heeft, zijn de ANTE en PLAY inzetten goed voor een 1:1 uitbetaling, terwijl de BLIND inzet wordt verwerkt volgens de BLIND uitbetalingsregels. Bij een gelijkspel tussen de bank en jou worden de ANTE, PLAY en BLIND inzetten teruggegeven (“Push”). Als de bank zich niet kwalificeert, wordt de ANTE inzet teruggegeven aan de speler (“Push”) en wordt je hand met die van de bank vergeleken om te bepalen of je in aanmerking komt voor de PLAY en BLIND uitbetalingen: Als je hand beter is dan die van de bank, wordt je ANTE inzet teruggegeven (“Push”) en ontvang je PLAY en BLIND uitbetalingen volgens de uitbetalingstabellen. Als de bank een betere hand heeft, wordt de ANTE inzet teruggegeven aan de speler (“Push”), maar ontvangt hij/zij geen PLAY en BLIND uitbetalingen. Als de hand van de bank en die van de speler dezelfde waarde hebben, worden de ANTE, PLAY en BLIND inzetten aan de speler teruggegeven. De TRIPS inzet wordt verwerkt nadat de hand van de bank is onthuld. Je TRIPS uitbetaling is gebaseerd op de waarde van je hand en de TRIPS uitbetalingstabel. Het resultaat van het spel (ongeacht of je wint of verliest) is niet van invloed op je TRIPS uitbetaling. Je kunt met de TRIPS inzet winnen ongeacht of je besluit om te folden of spelen.

Uitbetalingen
BLIND
• Hand Uitbetaling
• Royal Flush 500:1
• Straight Flush 50:1
• Four of a Kind 10:1
• Full House 3:1
• Flush 1:5:1
• Straight 1:1
• Three of a Kind of lager Push

TRIPS
• Hand Uitbetaling • Royal Flush 50:1 • Straight Flush 40:1 • Four of a Kind 30:1 • Full House 8:1 Flush 7:1 • Straight 4:1 • Three of a Kind 3:1 • Ante bet payout is 1:1. • Play bet payout is 1:1.

Een storing, zoals nader uiteengezet in artikel 11.12, 11.13 en 11.16 van deze Voorwaarden, verklaart alle uitbetalingen en de spelronde ongeldig.

Uitbetalingspercentage
Het theoretisch uitkeringspercentage bij de perfecte strategie is:
• Totale hoofdinzet: 99.47% • Oorspronkelijke hoofdinzet: 97.82% • Trips bonus bet: 96.50%.

Inzetten plaatsen
Het INZETLIMIETEN paneel geeft de totale minimum- en maximuminzetten weer van de tafel. Om deel te nemen aan het spel moet je saldo voldoende zijn om je inzetten te dekken. Je kunt op het scherm je huidig SALDO zien.

De STOPLICHTEN geven de huidige status van de spelronde weer door je te informeren of je kunt inzetten (GROEN licht), wanneer de inzettijd bijna voorbij is (GEEL licht) en wanneer de inzettijd verstreken is (ROOD licht).

Op het CHIP DISPLAY selecteer je de waarde van elke chip die je wil inzetten. Alleen chips met waardes die mogelijk zijn met je huidig saldo zijn beschikbaar. Het display licht alleen op voor gebruik als de inzettijd nog niet is verstreken (het licht is groen of geel).

Na het selecteren van een chip plaats je de inzet door eenvoudigweg te klikken/tikken op het inzetvak aangeduid als Ante of met de gewenste side bet (indien van toepassing) van de tafel. Elke keer als je op het inzetvak klikt/tikt, verhoog je de inzet met de waarde van de geselecteerde chip of tot het maximumbedrag van de geselecteerde inzet. Na het bereiken van het maximumbedrag worden geen inzetten meer geaccepteerd en verschijnt een bericht boven de inzet dat je het maximumbedrag hebt ingezet.

LET OP: Minimaliseer je browser alsjeblieft niet of open geen ander tabblad in je browser terwijl de inzettijd nog niet is verstreken en je nog geplaatste inzetten op de tafel hebt. Dergelijke acties staan gelijk aan het verlaten van het spel, waardoor je inzetten voor die specifieke spelronde worden afgewezen.

Met de DUBBEL (2x) knop verdubbel je de inzet in een handomdraai. Deze knop is beschikbaar nadat je een inzet hebt geplaatst.

Met de DUBBEL (2x) knop Verdubbel je de inzet tot het maximumbedrag. Je kunt de inzet slechts één keer verdubbelen.

Met de HERHAAL knop herhaal je alle inzetten van de vorige spelronde. Met de ONGEDAAN knop verwijder je de laatst geplaatste inzet.

Je kunt meermaals op de ONGEDAAN knop klikken/tikken om inzetten één voor één te verwijderen, in omgekeerde volgorde waarin ze zijn geplaatst. Houd er rekening mee dat inzetten verwijderen alleen mogelijk is als de inzettijd nog niet is verstreken (GROEN of GEEL licht).

De TOTALE INZET indicator geeft het totaalbedrag van alle geplaatste inzetten in de huidige ronde weer.

Neem een beslissing
Nadat je kaarten zijn gedeeld, worden je kaartcombinatie en het "NEEM EEN BESLISSING" scherm getoond.

Je moet kiezen voor PLAY 4x of PLAY 3x op je ANTE of voor CHECK. Als je kiest voor PLAY 4x of PLAY 3x worden er in de spelronde geen beslissingen meer aangeboden en wordt de bijbehorende chip waarde (ANTE 4x of ANTE 3x) op het PLAY inzetvak geplaatst. Als je kiest voor CHECK worden in de huidige spelronde additionele beslissingen aangeboden. Als je voor het verstrijken van de beslissingstijd geen beslissing neemt, wordt je hand automatisch gecontroleerd. Op de inzettijd indicator verschijnt de boodschap: AUTO CHECKED.

Drie gemeenschapskaarten (genaamde de “Flop”) worden getoond. Als je bij de vorige stap voor CHECK hebt gekozen, kun je kiezen voor PLAY 2x of CHECK. Als je kiest voor PLAY 2x worden er in de spelronde geen beslissingen meer aangeboden en de bijbehorende chip waarde (ANTE 2x) wordt op het PLAY inzetvak geplaatst. Als je kiest voor CHECK worden in de huidige spelronde additionele beslissingen aangeboden. Als je voor het verstrijken van de beslissingstijd geen beslissing neemt, wordt je hand automatisch gecontroleerd. Op de inzettijd indicator verschijnt de boodschap: AUTO CHECKED.

De laatste twee gemeenschapskaarten (genaamd de “Turn” en de “River”) worden getoond. Als je bij de vorige stap hebt gekozen voor CHECK kun je kiezen voor PLAY 1x of FOLD. Als je kiest voor PLAY 1x wordt de bijbehorende chip waarde op het PLAY inzetvak geplaatst. Als je kiest voor FOLD wordt er geen PLAY inzet geplaatst en verlies je de ANTE en BLIND inzetten.

Als de beslissingstijd verstrijkt zonder dat je voor PLAY 1x of FOLD hebt gekozen, wordt je hand automatisch weggelegd en verlies je al je inzetten. Op de inzettijd indicator verschijnt de boodschap: AUTO FOLDED.

Spelronde
Elke spelronde heeft een uniek SPELNUMMER Dit nummer geeft aan wanneer de ronde begon, weergegeven als GMT-tijd (uur: minuut: seconde). Gebruik dit nummer alsjeblieft als referentie (of maak een screenshot van het spelnummer) als je contact wilt opnemen met de Klantenservice over een specifieke ronde.

Foutafhandeling
De spelronde wordt tijdelijk stilgelegd en de bank informeert de dienstmanager als er een fout optreedt tijdens een spel, kansspel systeem of spelprocedure. Via de Chat of door middel van een pop-up bericht worden spelers geïnformeerd over het feit dat de kwestie wordt onderzocht. Als de manager de fout direct kan herstellen, gaat de spelronde verder zoals normaal. Als een directe oplossing niet mogelijk is, wordt de spelronde geannuleerd en de spelers die deelnamen aan de betreffende spelronde ontvangen hun initiële inzetten terug.

Live Caribbean Stud Poker Regels

Onderstaande regels zijn de standaardregels voor Caribbean Stud Poker. Het is echter belangrijk om eventuele specifieke regels van varianten van het spel te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van alle spelers om voor het plaatsen van inzetten hun kennis van de regels van het gekozen spel te verifiëren. Bekijk de specifieke regels van elk spel door in het geopende spel op ‘Help’ te klikken en daarna ‘Paytable’.

Doel van het Spel
Spelers krijgen ieder vijf kaarten gedeeld en nemen het op tegen de bank, die een Aas en een Koning of hoger moet hebben om zich te kwalificeren. Spelers moeten kiezen voor raise of fold voordat de hele hand van de bank wordt onthuld.

De Progressieve Jackpot betreft zowel een eersteklas Progressieve Jackpotprijs met een stijgende waarde voor een Royal Flush als een reeks vaste prijzen met een lagere waarde voor nog meer plezier met handen variërend van een Straight flush tot een Three of a Kind.

Spelregels
Caribbean Stud Poker is een variant van het populaire Texas Hold'em poker. Caribbean Stud Poker verschilt van Texas Hold'em doordat het wordt gespeeld tegen de bank in plaats van tegen andere spelers.

Het doel van Caribbean Stud Poker is om de hand van de bank te verslaan door het verkrijgen van de best mogelijke hand van vijf kaarten. Een onbeperkt aantal spelers kan tegelijkertijd aan een Caribbean Stud Poker tafel spelen. Elke speler kan maar op één plek aan de tafel spelen. Caribbean Stud Poker wordt gespeeld met een standaard deck van 52 kaarten (zonder jokers). Met een deck kaarten wordt slechts één spel gespeeld en de kaarten worden na elke ronde geschud. Plaats je initiële inzet op het Ante gebied om de spelronde te starten. De bank deelt je vijf open kaarten en één open kaart aan zichzelf in combinatie met vier gesloten kaarten. Je moet kiezen voor CALL of FOLD. Kies CALL om de ronde te vervolgen door het plaatsen van een Call inzet die gelijk is aan tweemaal je Ante. Kies FOLD om de ronde te beëindigen, waarmee je Ante verloren gaat.

Na het nemen van een beslissing onthult de bank zijn/haar vier resterende kaarten.

Om de winnaar te bepalen, wordt je hoogste hand die met je vijf kaarten gemaakt kan worden, vastgesteld en vergeleken met die van de bank.

Side Bets
5+1 BONUS

De 5+1 BONUS inzet is een optionele side bet. Je wint met een 5+1 BONUS inzet als je met je vijf kaarten plus de eerste open kaart van de bank een pokerhand van vijf kaarten kunt formeren of met een Three of a Kind of beter.

Aan het begin van elke nieuwe spelronde krijg je de mogelijkheid om een 5+1 BONUS inzet te plaatsen nadat je een Ante inzet hebt geplaatst die gelijk of groter is dan het minimumbedrag. Nadat je Ante is geaccepteerd, wordt het knipperend 5+1 BONUS inzetvak beschikbaar.

Alle inzetten moeten geplaatst worden voordat de inzettijd verstrijkt. Zodra de inzettijd is verstreken, deelt de bank 5 open kaarten aan de speler en de eerste open kaart aan de bank. Dan moet je kiezen voor CALL of FOLD, maar deze beslissing heeft geen invloed op je 5+1 BONUS inzet.

Aan het einde van de ronde onthult de bank zijn/haar kaarten en maakt hij/zij het resultaat bekend.

Jackpot Inzet
De jackpot inzet is een optionele side bet waarmee je een deel van de grote progressieve jackpot kunt winnen! Het bedrag van de progressieve jackpot groeit gestaag doordat spelers bij verschillende deelnemende casino’s jackpot inzetten plaatsen. Uiteindelijk valt de jackpot als een speler die een jackpot inzet heeft geplaatst op een deelnemende tafel een Royal Flush heeft.

Alle spelers die in de winnende spelronde een jackpot inzet hebben geplaatst delen het totaalbedrag van de progressieve jackpot. Het bedrag van jouw potentieel deel van de progressieve jackpot is gebaseerd op alle jackpot inzetten die zijn geplaatst door spelers aan de deelnemende speeltafels in de huidige ronde.

Met de optionele jackpot inzet kun je een extra prijs van een vast bedrag winnen met een Three of a Kind hand of beter.

Plaats aan het begin van elke nieuwe spelronde je optionele jackpot inzet in het cirkelvormig vak genaamd “JACKPOT” nadat je de ante inzet hebt geplaatst en voordat de inzettijd verstrijkt.

Eenmaal geaccepteerd wordt je jackpot inzet aan het totaalbedrag van de progressieve jackpot toegevoegd. Elke deelnemende speler plaatst de jackpot inzet in de valuta van zijn/haar casino en het huidig bedrag van de progressieve jackpot en jouw potentieel deel van de progressieve jackpot worden in de JACKPOT uitbetalingstabel in je eigen valuta weergegeven. Als je een deel van de progressieve jackpot wint, krijg je in je eigen valuta uitbetaald.

De vaste prijzen voor een goede hand (variërend van een Three of a Kind tot een Straight Flush) worden ook in je eigen valuta weergegeven.

Je CALL of FOLD beslissing heeft geen effect op de mogelijkheid om in de spelronde een deel van de progressieve jackpot te winnen.

Je jackpot inzet en andere inzetten worden teruggegeven bij annulering van de spelronde. Als volgens de JACKPOT uitbetalingstabel je hand in een geannuleerde spelronde kans maakte op het winnen van een prijs, zal je game provider een besluit nemen over handmatige compensatie.

Winnende Handen
De individuele kaarten zijn in aflopende volgorde gerangschikt: Aas (hoog of laag), Koning, Koningin, Boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2.

Een aas kan de hoogste kaartwaarde vertegenwoordigen in een Straight bestaande uit A, K, Q, J, 10 of de laagste kaartwaarde in een Straight van 5, 4, 3, 2, A.

Mogelijke handen van de laagste tot hoogste uitbetalingen:
• Royal Flush is een straight flush met een Aas, Koning, Koning, Boer en 10 van dezelfde kleur (soort).
• Straight Flush is een hand met vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur (soort), bijvoorbeeld: Negen, Acht, Zeven, Zes en Vijf, allemaal Harten.
• Four of a Kind (ook wel carré of quads) is een hand die bestaat uit vier kaarten van dezelfde waarde in combinatie met een andere kaart. Bijvoorbeeld: een hand met vier Azen is een Four of a Kind. Quads van een hogere waarde verslaan die van een lagere waarde.
• Full House is een hand bestaande uit drie kaarten van dezelfde waarde en twee kaarten van een andere soort, zoals drie Koningen en twee Zessen. Bij twee full houses is de waarde van de drie kaarten van dezelfde waarde doorslaggevend.
• Flush is een hand bestaande uit vijf kaarten van dezelfde soort, maar niet in een bepaalde volgorde, zoals vijf Klaveren. Twee flushes worden met elkaar vergeleken als het de beste handen zijn; de hoogste kaartwaarde van beide flushes wordt vergeleken om de winnaar te bepalen. Als de hoogste kaartwaarde van beide handen hetzelfde is, wordt de tweede hoogste kaartwaarde vergeleken, en zo verder om een verschil te vinden.
• Straight is een hand bestaande uit vijf opeenvolgende kaarten van verschillende soorten, zoals een Negen, Acht, Zeven, Zes en Vijf van twee of meer verschillende soorten. Twee straights worden gerangschikt door de hoogste kaart van beiden te vergelijken. Twee straights met dezelfde hoogste kaart zijn van gelijke waarde omdat soorten niet gebruikt worden om ze te scheiden.
• Three of a Kind is een hand die bestaat uit drie kaarten van dezelfde waarde plus twee kaarten die geen paar vormen. Een Three of a Kind is bijvoorbeeld een hand bestaande uit drie Koningen. Een Three of a Kind van een hogere waarde verslaat een Three of a Kind van een lagere waarde. De Kickers (de hoogste kaart in een hand) worden vergeleken om de winnaar te bepalen in het geval van twee handen met dezelfde Three of a Kind. • Two Pairs is een hand bestaande uit twee paren van dezelfde waarde, maar die onderling van elkaar verschillen, in combinatie met een andere kaart. Bijvoorbeeld: twee Azen en twee Koningen. Om twee handen bestaande uit Two Pairs te rangschikken, wordt het hoogste paar van elke hand met elkaar vergeleken, waarbij het hoogste paar wint. Als beide handen hetzelfde hoogste paar hebben, wordt het tweede paar met elkaar vergeleken. Als beide handen dezelfde twee paren hebben, bepaalt de Kicker de winnaar. • Een Pair is een hand bestaande uit twee kaarten van dezelfde waarde (zoals twee Koningen), plus drie (dezelfde) kaarten van een andere waarde. Pair is de laagste uitbetalende hand. Pairs van een hogere waarde verslaan pairs van een lagere waarde. Als twee handen hetzelfde pair hebben, worden de Kickers met elkaar vergeleken in aflopende volgorde om de winnaar te bepalen. • High Card is een poker hand bestaande uit vijf kaarten die niet aan bovenstaande eisen voldoen. Feitelijk is er geen hand gemaakt en enkel de hoogste kaart van de hand is van betekenis.

Spelresultaten
De bank moet minimaal een Aas plus een Koning of betere kaart hebben om zich te kwalificeren.

Anders gezegd: Aas, Koning, 4, 3, 2 is de laagst kwalificerende hand; en Aas, Koning, Boer, 10, 9 de hoogst niet-kwalificerende hand. Als de bank zich niet kwalificeert, ontvang je een 1:1 uitbetaling op je Ante en wordt de Call inzet teruggegeven (push).

Als de bank zich kwalificeert en je hand verslaat, verlies je zowel je Ante als Call inzet. Als de bank zich kwalificeert en je hand verslaat die van de bank, ontvang je een 1:1 uitbetaling op je Ante en een uitbetaling op de Call inzet volgens de gepubliceerde uitbetalingstabel. Bij een gelijkspel ontvang je zowel de Ante als Call inzet terug (push).

Uitbetalingen
Call
• Hand Uitbetaling
• Royal Flush 100:1
• Straight Flush 50:1
• Four of a Kind 25:1
• Full House 10:1
• Straight 7:1
• Straight 5:1
• Three of a Kind 3:1
• Two Pairs 2:1
• One Pair of lager 1:1

5+1 BONUS
• Hand Uitbetaling
• Royal Flush 1000:1
• Straight Flush 200:1
• Four of a Kind 100:1
• Full House 20:1
• Straight 15:1
• Straight 10:1
• Three of a Kind 7:1

JACKPOT
• Hand Uitbetaling
• Royal Flush 100% van de Jackpot*
• Straight Flush 2500
• Four of a Kind 250
• Full House 50
• Flush 25
• Straight 10
• Three of a Kind 3

 • De progressieve jackpot, weergegeven in je eigen valuta, is de topprijs verdeeld over alle spelers die in de winnende spelronde een jackpot inzet hebben geplaatst.

De prijzen die je individueel kunt winnen voor een hand van Three of a Kind of beter (tot een Straight Flush) worden in je eigen valuta weergegeven.

Ante uitbetaling is 1:1.

Een storing, zoals nader uiteengezet in artikel 11.12, 11.13 en 11.16 van deze Voorwaarden, verklaart alle uitbetalingen en de spelronde ongeldig.

Uitbetalingspercentage
• Het theoretisch uitkeringspercentage bij de perfecte strategie is: 96.30%.
• Het theoretisch uitkeringspercentage bij de perfecte strategie op de totale inzet is: 98.19%.
• Het theoretisch uitkeringspercentage bij de perfecte strategie voor de 5+1 BONUS inzet is:
91.44% • Het theoretisch uitkeringspercentage bij de perfecte strategie voor JACKPOT inzet is: 81.84%

Inzetten plaatsen
Het INZETLIMIETEN paneel geeft de totale minimum- en maximuminzetten weer van de tafel. Om deel te nemen aan het spel moet je saldo voldoende zijn om je inzetten te dekken. Je kunt op het scherm je huidig SALDO zien.

De STOPLICHTEN geven de huidige status van de spelronde weer door je te informeren of je kunt inzetten (GROEN licht), wanneer de inzettijd bijna voorbij is (GEEL licht) en wanneer de inzettijd verstreken is (ROOD licht).

Op het CHIP DISPLAY selecteer je de waarde van elke chip die je wil inzetten. Alleen chips met waardes die mogelijk zijn met je huidig saldo zijn beschikbaar. Het display licht alleen op voor gebruik als de inzettijd nog niet is verstreken (het licht is groen of geel).

Na het selecteren van een chip plaats je de inzet door eenvoudigweg te klikken/tikken op het inzetvak aangeduid als Ante of met de gewenste side bet (indien van toepassing) van de tafel. Elke keer als je op het inzetvak klikt/tikt, verhoog je de inzet met de waarde van de geselecteerde chip of tot het maximumbedrag van de geselecteerde inzet. Na het bereiken van het maximumbedrag worden geen inzetten meer geaccepteerd en verschijnt een bericht boven de inzet dat je het maximumbedrag hebt ingezet.

LET OP: Minimaliseer je browser alsjeblieft niet of open geen ander tabblad in je browser terwijl de inzettijd nog niet is verstreken en je nog geplaatste inzetten op de tafel hebt. Dergelijke acties staan gelijk aan het verlaten van het spel, waardoor je inzetten voor die specifieke spelronde worden afgewezen.

Met de DUBBEL (2x) knop verdubbel je de inzet in een handomdraai. Deze knop is beschikbaar nadat je een inzet hebt geplaatst.

Met de DUBBEL (2x) knop Verdubbel je de inzet tot het maximumbedrag. Je kunt de inzet slechts één keer verdubbelen.

Met de HERHAAL knop herhaal je alle inzetten van de vorige spelronde. Met de ONGEDAAN knop verwijder je de laatst geplaatste inzet.

Je kunt meermaals op de ONGEDAAN knop klikken/tikken om inzetten één voor één te verwijderen, in omgekeerde volgorde waarin ze zijn geplaatst. Houd er rekening mee dat inzetten verwijderen alleen mogelijk is als de inzettijd nog niet is verstreken (GROEN of GEEL licht).

De TOTALE INZET indicator geeft het totaalbedrag van alle geplaatste inzetten in de huidige ronde weer.

Neem een beslissing
Je kaartcombinatie en het “NEEM EEN BESLISSING” scherm worden weergegeven nadat je kaarten zijn gedeeld.

Je moet kiezen voor CALL om de ronde voort te zetten of FOLD om de ronde te beëindigen, waarna je geplaatste inzetten verloren gaan.

Door op CALL te klikken/tikken speel je het spel verder en plaats je de Call inzet. De Call inzet wordt automatisch op het Call inzetvak geplaatst.

Door op FOLD te klikken/tikken verlies je de geplaatste inzetten, maar zie je wel de rest van het spelverloop, zonder dat je kunt deelnemen aan het spel. Je moet tot de volgende ronde wachten om inzetten te kunnen plaatsen.

Als de beslistijd is verstreken zonder dat je CALL of FOLD hebt gekozen, wordt je hand automatisch weggelegd en verlies je al je inzetten. De indicator van de inzettijd zal de boodschap AUTO FOLDED weergeven.

Spelronde
Elke spelronde heeft een uniek SPELNUMMER

Dit nummer geeft aan wanneer de ronde begon, weergegeven als GMT-tijd (uur: minuut: seconde). Gebruik dit nummer alsjeblieft als referentie (of maak een screenshot van het spelnummer) als je contact wilt opnemen met de Klantenservice over een specifieke ronde.

Foutafhandeling
De spelronde wordt tijdelijk stilgelegd en de bank informeert de dienstmanager als er een fout optreedt tijdens een spel, kansspel systeem of spelprocedure. Via de Chat of door middel van een pop-up bericht worden spelers geïnformeerd over het feit dat de kwestie wordt onderzocht. Als de manager de fout direct kan herstellen, gaat de spelronde verder zoals normaal. Als een directe oplossing niet mogelijk is, wordt de spelronde geannuleerd en de spelers die deelnamen aan de betreffende spelronde ontvangen hun initiële inzetten terug.

Live Roulette Regels

De hieronder vermelde regels zijn de standaardregels voor Live Roulette. Het is echter belangrijk om eventuele specifieke regels van varianten van het spel te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van alle spelers om voor het plaatsen van inzetten hun kennis van de regels van het gekozen spel te verifiëren. Bekijk de specifieke regels van elk spel door in het geopende spel op ‘Help’ te klikken en daarna ‘Paytable’.

Roulette Termen & Definities
Bal - Een kleine bal, standaard wit gekleurd, die gebruikt wordt om het winnend getal van elke spin aan te geven.

Ball Track - de buitenste ring van het wiel waarin het balletje in omloop wordt gebracht. Bottom Track - Het binnenste gedeelte van het wiel waar het balletje in een vakje tot stilstand komt.

Column – Een verticale reeks van twaalf genummerde vakken op het speelveld. Dolly – De glazen pion die de croupier gebruikt om na elke draaibeurt het winnend nummer te markeren.

Layout – Het volledig speelveld waar inzetten op worden geplaatst.

Pockets – De vakjes waarin het balletje tot stilstand komt.

Racetrack – Het ovaalvormig deel van het speelveld waarop Tiers, Orphelins, Voisin en Neighbour inzetten worden geplaatst.

Row – Een horizontale rij van drie genummerde vakjes op het speelveld.

Spin – Een draaibeurt van het wiel.

Tafel – Het geheel van het speelveld en het roulettewiel.

Wiel – het draaiend mechanisme dat wordt gebruikt om het spel te spelen.

Doel van het Spel
Het doel in Roulette is om te voorspellen op welk nummer het balletje landt door het plaatsen van een of meer inzetten die dat specifiek nummer (deels) afdekken.

Spelverloop
Een standard roulettewiel bestaat uit zevenendertig vakken met de nummers 0-36. Er zijn 18 rode nummers, 18 zwarte nummers en 1 groene nul (0).

Inzetten worden op het speelveld geplaatst, dat zowel het standaard inzetveld als het racetrack ('burenprint') deel bevat. Door beschikbare inzetvakken te selecteren, worden ze gemarkeerd, terwijl het spelscherm de minimum en maximum inzetbedragen weergeeft.

Elke speler is verantwoordelijk voor de juiste positionering van een geldige chip combinatie op het speelveld om zijn/haar inzetten te plaatsen.

Inzetten zijn alleen geldig als ze zijn geplaatst voordat de dealer de bekende woorden “Geen Inzetten Meer” uitspreekt of wanneer de timer van het systeem aangeeft dat de inzettijd is verstreken, gelang welke het eerst plaatsvindt.

De croupier gooit het witte balletje in tegengestelde richting in het draaiend wiel. Om een draaibeurt geldig te verklaren, moet het balletje tenminste drie volledige omwentelingen over de buitenste ring (de zogenaamde “ball track”) maken.

Elke geplaatste inzet moet geheel volgens diens positie op het speelveld verwerkt worden nadat de roulettebal op een vakje is geland, wat zowel het systeem als de croupier moet bevestigen. Zodra de roulettebal in een vakje tot volledige stilstand komt, maakt de croupier het winnende nummer bekend en plaatst hij een glazen pion (genaamd 'dolly') op het bijbehorend genummerd vakje op het speelveld.

Zodra de croupier het resultaat van de ronde bekendmaakt en de glazen pion plaatst, worden alle verliezende inzetten verzameld en betaalt het systeem alle winnende inzetten automatisch uit.

Als de groene nul het winnend nummer is, verliezen alle buiten inzetten (genaamd 'outside bets').

Zodra alle inzetten zijn uitbetaald, begint een nieuwe inzetperiode en start een nieuwe ronde. Het standaard uitkeringspercentage voor Europees Roulette is 97.3%, hoewel het specifiek uitkeringspercentage via de ‘Information’ of ‘Help’ knop in het spel beschikbaar is.

Een storing, zoals nader uiteengezet in artikel 11.12, 11.13 en 11.16 van deze Voorwaarden, zal alle geplaatste inzetten ongeldig verklaren.

Soorten Inzetten
Roulette kent veel verschillende soorten inzetten ('bets'). Elke soort dekt een bepaalde reeks nummers af en heeft een eigen uitbetalingspercentage.

De standaardinzetten zijn onderverdeeld in ‘binnen inzetten’ (Inside Bets) en ‘buiten inzetten’ (Outside Bets), hoewel met het gebruik van de roulette racetrack op het speelveld er meer inzetmogelijkheden zijn.

Binnen Inzetten
Inzetten geplaatst op het speelveld met de individuele nummers betreffen:

• Straight-up Bets: inzetten op één nummer, waaronder de Nul (0), door fiches op een genummerd vak te leggen. Uitbetaling aan een standaardtafel: 35:1.
• Split Bets: inzetten op twee nummers door fiches op een lijn tussen de genummerde vakken te plaatsen. Uitbetaling aan een standaardtafel: 17:1.
• Row / Street Bets: inzetten op drie nummers door fiches op de buitenkant van een rij van drie nummers te leggen. Uitbetaling aan een standaardtafel: 11:1.
• Corner / Square Bets: inzetten op vier nummers door fiches in het midden van vier nummers te leggen. Uitbetaling aan een standaardtafel: 8:1.
• Six Line / Double Street Bets: inzetten op zes nummers door fiches op zes aangrenzende nummers te plaatsen. Uitbetaling aan een standaardtafel: 5:1.
• Trio Bets: inzetten op drie nummers, inclusief de Nul (0) door fiches op de gedeelde hoek van de drie nummers te leggen. Uitbetaling aan een standaardtafel: 11:1.
• Basket/ Eerste Vier Inzetten; inzetten op de Nul (0) en de nummers Een (1), Twee (2) & Drie (3) door fiches op de buitenste hoeken tussen 0-1 en 0-3 te plaatsen. Uitbetaling aan een standaardtafel: 8:1.

Buiten Inzetten
Inzetten op de zijvakken buiten de genummerde vakken van het speelveld, zoals:

• Rood / Zwart: inzetten op de 18 rode nummers of de 18 zwarte nummers. Uitbetaling aan een standaardtafel: 1:1.
• Eighteen Bets: inzetten op 18 nummers; 1-18 of 19-36. Uitbetaling aan een standaardtafel: 1:1.
• Even / Odd Bets: inzetten op even of oneven nummers. Uitbetaling aan een standaardtafel: 1:1.
• Dozen Bets: inzetten op de eerste (1-12), tweede (13-24) of derde (25-36) dozijn nummers. Uitbetaling aan een standaardtafel: 2:1.
• Column Bets: inzetten op een van de drie verticale kolommen van getallen. Uitbetaling aan een standaardtafel: 2:1.

Racetrack Inzetten
Dankzij de roulette racetrack kun je op een reeks getallen inzetten, genaamd ‘Tiers’, ‘Orphelins’ en ‘Voisins’.

Tiers du Cylindre /Petit Series
Deze inzet dekt twaalf getallen in totaal af op het gedeelte van het roulettewiel tegenover de nul. Zes fiches worden op de volgende manier geplaatst:

• 1 fiche op de 5/8 split
• 1 fiche op de 10/11 split
• 1 fiche op de 13/16 split
• 1 fiche op de 23/24 split
• 1 fiche op de 27/30 split
• 1 fiche op de 33/36 split

Voisins du Zero / Grand Series
Deze inzet dekt op het 0-gedeelte van het roulettewiel zeventien getallen in totaal af. Negen fiches worden als volgt geplaatst:

• 2 fiches op de 0/2/3 street
• 1 fiche op de 4/7 split
• 1 fiche op de 12/15 split
• 1 fiche op de 18/21 split
• 1 fiche op de 19/22 split
• 2 fiches op de 25/26/28/29 corner
• 1 fiche op de 32/35 split

Orphelins a Cheval
Deze inzet dekt de twee Orphelins segmenten van het roulettewiel af en betreft acht nummers in totaal. Vijf fiches worden als volgt geplaatst:

• 1 fiche op 1 (straight up)
• 1 fiche op de 6/9 split
• 1 fiche op de 14/17 split
• 1 fiche op de 17/20 split
• 1 fiche op de 31/34 split

Jeu Zero
Deze inzet dekt de nul en de zes getallen daar rondom heen af. Vier fiches worden als volgt geplaatst:

• 1 fiche op de 0/3 split
• 1 fiche op de 12/15 split
• 1 fiche op 26 (straight up)
• 1 fiche op de 32/35 split

Neighbour Bets A: een burenspel inzet dekt een specifiek getal af in combinatie met de vier naastgelegen getallen op het roulettewiel.

Speelautomaat Regels
Elke speelautomaat is uniek en we raden onze spelers aan om voor het spelen eerst kennis te nemen van de regels van elke specifieke speelautomaat. De regels van al onze speelautomaten zijn in het spel beschikbaar via de Help of Uitbetalingstabel knop.

Casino Game Regels
De regels van al onze Casino games zijn in de spellen beschikbaar via de Help of Uitbetalingstabel knop.

Games
LeoVegas biedt vele kansspelen aan waarbij toeval in plaats van behendigheid bepaalt of je wint of verliest. Al die spellen maken gebruik van een toevalsgenerator (Random Number Generator) en hebben allemaal een specifiek uitbetalingspercentage (Return to Player).

Elk spel is beoordeeld en goedgekeurd door een onafhankelijke keuringsinstelling, waarvan de details in de game beschrijving en info gevonden kunnen worden, om de integriteit van ons casino product en een hoogwaardige gaming experience te verzekeren.

De specifieke regels van elk spel zijn beschikbaar via de Help of Uitbetalingstabel knop. Elk spel kent eigen minimum en maximum inzetniveaus en de multiplayer optie is in geen enkel spel beschikbaar.

Voor een eerlijke spelervaring raden we spelers aan kennis te nemen van de regels voordat ze met ‘echt geld’ spelen.

Live Blackjack Regels

Onderstaande regels zijn de standaardregels voor Live Blackjack. Het is echter belangrijk om eventuele specifieke regels van varianten van het spel te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van alle spelers om voor het plaatsen van inzetten hun kennis van de regels van het gekozen spel te verifiëren. Bekijk de specifieke regels van elk spel door in het geopende spel op ‘Help’ te klikken en daarna ‘Paytable’.

Doel van het Spel
De bank verslaan met een hogere handwaarde, zonder over de 21 punten te gaan, is het doel van LIVE BLACKJACK. De beste hand is Blackjack – als de waarde van de eerste twee gedeelde kaarten precies 21 is (een aas + een tien of een kaart van een figuur). Je neemt het op tegen de bank (ook wel ‘dealer’ genoemd) in plaats van tegen andere spelers.

• Wordt gespeeld met maximaal 8 decks.
• De bank moet bij 17 punten of meer altijd passen.
• Verdubbelen na de eerste twee kaarten.
• De eerste 2 kaarten met dezelfde waarde splitsen.
• Slechts één splitsing per hand.
• Eén kaart naar elke splitsing van een aas.
• Geen verdubbeling na splitsing.
• Verzekering aangeboden als de bank een Aas toont.
• Blackjack betaalt 3:2.
• Verzekering betaalt 2:1.
• Inzetten worden teruggegeven bij een gelijkspel (genaamd 'push game').

Spelregels
Een dealer leidt het spel met maximaal 7 spelers aan de tafel.

Het spel wordt gespeeld met maximaal acht standaard decks van ieder 52 kaarten. De waarde van de kaarten is als volgt:

De getallen van de kaarten 2 t/m 10 drukken hun waarde uit.

Alle plaatjes (Boer, Koningin en Koning) zijn 10 punten waard.

Azen zijn 1 of 11 punten waard, afhankelijk van wat het gunstigst is voor de hand. Houd er rekening mee dat een soft hand een Aas bevat die als 11 punten wordt geteld.

Nadat de toegewezen inzettijd is verstreken, deelt de bank één open kaart aan elke speler. De bank deelt de kaarten met de klok mee, waarbij de speler links van de bank als eerste een kaart ontvangt en de bank uiteindelijk als laatste. De bank deelt vervolgens een tweede open kaart aan elke speler en een tweede gesloten kaart aan zichzelf. De waarde van je initiële hand wordt naast je kaarten weergegeven.

Blackjack

Je hebt Blackjack als je eerste twee kaarten precies 21 punten waard zijn.

Verzekering
Als de open kaart van de bank een Aas is, kun je je verzekeren tegen een eventuele blackjack van de dealer – zelfs als je zelf blackjack hebt. Verzekeren kost de helft van je oorspronkelijke inzet en wordt afzonderlijk verwerkt. Als de bank geen blackjack heeft, gaat de ronde verder. Als de bank blackjack heeft en jij niet, wint de hand van de bank. Als jij en de bank allebei blackjack hebben, eindigt het spel in een gelijkspel en ontvang je de inzet terug. Houd er rekening mee dat de verzekering niet beschikbaar is als de open kaart van de bank een tien of plaatje is, en de bank zal zijn/haar gesloten kaart niet op blackjack controleren.

Dubbelen, Kaart Vragen of Passen
Als de dealer na de eerste twee kaarten geen blackjack heeft, krijgen spelers om de beurt de kans om de waarde van hun hand te verbeteren, waarbij de dealer met de klok mee de tafel afgaat.

Als de waarde van je oorspronkelijke hand lager dan 21 is, kun je voor Verdubbelen (‘Double Down’) kiezen. In dat geval verdubbel je de oorspronkelijke inzet en ontvang je een extra kaart. Ook kun je voor Hit kiezen, waarmee je een extra kaart vraagt om de waarde van je hand te verhogen. Je kunt meerdere keren een extra kaart vragen totdat je tevreden bent met de waarde van je hand en past (Stand).

Splitsen
Als je oorspronkelijke hand twee kaarten van dezelfde waarde bevat, kun je het paar splitsen in twee afzonderlijke handen, ieder met een afzonderlijke inzet ter waarde van je oorspronkelijke inzet. Nadat een tweede kaart aan beide handen is gedeeld, kun je de waarde van beide handen verbeteren door een extra kaart te vragen (hit) voordat je besluit om te passen. Als je een oorspronkelijk paar Azen splitst, ontvang je een extra kaart voor elke hand, maar kun je daarna geen extra kaarten meer vragen.

Resultaat Als de waarde van je hand hoger is dan 21 (genaamd ‘bust’) verlies je de inzet op die hand. Als alle spelers aan de beurt zijn geweest, onthult de bank de waarde van zijn/haar gesloten kaart. De bank moet een extra kaart vragen bij 16 of lager en passen bij een soft 17 of hoger.

Je wint als de waarde van je definitieve hand dichter in de buurt van 21 komt dan die van de bank of wanneer de bank over de 21 gaat. De spelronde eindigt in een push en je inzet wordt teruggegeven als de waarde van je hand gelijk is aan die van de dealer.

Blackjack verslaat een hand van 21 die uit drie of meer kaarten bestaat. Blackjack verslaat ook een hand van 21 die het gevolg is van een split pair.

Side Bets
Dit Blackjack spel biedt ook optionele side bets (extra inzetmogelijkheden) - Perfect Pairs en 21+3. Je kunt side bets plaatsen in combinatie met je reguliere blackjack inzet. Met elke side bet kun je winnen ongeacht of je wint of verliest met je reguliere blackjack inzet.

Perfect Pairs
De Perfect Pairs inzet geeft je de mogelijkheid om te winnen als je eerste twee kaarten een paar zijn – bijvoorbeeld: twee Koninginnen, twee Azen of twee 3’en. Er zijn drie soorten paren met ieder een andere uitbetaling:

• Perfect Pair – dezelfde soort, bijvoorbeeld twee Azen of Schoppen.
• Coloured Pair – verschillende soorten van dezelfde kleur, bijvoorbeeld 2 Ruiten + 2 Harten.
• Mixed Pair – verschillende soorten, bijvoorbeeld Harten 10 + Klaveren 10.

21+3
De 21+3 inzet geeft je de mogelijkheid om te winnen als je eerste twee kaarten plus de open kaart van de bank een van de volgende winnende combinaties betreffen, ieder met een verschillende uitbetaling:

• Suited Trips – een identieke triplet, bijvoorbeeld 3 Harten Koninginnen.
• Straight Flush – in numerieke volgorde en dezelfde soort, bijvoorbeeld 10, Ruiten Boer en Koningin.
• Three of a Kind – dezelfde waarde, maar verschillende soorten, bijvoorbeeld drie verschillende Koningen.
Straight – in numerieke volgorde, maar verschillende soorten, bijvoorbeeld 2 Schoppen + 3 Klaveren + 4 Harten.
• Flush – dezelfde soort, bijvoorbeeld 2, 6 en Klaveren 10.

Bet Behind
Met de ‘Bet Behind’-functie kun je op een hand van een speler inzetten en je deelt het resultaat van die hand. De uitbetalingen van Bet Behind inzetten zijn hetzelfde als die van reguliere inzetten.

Je kunt deze functie gebruiken ongeacht of je aan de tafel zit voor het spelen van je eigen hand. Het is echter niet mogelijk om een Bet Behind inzet op je eigen hand te plaatsen.

Plaats een inzet op een geactiveerd Bet Behind vakje van een andere speler voordat de inzettijd is verstreken. Beweeg de muisaanwijzer over een Bet Behind vakje om te zien hoeveel spelers een Bet Behind inzet hebben geplaatst en wat het totaal is van hun gecombineerde inzetten.

Als je een Bet Behind inzet plaatst en de speler in kwestie besluit om af te zien van deelname, ontvang je de inzet onmiddellijk terug.

De weergegeven bijnaam van elke plek identificeert de speler die alle beslissingen voor die hand neemt. Je kunt echter besluiten om een verzekering te kopen als de open kaart van de bank een aas is. Je kunt ook besluiten om vooraf al dan niet je inzet te verdubbelen als de speler waar je op inzet, kiest voor verdubbelen of splitsen.

Je kunt deze instellingen later wijzigen door op de Instellingen knop te klikken en daarna het “BET BEHIND” tabblad te selecteren. Je kunt ook de optie “ANDERE SPELERS TOESTAAN ACHTER MIJ TE INZETTEN” uitvinken als je wil voorkomen dat andere spelers op jouw hand inzetten.

Uitbetalingen

• Blackjack betaalt 3:2.
• Winnende hand betaalt 1:1.
• Als de dealer blackjack heeft, betaalt de verzekering 2:1.

Perfect Pairs
• Perfect Pair 25:1
• Gekleurd Paar 12:1
• Gemixt Paar 6:1

21+3

• Suited Trips 100:1
• Straight Flush 40:1
• Three of a Kind 30:1
• Straight 10:1
• Flush 5:1

Houd er alsjeblieft rekening mee dat een storing, zoals nader uiteengezet in artikel 11.12, 11.13 en 11.16 van deze Voorwaarden, de spelronde en alle uiteindelijke uitbetalingen daarin ongeldig zal verklaren.

Uitbetalingspercentage

Het theoretisch uitkeringspercentage bij de perfecte strategie is:

• Blackjack – 99.28%.
• Perfect Pairs inzet – 95.90%.
• 21+3 bet – 96.30%.

Inzetten plaatsen
Het INZETLIMIETEN paneel geeft de totale minimum- en maximuminzetten weer van de tafel.

Om deel te nemen aan het spel moet je saldo voldoende zijn om je inzetten te dekken. Je kunt op het scherm je huidig SALDO zien.

De STOPLICHTEN geven de huidige status van de spelronde weer door je te informeren of je kunt inzetten (GROEN licht), wanneer de inzettijd bijna voorbij is (GEEL licht) en wanneer de inzettijd verstreken is (ROOD licht).

Op het CHIP DISPLAY selecteer je de waarde van elke chip die je wil inzetten. Alleen chips met waardes die mogelijk zijn met je huidig saldo zijn beschikbaar. Het display licht alleen op voor gebruik als de inzettijd nog niet is verstreken (het licht is groen of geel).

Na het selecteren van een chip plaats je de inzet door eenvoudigweg te klikken/tikken op het inzetvak aangeduid als Ante of met de gewenste side bet (indien van toepassing) van de tafel. Elke keer als je op het inzetvak klikt/tikt, verhoog je de inzet met de waarde van de geselecteerde chip of tot het maximumbedrag van de geselecteerde inzet. Na het bereiken van het maximumbedrag worden geen inzetten meer geaccepteerd en verschijnt een bericht boven de inzet dat je het maximumbedrag hebt ingezet.

LET OP: Minimaliseer je browser alsjeblieft niet of open geen ander tabblad in je browser terwijl de inzettijd nog niet is verstreken en je nog geplaatste inzetten op de tafel hebt. Dergelijke acties staan gelijk aan het verlaten van het spel, waardoor je inzetten voor die specifieke spelronde worden afgewezen.

Met de DUBBEL (2x) knop verdubbel je de inzet in een handomdraai. Deze knop is beschikbaar nadat je een inzet hebt geplaatst.

Met de DUBBEL (2x) knop Verdubbel je de inzet tot het maximumbedrag.

Je kunt de inzet slechts één keer verdubbelen.

Met de HERHAAL knop herhaal je alle inzetten van de vorige spelronde.

Met de ONGEDAAN knop verwijder je de laatst geplaatste inzet.

Je kunt meermaals op de ONGEDAAN knop klikken/tikken om inzetten één voor één te verwijderen, in omgekeerde volgorde waarin ze zijn geplaatst. Houd er rekening mee dat inzetten verwijderen alleen mogelijk is als de inzettijd nog niet is verstreken (GROEN of GEEL licht).

De TOTALE INZET indicator geeft het totaalbedrag van alle geplaatste inzetten in de huidige ronde weer.

Neem een beslissing
Na ontvangst van de eerste twee kaarten kun je een eerste beslissing nemen voor wat betreft je hand, zelfs voordat de bank je de beurt geeft. Alleen de beschikbare beslissingen worden weergegeven op jouw plek aan de tafel.

Wanneer je aan de beurt bent, handelt de bank op basis van je eerste beslissing. Als je voordat je aan de beurt bent nog geen beslissing hebt genomen, verschijnt het besluitvormingsvenster in het midden van je scherm. Het stoplicht informeert je over de resterende tijd voor het nemen van een beslissing.

De beschikbare beslissingen worden als volgt weergegeven:

• HIT: Groene knop met het “+” symbool.
• STAND: Rode knop met het “-” symbool.
• VERDUBBELEN (‘DOUBLE DOWN’): Gele knop met het “x2” symbool.
• SPLIT: Blauwe knop met de tegengestelde pijlen.

Als je voor het verstrijken van de tijd geen beslissing neemt, wordt het uitblijven van een reactie geïnterpreteerd als een beslissing om op je huidige hand te passen.

Spelronde
Elke spelronde heeft een uniek SPELNUMMER

Dit nummer geeft aan wanneer de ronde begon, weergegeven als GMT-tijd (uur: minuut: seconde). Gebruik dit nummer alsjeblieft als referentie (of maak een screenshot van het spelnummer) als je contact wilt opnemen met de Klantenservice over een specifieke ronde.

Foutafhandeling
De spelronde wordt tijdelijk stilgelegd en de bank informeert de dienstmanager als er een fout optreedt tijdens een spel, kansspel systeem of spelprocedure. Via de Chat of door middel van een pop-up bericht worden spelers geïnformeerd over het feit dat de kwestie wordt onderzocht. Als de manager de fout direct kan herstellen, gaat de spelronde verder zoals normaal. Als een directe oplossing niet mogelijk is, wordt de spelronde geannuleerd en de spelers die deelnamen aan de betreffende spelronde ontvangen hun initiële inzetten terug.

Schudden
Het spel gaat verder totdat de cut card is gedeeld. Een deler of shuffler schudt vervolgens de kaarten.

Als een shuffle tafel beschikbaar is, worden aan de tafel twee kaartenhouders met twee sets kaarten gebruikt. In dat geval wisselt de dealer de kaarthouders en een shuffler aan de shuffle tafel schudt de kaarten, terwijl de dealer de spelronde voortzet.

Live Baccarat Regels

Onderstaande regels zijn de standaardregels voor Live Baccarat. Het is echter belangrijk om eventuele specifieke regels van varianten van het spel te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van alle spelers om voor het plaatsen van inzetten hun kennis van de regels van het gekozen spel te verifiëren. Bekijk de specifieke regels van elk spel door in het geopende spel op ‘Help’ te klikken en daarna ‘Paytable’.

Doel van het Spel
Voorspellen welke hand zal winnen met een puntentotaal dat zo dicht mogelijk in de buurt van 9 komt, is het doel van LIVE BACCARAT.

Spelregels
Een dealer leidt het spel dat wordt gespeeld met acht standaard decks van 52 kaarten. De waardes van de kaarten zijn als volgt:

• Azen zijn de laagste kaarten en ieder 1 punt waard.
• De getallen van de kaarten 2 t/m 9 drukken hun waarde uit.
• 10’en en plaatjes (Boer, Koningin en Koning) zijn ieder 0 punten waard.
• Alleen de numerieke waarde van elk plaatje is relevant in het Baccarat basisspel; Elke kaartsoort (harten, schoppen, klaveren of ruiten) is irrelevant.

Voorafgaand aan het delen van de kaarten moet je inzetten op winst voor de Speler of Bank dankzij een puntentotaal dat het dichtst in de buurt van 9 komt. Je kunt ook inzetten op een gelijkspel, waarvan sprake is als het puntentotaal van zowel de Speler als de Bank gelijk is. De deler begint door twee kaarten aan zowel de Speler als Bank te delen.

Bij Baccarat worden twee handen gedeeld: één aan de Speler en één aan de Bank. De ronde eindigt in een gelijkspel als het puntentotaal van de hand van de Speler en Bank gelijk is.

De punten van elke hand worden berekend door het tiental weg te laten van een score van 11 of hoger. Bijvoorbeeld: een 7 en een 9 zijn bij Baccarat slechts 6 punten waard (omdat 16-10=6 is). Evenzo is een plaatje in combinatie met een 9 goed voor 9 punten.

Als de eerste twee kaarten van de Speler of de Bank samen 8 of 9 punten waard zijn (een “natural” 8 of 9), ontvangt geen van beide handen nog extra kaarten.

Als de eerste twee kaarten van de Speler of de Bank samen 0-7 punten waard zijn, wordt de Derde Kaart Regel ("Third Card Rule") gebruikt om te bepalen of een derde kaart aan een van beide handen of aan allebei wordt gedeeld. De Speler mag altijd eerst.

Hand Speler
De eerste hand van de speler bestaande uit twee kaarten

0-1-2-3-4-5 Speler neemt een derde kaart.

6-7 Speler past.

8-9 (een "natural") Beide handen krijgen geen derde kaart.

Een winnende inzet op de Speler betaalt 1:1

Hand Bank
D - Draw; S – Stand

Een winnende inzet op de Bank betaalt 1:0.95 (commissie van 5% wordt in rekening gebracht) Als de Speler past bij 6 of 7 moet de Bank bij 3, 4, of 5 een kaart pakken, terwijl de Bank moet passen bij een puntentotaal van 6.

De hand met een score die het dichtst in de buurt van 9 komt, wint. Een winnende inzet op een gelijkspel betaalt 8:1.

Side Bets
Player Pair – Levert een uitbetaling op als de eerste twee kaarten van de Speler een paar zijn.

Player Pair – Levert een uitbetaling op als de eerste twee kaarten van de Bank een paar zijn.

Perfect Pair – Levert een uitbetaling van 25:1 op als de eerste twee kaarten van de Bank of de

Speler identiek (voor wat betreft waarde en soort) zijn. Levert een uitbetaling van 200:1 op als de eerste twee kaarten van zowel de Bank als de Speler identiek zijn

Either (ofwel) – Levert een uitbetaling van 5:1 op als de eerste twee kaarten van de Bank of de Speler gelijk zijn wat betreft waarde of soort.

Player Bonus – Levert een uitbetaling op als de Speler de ronde wint met een natural van 8 of 9 of met minimaal vier punten.

Banker Bonus – Levert een uitbetaling op als de Bank de ronde wint met een natural van 8 of 9 of met minimaal vier punten.

Speler/Bank Bonus Uitbetalingen

Hand Combinatie Uitbetalingen

• Non-Natural hand wint met 9 punten, 30:1
• Non-Natural hand wint met 8 punten, 10:1
• Non-Natural hand wint met 7 punten, 6:1
• Non-Natural hand wint met 6 punten, 4:1
• Non-Natural hand wint met 5 punten, 2:1
• Non-Natural hand wint met 4 punten, 1:1
• Natural winst, 1:1
• Natural gelijkspel, Push

Houd er alsjeblieft rekening mee dat een storing, zoals nader uiteengezet in artikel 11.12, 11.13 en 11.16 van deze Voorwaarden, de spelronde en alle uiteindelijke uitbetalingen daarin ongeldig zal verklaren. Inzetten zullen worden teruggegeven.

Uitbetalingspercentage

Het theoretisch uitbetalingspercentage bij de perfecte strategie voor Live Baccarat is: De volgende tabel geeft het uitbetalingspercentage van de verschillende optionele side bets weer. Side Bet Uitbetalingspercentage

• Banker Pair 89.64%
• Player Pair 89.64%
• Perfect Pair 91.95%
• Either Pair 86.29%
• Player Bonus 97.35%
• Banker Bonus 90.63%

Inzetten plaatsen
Het INZETLIMIETEN paneel geeft de totale minimum- en maximuminzetten weer van de tafel. Om deel te nemen aan het spel moet je saldo voldoende zijn om je inzetten te dekken. Je kunt op het scherm je huidig SALDO zien.

De STOPLICHTEN geven de huidige status van de spelronde weer door je te informeren of je kunt inzetten (GROEN licht), wanneer de inzettijd bijna voorbij is (GEEL licht) en wanneer de inzettijd verstreken is (ROOD licht).

Op het CHIP DISPLAY selecteer je de waarde van elke chip die je wil inzetten. Alleen chips met waardes die mogelijk zijn met je huidig saldo zijn beschikbaar. Het display licht alleen op voor gebruik als de inzettijd nog niet is verstreken (het licht is groen of geel).

Na het selecteren van een chip plaats je de inzet door eenvoudigweg te klikken/tikken op het inzetvak aangeduid als Ante of met de gewenste side bet (indien van toepassing) van de tafel. Elke keer als je op het inzetvak klikt/tikt, verhoog je de inzet met de waarde van de geselecteerde chip of tot het maximumbedrag van de geselecteerde inzet. Na het bereiken van het maximumbedrag worden geen inzetten meer geaccepteerd en verschijnt een bericht boven de inzet dat je het maximumbedrag hebt ingezet.

LET OP: Minimaliseer je browser alsjeblieft niet of open geen ander tabblad in je browser terwijl de inzettijd nog niet is verstreken en je nog geplaatste inzetten op de tafel hebt. Dergelijke acties staan gelijk aan het verlaten van het spel, waardoor je inzetten voor die specifieke spelronde worden afgewezen.

Met de DUBBEL (2x) knop verdubbel je de inzet in een handomdraai. Deze knop is beschikbaar nadat je een inzet hebt geplaatst.

Met de DUBBEL (2x) knop Verdubbel je de inzet tot het maximumbedrag. Je kunt de inzet slechts één keer verdubbelen.

Met de HERHALING knop herhaal je alle inzetten van de vorige spelronde. Met de ONGEDAAN knop verwijder je de laatst geplaatste inzet.

Je kunt meermaals op de ONGEDAAN knop klikken/tikken om inzetten één voor één te verwijderen, in omgekeerde volgorde waarin ze zijn geplaatst. Houd er rekening mee dat inzetten verwijderen alleen mogelijk is als de inzettijd nog niet is verstreken (GROEN of GEEL licht).

De TOTALE INZET indicator geeft het totaalbedrag van alle geplaatste inzetten in de huidige ronde weer.

Spelronde
Elke spelronde heeft een uniek SPELNUMMER

Dit nummer geeft aan wanneer de ronde begon, weergegeven als GMT-tijd (uur: minuut: seconde). Gebruik dit nummer alsjeblieft als referentie (of maak een screenshot van het spelnummer) als je contact wilt opnemen met de Klantenservice over een specifieke ronde.

Foutafhandeling
De spelronde wordt tijdelijk stilgelegd en de bank informeert de dienstmanager als er een fout optreedt tijdens een spel, kansspel systeem of spelprocedure. Via de Chat of door middel van een pop-up bericht worden spelers geïnformeerd over het feit dat de kwestie wordt onderzocht. Als de manager de fout direct kan herstellen, gaat de spelronde verder zoals normaal. Als een directe oplossing niet mogelijk is, wordt de spelronde geannuleerd en de spelers die deelnamen aan de betreffende spelronde ontvangen hun initiële inzetten terug.

Schudden
Het spel gaat verder totdat de cut card is gedeeld. Een deler of shuffler schudt vervolgens de kaarten.

Als een shuffle tafel beschikbaar is, worden aan de tafel twee kaartenhouders met twee sets kaarten gebruikt. In dat geval wisselt de dealer de kaarthouders en een shuffler aan de shuffle tafel schudt de kaarten, terwijl de dealer de spelronde voortzet.

A. Voorwaarden van overeenkomst

1. Inleiding

• Deze voorwaarden en bepalingen beheersen het gebruik van het LeoVegas Sportsbook (het "Sportsbook-reglement") . Bij het plaatsen van een weddenschap bij het Sportsbook van LeoVegas, erkent de accounthouder dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en zich eraan zal houden, naast de Algemene Voorwaarden van LeoVegas die te allen tijde van toepassing zijn, klik hier.

• Het gebruik van het LeoVegas Sportsbook is onderhevig aan de regelgeving van [the Stipulated Regulator]. Voor zover enige beslissing van [the Stipulated Regulator] in strijd is met, of inconsistent is met dit Sportsbook-reglement, zal de beslissing van [the Stipulated Regulator] voorrang hebben op enige relevante bepaling(en) van dit Sportsbook-reglement.

• LeoVegas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan wedlimieten en aanbiedingen.

• Elke verwijzing in dit Sportsbook-reglement naar woorden of objecten in enkelvoud, geldt ook voor meervoud. Verwijzingen naar geslacht zijn niet-bindend en dienen uitsluitend behandeld te worden voor informatieve doeleinden. Alle verwijzingen naar "met inbegrip van" betekenen "met inbegrip van, maar niet beperkt tot".

• Indien van toepassing, moet elke verwijzing naar de website van LeoVegas en de inhoud ervan ook worden beschouwd als van toepassing zijnde op Casino/offline/landgebaseerde omgevingen, met inbegrip van Self-Service Terminals (SST), Over The Counter (OTC) en Bring Your Own Device (BYOD).

2. Definities

• Een "Fout" is een [vergissing, drukfout, verkeerde interpretatie, verkeerd horen, verkeerd lezen, verkeerde vertaling, spelfout, technisch gevaar, registratiefout, transactiefout, manifeste fout, overmacht en/of dergelijke], die al dan niet duidelijk is voor de LeoVegas en/of de accounthouder op het betreffende moment [waardoor weddenschappen [aangeboden en/of aanvaard werden]] of ertoe geleid heeft.

Voorbeelden van fouten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Als gevolg van het falen van gevestigde controles voor risicobeheersing.
 • Als gevolg van ongepaste manipulatie van aanbiedingen of afwikkelingsprocedures, alsmede van frauduleuze activiteiten.
 • Onjuiste uitbetalingen.
 • Cyberaanvallen.
 • Geaccepteerde weddenschappen:

Tijdens technische problemen die anders niet zouden zijn aanvaard; tegen noteringen/prijzen die zijn verhoogd, verbeterd of uitgebreid ten opzichte van de noteringen/prijzen die anders zouden zijn aangeboden.

 • Op gebeurtenissen/aanbiedingen waarover reeds een beslissing is genomen of die reeds zijn beëindigd, of met betrekking waartoe LeoVegas de weddenschappen had opgeschort.
 • Op gebeurtenissen/aanbiedingen nadat de gebeurtenis/wedstrijd/aanbieding is begonnen (behalve voor live types weddenschappen).
 • Op markten/gebeurtenissen met deelnemers die geen deel uitmaken van de gebeurtenis.
 • Anders dan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Tegen noteringen die wezenlijk afwijken van die welke beschikbaar waren in de algemene gokindustrie op het ogenblik dat de weddenschap werd aanvaard, waarbij LeoVegas aan de hand van een meerderheid van de gokindustrie-exploitanten zal bepalen of de aangeboden noteringen 'wezenlijk afwijkend' waren.
 • Bij noteringen die een onjuiste score, stand of klassement representeren, ook wanneer onjuiste noteringen worden aangeboden, als gevolg van fouten of omissies met betrekking tot de aankondiging, publicatie of rapportage van een score, stand of klassement.
 • Bij onjuiste noteringen, indien het duidelijk is dat de werkelijke kansen dat de gebeurtenis zich zal voordoen, op het tijdstip van de aanvaarding van de weddenschap wezenlijk afwijkend waren, of
 • Dat de weddenschap is geplaatst door iemand anders dan de accounthouder (ook indien iemand toegang heeft verkregen tot de rekening van de accounthouder) of wanneer de accounthouder het slachtoffer is van frauduleuze activiteiten.

• "Influence betting" is een door LeoVegas verboden handeling, waarbij een houder van een account, of partijen die samenwerken met een accounthouder, de uitkomst van een wedstrijd of evenement kan beïnvloeden of heeft beïnvloed - direct of indirect.

• "Syndicate betting" is een handeling, verboden door LeoVegas, waarbij accounthouders samen een weddenschap of een reeks weddenschappen op hetzelfde evenement of dezelfde wedstrijd plaatsen, of wanneer een accounthouder een weddenschap plaatst namens, of voor het beoogde voordeel, van een andere persoon of andere personen. Indien er bewijs is dat accounthouders op deze manier samenwerken, behoudt LeoVegas zich het recht voor om de betreffende weddenschappen ongeldig te verklaren en/of de uitbetaling van weddenschappen in te houden, in afwachting van het resultaat van verder onderzoek om te bepalen of (uitsluitend ter beoordeling van LeoVegas) Syndicate Betting heeft plaatsgevonden.

3. Acceptatie van weddenschappen

• Elke weddenschap vormt een juridisch bindende wedovereenkomst tussen de accounthouder en LeoVegas. De totstandkoming van een dergelijke wedovereenkomst vereist de volgende fasen:

 • De reclame voor een wedmarkt.
 • Het verzoek tot het plaatsen van een weddenschap of inzet op de wedmarkt door de accounthouder.
 • De acceptatie en bevestiging van de weddenschap of de inzet door LeoVegas.

• Een weddenschap is niet geaccepteerd en bevestigd totdat deze wordt weergegeven in de wedgeschiedenis van de accounthouder. Zodra dat het geval is, wordt de overeenkomst geacht naar behoren tot stand te zijn gekomen. In geval van onduidelijkheid over de acceptatie van een weddenschap, dient de accounthouder de openstaande (lopende) weddenschappen te controleren of contact op te nemen met de klantenservice. Geen enkele weddenschap of inzet zal als voltooid worden beschouwd, tenzij bevestigd via de wedgeschiedenis van de accounthouder of de klantenservice.

Een eenmaal geaccepteerde weddenschap kan door de accounthouder niet meer worden ingetrokken, tenzij deze ten onrechte (door een Fout) is geaccepteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de accounthouder om ervoor te zorgen dat de gegevens van de geplaatste weddenschappen correct zijn.

• Indien er een geschil ontstaat over de acceptatie (of het ontbreken daarvan) van een weddenschap, of over het tijdstip waarop een weddenschap geplaatst is, zal de database met de logbestanden van transacties van LeoVegas beslissend zijn bij het vaststellen van dergelijke zaken.

• LeoVegas mag te allen tijde en om welke reden dan ook weigeren weddenschappen [of inzetten] te accepteren, ook om:

- De levensvatbaarheid van de aangeboden markt in stand te houden (bijvoorbeeld, zonder beperking, met betrekking tot gebeurtenissen waarbij er een buitengewoon of onevenwichtig aantal weddenschappen op dezelfde markt is).
- De accounthouder te beschermen (bijvoorbeeld, zonder beperking, in verband met het geval waarin de accounthouder pathologisch gedrag vertoont en weigert zichzelf uit te sluiten).
- Andere gebruikers te beschermen (bijvoorbeeld, zonder beperking, in verband met het geval waarin de accounthouder een wedpatroon heeft dat de regelmatige wedactiviteiten van andere gebruikers nadelig zou kunnen beïnvloeden).
- Om de LeoVegas te beschermen (bijvoorbeeld, zonder beperking, in het geval dat de accounthouder witwaspraktijken, heimelijk of frauduleus gedrag vertoont, we vermoeden dat de accounthouder het account van een derde gebruikt, een derde het account laat gebruiken, of gebruik maakt van geautomatiseerde middelen, bots, software of soortgelijke middelen, of zich bezighoudt met arbitrage).

• LeoVegas kan, afhankelijk van het risiconiveau, in plaats van een weddenschap of een inzet te weigeren, het verzoek tot weddenschap van de accounthouder aanvaarden tot een bepaald bedrag ervan.

4. Beperkingen op weddenschappen en uitbetalingen

• Om de levensvatbaarheid van elke markt te garanderen, om mogelijke gevallen van fraude en wedstrijdmanipulatie te voorkomen, en om een juiste inschatting te kunnen maken van het risico dat elk aangeboden product met zich meebrengt, zal LeoVegas de netto uitbetaling (de uitbetaling nadat de inzet is afgetrokken) op elke weddenschap of combinatie van weddenschappen door één accounthouder beperken tot {€200,000} voor alle weddenschappen die binnen een termijn van 24 uur worden geplaatst of afgewikkeld.

• LeoVegas bepaalt dat de minimum-inzet die geaccepteerd wordt {€0.10} zal zijn en dat de maximum-inzet die geaccepteerd wordt {€50,000} zal zijn, niettegenstaande mogelijke uitzonderingen, afhankelijk van de voorgestelde markten en weddenschappen.

• LeoVegas behoudt zich het recht voor weddenschapsverzoeken naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te weigeren. Dit omvat de mogelijkheid een "Systeem-weddenschap" zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 4> niet volledig te accepteren wat betreft inzetten of combinaties die zijn opgenomen in de betreffende "Systeem-weddenschap". Alle weddenschappen die geplaatst worden via een platform van LeoVegas, inclusief weddenschappen die handmatig moeten worden goedgekeurd, kunnen onderhevig zijn aan een vertraging voordat ze geaccepteerd worden. De duur van de vertraging kan verschillen.

• Alle aangeboden noteringen zijn onderhevig aan schommelingen. Weddenschappen worden alleen geaccepteerd tegen de beschikbare noteringen in de wedmatrixen op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd door LeoVegas, onafhankelijk van andere claims of voorgaande publicatie op de website of een ander medium met afwijkende informatie.

• Alle berekeningen voor het uitbetalen van weddenschappen worden op basis van decimale noteringen uitgevoerd, ongeacht de gekozen/weergegeven notatie ten tijde van plaatsing van de weddenschap.

5. Ongeldigverklaring van weddenschappen

• Een weddenschap kan nietig worden verklaard, onder de in clausule 3 hieronder beschreven omstandigheden. Als een weddenschap wordt geannuleerd, wordt deze afgewikkeld tegen een notering van 1.00.

• Een meervoudige weddenschap blijft geldig, zelfs als een wedstrijd of gebeurtenis die onderdeel uitmaakt van de meervoudige weddenschap ongeldig wordt verklaard.

• LeoVegas behoudt zich het recht voor om een weddenschap geheel of gedeeltelijk ongeldig te verklaren indien een van de volgende of soortgelijke omstandigheden zich voordoet:

 • Weddenschappen zijn aangeboden, geplaatst en/of geaccepteerd als gevolg van een fout en/of noteringen die aanzienlijk verschillen van die welke momenteel elders in de markt van de gokindustrie aanwezig zijn (zie Sectie A, paragraaf 2, clausule 1).

• Weddenschappen zijn geplaatst terwijl er problemen waren met de website, en zouden normaliter niet geaccepteerd zijn.
- Indien er sprake is van Influence betting.
- Indien er sprake is van Syndicate betting.
- Een resultaat werd direct of indirect beïnvloed door criminele handelingen.
- Er is een publieke aankondiging gedaan in verband met de weddenschap die de kansen aanzienlijk verandert.
- Op de betrokken markt is een weddenschap aangeboden in strijd met de kansspelregelgeving in het specifieke rechtsgebied.

• Oude posten en andere annuleringen: Hoewel LeoVegas zijn uiterste best doet om de beste gebruikerservaring te garanderen, behoudt LeoVegas zich het recht voor om, mocht er een markt beschikbaar zijn voor weddenschappen wanneer deze verwijderd had moeten worden of anders met onjuiste kansen, alle aanvaarde weddenschappen in genoemde omstandigheden te annuleren in overeenstemming met <Sectie A, paragraaf 5.3>. Soortgelijke situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • ‘Pre-match' weddenschappen die worden geplaatst/aanvaard nadat het evenement is begonnen.
 • ‘Live' weddenschappen die worden geplaatst/aanvaard tegen een onjuiste notering als gevolg van vertraagde of uitgevallen 'live' verslaggeving, of op noteringen die een andere score vertegenwoordigden dan de werkelijke.
 • Weddenschappen die worden geplaatst nadat een deelnemer/uitkomst in laatste instantie enige kans heeft gehad om de score voor de betreffende markt/gebeurtenis te beïnvloeden en een eventuele terugtrekking/diskwalificatie/afzegging/formatwijziging of iets anders dat de mogelijkheid van de betreffende deelnemer/uitkomst om deze score te beïnvloeden uitsluit, zullen nietig worden verklaard.
 • Weddenschappen die geplaatst zijn met een notering die niet reflecteert dat er een gerelateerde gebeurtenis aan de gang was en waar de omstandigheden op een directe en onbetwistbare manier gewijzigd hadden kunnen worden, of anders nadat een gebeurtenis die normaal gesproken geacht zou kunnen worden te leiden tot de uitkomst, zich voordoet of al gebeurd is.

• Gerelateerde gebeurtenissen: Tenzij geplaatst via de in-event combinatiefunctie van LeoVegas, of expliciet aangeboden als een specifiek aanbod, verbiedt LeoVegas meervoudige weddenschappen die twee of meer uitkomsten bevatten die gerelateerd kunnen blijken te zijn (bijv. team X wordt kampioen en speler Y wordt topscorer in dezelfde competitie). LeoVegas zal alles in het werk stellen om dergelijke situaties te voorkomen, maar mochten deze toch plaatsvinden, behoudt LeoVegas zich het recht voor om alle delen van de meervoudige weddenschap die de gecorreleerde resultaten omvatten waarvan de kansen niet indicatief zijn voor de desbetreffende gebeurtenis, ongeldig te verklaren.

• Weddenschappen kunnen worden geannuleerd, ongeacht of het evenement is afgewikkeld of niet.

6. Disclaimer en prioriteit

• LeoVegas behoudt zich het recht voor om de uitbetaling op een klantaccount te crediteren, als duidelijk is dat de uitbetaling wegens een fout op het account is gestort.

• Om na onterechte uitbetalingen het saldo van een account aan te passen, behoudt LeoVegas zich het recht voor zonder voorafgaand bericht en binnen redelijke grenzen de noodzakelijke handelingen uit te voeren om het saldo aan te passen, middels terugdraaiing, wijziging of annulering van eventuele hierop volgende transacties op het account van de accounthouder.

• Deze regels zijn van toepassing op alle transacties met LeoVegas Sportsbook en kunnen aangevuld worden met andere regels. In geval van onduidelijkheid moet de prioriteit in de volgende volgorde bekeken worden: - Regels en voorwaarden die samen met een aanbieding en/of actie worden gepubliceerd.
- Sportspecifieke regels.
- Algemene Sportsbook-regels.

• Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waarin deze regels niet uitdrukkelijk voorzien, behoudt LeoVegas zich het recht voor om de betreffende weddenschappen op individuele basis af te wikkelen op basis van billijkheid, volgens algemeen aanvaarde kansspelnormen, gebruiken en definities.

• Enige gegevens geleverd via of toegankelijk in, van of met betrekking tot het Sportsbook kan gebruikt worden door de accounthouder, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, en enig gebruik of enige poging tot gebruik van dergelijke gegevens voor commerciële doeleinden is streng verboden.

• LeoVegas heeft het recht om een bepaling van het contract met betrekking tot het Sportsbook af te dwingen bij elke accounthouder.

B. Algemene Wedregels

1. Algemene terminologie

• Tenzij vermeld in combinatie met de weddenschapaanbieding, of anders in de sportspecifieke regels, mogen weddenschappen alleen worden beschouwd als geldig voor het resultaat aan het einde van de "Reguliere speeltijd" of "Fulltime". "Reguliere speeltijd" of "Fulltime" wordt gedefinieerd zoals in de officiële reglementen die door het desbetreffende bestuursorgaan gepubliceerd worden. Bij voetbal wordt "Fulltime" bijvoorbeeld gedefinieerd als 90 minuten inclusief blessuretijd en bij ijshockey als 3 periodes van 20 minuten. Als de organiserende instantie voor aanvang van het evenement beslist dat de duur anders zal zijn, dan wordt dit feit aangenomen als deel uitmakend van de officiële regels voor dit evenement (als er bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld met een opzet van 3 x 30 minuten of 2 x 40 minuten gespeeld wordt). Bij een dergelijke situatie wordt uitsluitend rekening gehouden met de "reguliere" speeltijd en tellen verlengingen of overtime niet mee, tenzij expliciet vermeld.

• "Live wedden" is de mogelijkheid om tijdens een wedstrijd of evenement te wedden. LeoVegas accepteert geen verantwoordelijkheid voor situaties waarin het niet mogelijk is om een weddenschap te plaatsen of waarin de live score niet juist is bijgewerkt. Het valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de accounthouder zich te informeren over de wedstrijd en de bijbehorende gebeurtenissen zoals de huidige score, de voortgang van de wedstrijd en hoeveel tijd er nog wordt gespeeld voordat de wedstrijd voorbij is. LeoVegas is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het Live wedden-schema of onderbrekingen van de Live wedden-dienst.

• De functie [Uitbetalen] stelt de accounthouder in staat een nog niet afgehandelde weddenschap te verzilveren tegen de huidige waarde. De optie is beschikbaar op selecte gebeurtenissen, zowel voor de wedstrijd als live en zowel voor enkelvoudige als meervoudige weddenschappen. De functie [Uitbetalen] kan niet worden gebruikt voor gratis weddenschappen. Verzoeken tot [Uitbetalen] kunnen onderhevig zijn aan dezelfde vertragingsprocedure als vermeld in <Sectie A, paragraaf 4.2>. Mocht het gebeuren dat tijdens deze vertraging om welke reden dan ook een aanbieding verwijderd wordt of noteringen fluctueren, dan wordt het verzoek om [Uitbetaling] niet geaccepteerd en wordt de accounthouder hiervan op de hoogte gesteld middels een bericht op het scherm. LeoVegas behoudt zich het recht voor dergelijke functionaliteit naar eigen inzicht aan te bieden, en erkent noch accepteert welke aansprakelijkheid dan ook voor het eventueel niet beschikbaar zijn van de functie. Mocht een [Uitbetaling] slagen, dan wordt de weddenschap onmiddellijk afgehandeld en wordt geen rekening meer gehouden met verdere gebeurtenissen met betrekking tot die weddenschap. In het geval dat zich op enig moment tussen het oorspronkelijke aanbieden en de uiteindelijke afhandeling van een [Uitbetaling] een technische fout, een prijsfout of een afhandelingsfout voordoet, behoudt LeoVegas zich het recht voor een dergelijke onnauwkeurigheid te rectificeren in overeenstemming met <Sectie A, paragraaf 6.2>.

• De "Deelnemer" vormt een onderdeel van een gebeurtenis. In "Head-to-Head" en "Triple-Head" verwijst de Deelnemer uitsluitend naar objecten die deel uitmaken van de betreffende "Head-to-Head"- of "Triple-Head"-gebeurtenis. Omwille van de duidelijkheid wordt met een "Deelnemer" een enkele speler, een team of een groep van individuen bedoeld die samen worden gegroepeerd/genoteerd. Elke verwijzing naar deelnemers binnen deze regels is aldus bedoeld, ongeacht of de definitie ervan in enkelvoud of in meervoud is.

• De op de website vermelde termijn (sluitingstijd) dient uitsluitend ter informatie. LeoVegas behoudt zich het recht voor om de weddenschap geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer hij dit nodig acht.

• Statistieken of redactionele teksten die op de website(s) van LeoVegas worden gepubliceerd, moeten als toegevoegde informatie worden beschouwd. LeoVegas erkent of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de informatie niet correct is. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de accounthouder om op de hoogte te zijn van de omstandigheden van een gebeurtenis.

• De theoretische opbrengst bij weddenschappen met vaste noteringen voor de speler wordt berekend door de noteringen van alle mogelijke uitkomsten van de aanbieding. De theoretische uitbetaling aan een speler voor een weddenschapsaanbieding met 3 resultaten a, b en c kan als volgt worden berekend: Theoretisch % = 1 / (1 / "noteringen uitkomst a" + 1 / "noteringen uitkomst b" + 1 / "noteringen uitkomst c") x 100

2. Type weddenschappen

• "Wedstrijd" (ook wel 1X2 genoemd) is waar het mogelijk is om in te zetten op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) uitslag van een wedstrijd of gebeurtenis. De opties zijn: "1" = Thuisploeg/Speler 1, of de deelnemer die genoemd wordt aan de linkerkant van de aanbieding; "X" = Gelijkspel, of de keuze in het midden; "2" = Uitploeg/Speler 2, of de deelnemer die genoemd wordt aan de rechterkant van de aanbieding. In bepaalde gevallen of specifieke competities kan LeoVegas een aanbod weergeven in het zogenaamde "Amerikaanse" formaat (d.w.z: Uitploeg @ Thuisploeg), waar de ontvangende ploeg na de bezoekende ploeg wordt vermeld. Ongeacht de positie van de ploegen op het bord/spelformulier, verwijzen de termen "Uitploeg" en "Thuisploeg" altijd naar de eigenlijke ploegen die thuis (ontvanger) en uit (bezoeker) spelen, zoals bepaald door de officiële organisatie, behoudens de in <Sectie B, paragraaf 5.32> beschreven uitzonderingen.

• "Correcte score" (ook wel resultaatwedden genoemd) is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) exacte score van een wedstrijd of gebeurtenis, of gedeelte daarvan.

• "Meer dan/minder dan" (totalen) is de mogelijkheid om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, hoekschoppen, rebounds, strafminuten, enz.). Als het totale aantal van de genoemde gebeurtenis exact gelijk is aan de weddenschap, dan worden alle weddenschappen in dit aanbod ongeldig. Voorbeeld: een aanbod voor een weddenschap voor 128,0 punten waarvan de wedstrijd eindigt met de uitslag 64-64 wordt ongeldig.

• "Oneven/even" is waar het mogelijk is om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, corners, rebounds, strafminuten, enz.). "Oneven" is 1, 3, 5 enz.; "Even" is 0, 2, 4 enz.

• Een "Head-to-Head" en/of "Triple-Head" is een competitie tussen twee of drie deelnemers/uitkomsten, afkomstig van een officieel evenement, of virtueel, zoals gedefinieerd door LeoVegas.

• "Halftime/Fulltime" is waar het mogelijk is om te wedden op het resultaat na de eerste helft en de uitslag van de wedstrijd na afloop van de vermelde tijd. D.w.z. dat als de thuisploeg bij rust met 1-0 voor staat en de wedstrijd eindigt in 1-1, de winnende uitkomst 1/X is. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen op basis van de in de aanbieding vermelde tijden.

• "Periodewedden" is waar het mogelijk is om te wedden op de uitkomst van elke afzonderlijke periode van een wedstrijd/gebeurtenis. Als de periodestanden van een ijshockeywedstrijd bijvoorbeeld 2-0 / 0-1 / 1-1 zijn, dan is de winnende uitkomst 1/2/X. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen op basis van de in de aanbieding vermelde tijden.

• "Draw No Bet" (ook wel Moneyline genoemd) is waar het alleen mogelijk is om te wedden op "1" of "2", zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 2.1>. Er wordt vaak gesproken van "Draw No Bet" wanneer er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden. De weddenschappen vervallen indien de betreffende wedstrijd/gebeurtenis geen winnend resultaat opleveren (bijv. de wedstrijd eindigt in een gelijkspel), of de gebeurtenis niet plaatsvindt (bijv. eerste doelpunt, Draw No Bet en de wedstrijd eindigt in 0-0).

• Met "Handicap" (ook wel Spread genoemd) kunt u voorspellen of een bepaalde uitkomst zal plaatsvinden nadat een bepaalde handicap wordt toegevoegd aan/verwijderd van (welke van toepassing is) de wedstrijd/periode/totale score waarnaar de weddenschap verwijst. In die omstandigheden waarin het resultaat na verwerking van de handicaplijn exact gelijk is aan de weddenschapslijn worden alle weddenschappen in die aanbieding ongeldig verklaard. Voorbeeld: een weddenschap op -3,0 doelpunten wordt ongeldig verklaard wanneer het gekozen team wint met een verschil van precies 3 doelpunten (3-0, 4-1, 5-2, enz.). Enige verwijzing in deze sectie naar de term “marge” dient geïnterpreteerd te worden als de uitkomst die ontstaat na aftrek van de (doel)punten die gescoord zijn door de 2 teams/deelnemers.

• Tenzij anders vermeld worden alle handicaps die vermeld worden op de website van LeoVegas berekend op basis van het resultaat van het begin van de betreffende wedstrijd/periode tot het einde van de die wedstrijd/periode. Het is echter gebruikelijk dat voor bepaalde wedaanbiedingen in specifieke sporten (Asian handicap bij voetbal) alleen rekening wordt gehouden met de tijd vanaf het moment waarop de weddenschap geplaatst werd tot het einde van de betreffende periode. Eventuele (doel)punten gescoord worden vóór het moment waarop de weddenschap gesloten werd, worden zodoende niet meegerekend. Een wedaanbieding met deze kenmerken wordt duidelijk als zodanig aangegeven op de site en in de wedgeschiedenis van de gebruiker gemarkeerd met de score op het moment waarop de weddenschap werd afgesloten.

Er zijn 3 verschillende vormen van “handicapwedden”:

2-way handicap: Team A (-1,5) vs Team B (+1,5)

Voorbeeld:

 • Team A krijgt een handicap van -1,5 doelpunten in de wedstrijd. Om te winnen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die gelijk is aan of groter is dan de genoemde handicap (d.w.z. 2 doelpunten of meer).

 • Team B krijgt een voorsprong van +1,5 doelpunten in de wedstrijd. Om de weddenschap te winnen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan het genoemde voordeel (d.w.z. verliezen met een verschil van 1 doelpunt).

3-way handicap: Team A (-2) gelijk (precies 2) Team B (+2)

Voorbeeld:

 • Team A krijgt een handicap van 2 doelpunten in de wedstrijd. Om te winnen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die groter is dan de genoemde handicap (d.w.z. 3 doelpunten of meer).
 • Gelijk is een winnende uitkomst als de wedstrijd eindigt met precies de genoemde marge (d.w.z. de wedstrijd eindigt in bijv. 2-0, 3-1 of 4-2).
 • Team B krijgt een voorsprong van 2 doelpunten in de wedstrijd. Om de weddenschap te winnen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan het genoemde voordeel (d.w.z. verliezen met een verschil van 1 doelpunt).

Asian handicap: Team A (-1,75) vs Team B (+1,75)

Voorbeeld:

 • Team A krijgt een handicap van -1,75 doelpunten in de wedstrijd. Dit betekent dat de inzet verdeeld wordt in 2 gelijke weddenschappen, die geplaatst worden op de uitkomsten -1,5 en -2,0. Om volledig uitbetaald te worden op de genoemde noteringen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die groter is dan beide genoemde handicaps (d.w.z. een marge van 3 doelpunten of meer). Mocht Team A winnen met een marge van maar 2 doelpunten, dan wordt de weddenschap als gedeeltelijk gewonnen beschouwd met een volledige uitbetaling op het gedeelte van -1,5 en een terugbetaling van het gedeelte van -2,0, aangezien dat gedeelte een “gelijkspel” is. Mocht de wedstrijd een andere uitkomst hebben, waaronder een overwinning van Team A met maar 1 doelpunt verschil, dat gaat de volledige inzet verloren.

 • Team B krijgt een voorsprong van +1,75 doelpunten in de wedstrijd. Dit betekent dat de inzet verdeeld wordt over 2 gelijke weddenschappen, die geplaatst worden op de uitkomsten +1,5 en +2,0. Om volledig uitbetaald te worden op de genoemde noteringen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan een van de genoemde voordelen (d.w.z. verliezen met een verschil van slechts 1 doelpunt). Mocht Team B verliezen met een marge van precies 2 doelpunten, dan wordt de weddenschap als gedeeltelijk verloren beschouwd met een terugbetaling van het gedeelte van -2,0 en een verlies van het gedeelte van -1,5. Mocht de wedstrijd een andere uitkomst hebben, waarin Team B verslagen wordt met een marge van 3 doelpunten of meer, dan gaat de volledige inzet verloren.

• "Dubbele kans" is waar het mogelijk is om gelijktijdig te wedden op twee (gedeeltelijke of definitieve) uitkomsten van een wedstrijd of gebeurtenis. De opties zijn: 1X, 12 en X2 waarbij "1", "X" en "2" zijn gedefinieerd zoals in <Sectie B, paragraaf 2.1>.

• Wedden op "Winnaar" of "Geplaatst" is waar het mogelijk is om te kiezen uit een lijst met alternatieven, en te wedden op de mogelijkheid dat de deelnemer wint of zich plaatst binnen een bepaalde positie in de ranglijst van het betreffende evenement/competitie. Als er twee of meer deelnemers op dezelfde positie eindigen, dan wordt de weddenschap afgehandeld zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 5.14>.

• Een “Each Way”-weddenschap (EW) heeft betrekking op een weddenschap waarbij de gekozen selectie óf moet winnen óf geplaatst zijn binnen de uitbetalingstermijn. De inzet wordt verdeeld in twee delen (het "Win" gedeelte en het "Place" gedeelte) van een gelijke inzet. Bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen wordt rekening gehouden met de regels die van toepassing zijn op "Winst"- en "Plaatsing"-weddenschappen, namelijk de sportspecifieke regels alsmede <Sectie B, paragraaf 5, clausule 11>.

• "Goalminuten" is de mogelijkheid te wedden op de som van de minuten waarin doelpunten zijn gemaakt. Bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen worden de doelpunten gescoord in de blessuretijd van beide helften beschouwd als gescoord in de 45ste minuut wanneer het doelpunt was gescoord in de blessuretijd van de eerste helft, en de 90ste minuut wanneer het doelpunt was gescoord in de blessuretijd van de tweede helft. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van de ‘goalminuten' van individuele spelers.

4. Props-weddenschappen

• Virtuele "Wedstrijden" of "Head-to-Heads" zijn impliciete confrontaties waarbij de prestaties worden vergeleken van twee of meer deelnemers/teams die elkaar niet direct ontmoeten in dezelfde wedstrijd/gebeurtenis/ronde. De weddenschap wordt afgehandeld op basis van het aantal keer dat voor elke deelnemer een bepaald voorval plaatsvindt (bijv. doelpunten) in de betreffende wedstrijd. De volgende criteria worden gebruikt bij het afhandelen van dergelijke weddenschappen:

 • Tenzij specifiek vermeld verwijzen de weddenschappen naar de volgende officiële wedstrijd/gebeurtenis/ronde (welke van toepassing is) waaraan de genoemde deelnemers/teams volgens het schema meedoen.

 • Alle relatieve wedstrijden/evenementen moeten worden voltooid op dezelfde dag/binnen dezelfde sessie waarin de wedstrijd/gebeurtenis/ronde volgens het programma plaatsvindt voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen met uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 • Resultaten voor deze aanbiedingen houden alleen rekening met gebeurtenissen in de daadwerkelijke wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met resultaten die zijn toe te wijzen aan walk-overs of andere beslissingen zoals gespecificeerd in de clausules 2, 3 en 4 van <Sectie B, paragraaf 5>.

 • Wanneer de hiervoor genoemde criteria geen uitsluitsel geven over de uitslag van deze aanbiedingen, dan worden de volgende criteria stap voor stap toegepast om de aanbieding af te handelen:

(i) de betreffende sportspecifieke regels zoals vermeld in <Sectie C>,
(ii) de regels voor de afhandeling van resultaten zoals vermeld in <Sectie B, paragraaf 5>.

Weddenschappen worden ongeldig verklaard wanneer het niet mogelijk is een winnende uitslag te bepalen.

• "Grand Salami" is waar het mogelijk is om te wedden op het totale aantal van de genoemde gebeurtenissen (bijvoorbeeld: totaal aantal doelpunten, totaal aantal runs) die plaatsvinden in een verzameling van wedstrijden/gebeurtenissen op een bepaalde ronde/dag/wedstrijddag. Alle relatieve wedstrijden/gebeurtenissen moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• Meer dan / minder dan-weddenschappen op classificatie van deelnemers in prestaties/gebeurtenissen moeten als volgt geïnterpreteerd worden: "Meer dan" betekent een slechtere of lagere positie, en "Minder dan" betekent een betere of hogere positie. Voorbeeld: Een inzet op de classificatie van een speler in een toernooi met een meer dan / minder dan-lijn van 2,5 wordt afgehandeld als minder dan als de speler zich classificeert als eerste of tweede. Alle andere posities worden afgehandeld als meer dan.

• Weddenschappen op "Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score in de betreffende tijd. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement worden niet meegeteld. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen voor de tijden als vermeld in de aanbieding.

• Weddenschappen op "Resultaat aan het einde van Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score na afloop van de betreffende tijd. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit eerdere delen van de wedstrijd/het evenement worden hierbij meegeteld. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen voor de tijden als vermeld in de aanbieding.

• Weddenschappen op "Race naar X punten / Race naar X doelpunten..." en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die als eerste het vermelde aantal punten/doelpunten/gebeurtenissen haalt. Als de aanbieding een tijdspanne noemt (of enige andere periodebeperking) zal dit niet met inbegrip zijn van punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement die geen verband hebben met de genoemde tijdspanne. Als de genoemde score niet bereikt wordt binnen de betreffende tijd (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij voor deze eventualiteit noteringen op de markt zijn gepubliceerd.

• Weddenschappen op "Winnaar van punt X / Volgende die scoort" en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die de genoemde gebeurtenis scoort/wint. Voor het afhandelen van dergelijke aanbiedingen, wordt geen rekening gehouden met enige verwijzing naar gebeurtenissen die plaatsvinden vóór de genoemde gebeurtenis. Als de genoemde gebeurtenis niet plaatsvindt binnen de vermelde tijd (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij noteringen voor een dergelijk voorval in de markt zijn gepubliceerd.

• Weddenschappen die verwijzen naar het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis binnen een bepaalde tijd of volgorde, zoals "eerste kaart" of "volgende team dat strafminuten krijgt" worden ongeldig verklaard indien het niet mogelijk is om zonder enige twijfel vast te stellen wat de winnende uitkomst is, bijvoorbeeld als spelers uit verschillende teams tijdens dezelfde situatie een kaart krijgen.

• "Team dat als eerste scoort en wint" betekent dat het genoemde team of de deelnemer het eerste doelpunt scoort en uiteindelijk de wedstrijd wint. Indien er niet wordt gescoord tijdens de wedstrijd worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

• Enige verwijzing naar "clean sheet"/”shutout” betekent dat het genoemde team/de deelnemer tijdens de wedstrijd/het betreffende tijdsbestek geen (doel)punten tegen krijgt.

• “Winnen vanuit achterstand" betekent dat het genoemde team/de deelnemer de wedstrijd wint na ten minste 1 (doel)punt achter te hebben gestaan op hun tegenstander in de wedstrijd/het betreffende tijdsbestek.

• Bij een weddenschap dat een team/deelnemer alle helften/periodes wint (bijvoorbeeld Team win beide helften) moet het genoemde team meer (doel)punten scoren dan de tegenstander tijdens alle betreffende helften/periodes van de wedstrijd.

• Bij enige verwijzing naar "Blessuretijd" wordt gedoeld op het aantal door de betreffende official aangegeven minuten, niet het aantal dat daadwerkelijk gespeeld wordt.

• Het afhandelen van weddenschappen als "Man van de wedstrijd", "Meest waardevolle speler", MVP enz. gebeurt aan de hand van de beslissing van de organisator van de competitie, tenzij anders vermeld.

Het afhandelen van weddenschappen die verwijzen naar termen als "beslissende doelpunt" gebeurt op basis van de maker van het doelpunt dat aan het einde van de wedstrijd een onoverbrugbare voorsprong blijkt te hebben gecreëerd, zodat alle doelpunten die erna nog gescoord zijn, niet relevant waren voor de uiteindelijke uitkomst. Om de weddenschap als "JA" af te handelen moet het team van de speler de betreffende wedstrijd winnen (in het geval van één wedstrijd), of doorgaan naar de volgende ronde van de competitie of de competitie winnen. Doelpunten die tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging worden gescoord tellen mee, doelpunten in de strafschoppenserie niet.

• Weddenschappen op evenementen met een selectie aan gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden tijdens een wedstrijd (bijv. "Wat gebeurt er eerst met de speler? met de opties "Scoort een doelpunt, Krijgt gele/rode kaart, Wordt gewisseld) worden ongeldig verklaard als geen van de genoemde gebeurtenissen plaatsvindt, tenzij noteringen voor een dergelijk voorval op de markt zijn gepubliceerd.

• Bij het afhandelen van weddenschappen op transfers wordt ook rekening gehouden met uitleenbeurten.

• Weddenschappen op trainerswissels verwijzen naar de individuele coach/trainer/manager (welke van toepassing is) die ontslag neemt/ontslagen wordt om welke reden dan ook. Weddenschappen zijn ook geldig als een medeverantwoordelijke (indien van toepassing) opstapt/ontslagen wordt, en de weddenschap wordt dienovereenkomstig afgehandeld. In het geval er geen wijzigingen meer plaatsvinden tussen het aangaan van de weddenschap en de laatste wedstrijd van het seizoen (uitgezonderd play-offs, play-outs, naseizoen, enz.), zijn de weddenschappen die na de trainerswissel (indien van toepassing) gedaan zijn ongeldig, tenzij een geschikte optie wordt geboden om op te wedden. De voetbalmarkten zullen elke interim/waarnemend coach/trainer/manager die sinds de laatste trainerswissel het team gedurende tien opeenvolgende wedstrijden heeft geleid, in overweging nemen en dienovereenkomstig afhandelen.

• Aanbiedingen die verwijzen naar welk team/deelnemer een bepaalde prestatie behaalt tegen een ander team/deelnemer (bijv. Volgend team dat team X verslaat), alsmede aanbiedingen die verwijzen naar de positie op de ranglijst op een bepaalde datum, blijven staan en worden afgehandeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het wedstrijdschema of het aantal rondes/wedstrijden dat gespeeld wordt.

• De afhandeling van aanbiedingen die betrekking hebben op welk team/deelnemer als eerste een bepaalde prestatie levert ten opzichte van één of meer andere teams/deelnemers (d.w.z. team dat als eerste scoort op wedstrijddag X) is gebaseerd op de periode in de betreffende wedstrijd waarin de prestatie wordt geleverd. Voorbeeld: Voorbeeld: team A speelt op zaterdag en scoort zijn eerste goal in de 43ste minuut, terwijl team B op zondag speelt en zijn eerste doelpunt na 5 minuten scoort, in dit geval is team B de winnaar.

• Van tijd tot tijd kan LeoVegas, naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan gerelateerde onvoorziene gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5, clausule 4>, besluiten om aanbiedingen te publiceren met betrekking tot de enkele prestaties van één deelnemer/team; of aanbiedingen die de mogelijke uitkomsten van 2 of meer teams/deelnemers combineren (bijv. Enhanced Multiples, Boosted Odds, enz.), met hogere winkansen dan normaal beschikbaar zijn. LeoVegas behoudt zich het recht voor dergelijke aanbiedingen naar eigen inzicht in te trekken, de betreffende noteringen te wijzigen of andere wijzigingen aan te brengen die LeoVegas nodig acht. Dergelijke aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de volgende criteria in de vermelde volgorde:

1. Tenzij specifiek vermeld verwijst de aanbieding alleen naar de vermelde dag(en) en/of de volgende officiële wedstrijd/gebeurtenis/ronde (welke van toepassing is) waaraan de genoemde deelnemers/teams volgens het schema meedoen ten tijde van publicatie van de aanbieding.

2. Uitslagen worden volgens de respectieve sportspecifieke regels vastgesteld. Alle gerelateerde gebeurtenissen moeten worden voltooid als gepland binnen de daarvoor geldende tijdsbestekken, willen de weddenschappen standhouden, tenzij een andere uitslag van de aanbieding onomstotelijk de uitslag van de aanbieding zou bepalen op een manier waarbij de voltooiing (of het uitblijven daarvan) van de andere in de aanbieding genoemde gebeurtenissen de uitkomst van de aanbieding niet zou beïnvloeden. Dergelijke markten zullen worden afgewikkeld aan de hand van de vastgestelde resultaten.

3. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de aanbieding, zullen uitsluitend gebeurtenissen in het daadwerkelijke spel in aanmerking worden genomen. Er wordt geen rekening gehouden met resultaten die zijn toe te wijzen aan walk-overs, protesten, wijzigingen in de eerste officiële uitslag, enz. Weddenschappen worden nietig indien het onmogelijk is om een winnend resultaat vast te stellen volgens de respectieve sportspecifieke regels.

4. Aan alle connotaties met betrekking tot de aanbieding moet volledig en ontegenzeggelijk voldaan zijn om een weddenschap af te laten handelen als gewonnen, ongeacht mogelijke conflicten met de specifieke regels van de sport of mogelijke interpretatie op basis van vorige of huidige presentatie van aanbiedingen in verband met gebeurtenissen in de betreffende sport en de manier waarop deze normaliter gepresenteerd worden in de Sportsbook van LeoVegas. Indien van toepassing, indien de aanbieding een uitkomst bevat waarvan het resultaat exact overeenkomt met de gekozen Meer dan/Minder dan of Spread lijn (aka PUSH), zal dit niet worden beschouwd als het hebben volbracht van de genoemde gebeurtenis en zal dit resulteren in het afwikkelen van de weddenschap als zijnde VERLOREN.

Hoewel door LeoVegas alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om te zorgen voor een superieure gebruikerservaring, dient men er rekening mee te houden dat markten dusdanig kunnen fluctueren dat deze op welk moment dan ook geen verbeterde waarde vertegenwoordigen vergelijkbaar met de huidige aanbiedingen in LeoVegas Sportsbook. Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht deze eventuele schommelingen.

• Tijdens bepaalde evenementen zal LeoVegas gebruikers de mogelijkheid bieden weddenschappen te plaatsen die resultaten en gebeurtenissen van hetzelfde evenement combineren (ook wel intra-event combinaties genoemd), hetzij door middel van vooraf bepaalde combinaties die in het Sportsbook aanwezig zijn (exclusief Enhanced Multiples, Boosted Odds, enz. waarvoor <Sectie B, paragraaf 3, clausule 21> geldt), hetzij via de [BetBuilder]-functionaliteit. Dergelijke functionaliteit is alleen aanwezig naar eigen goeddunken van LeoVegas en onverminderd gerelateerde gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5, clausule 4>. De afwikkeling zal gebaseerd zijn op de respectieve sportspecifieke regels. Alle gerelateerde gebeurtenissen moeten volledig worden verwezenlijkt, wil een weddenschap geacht worden te hebben plaatsgevonden en uiteindelijk worden uitbetaald tegen de aangegane notering. Inzet wordt terugbetaald indien een deel van de combinatie als ONGELDIG wordt afgehandeld. Indien van toepassing, indien de combinatie een uitkomst bevat waarvan het resultaat exact overeenkomt met de gekozen Meer dan/Minder dan of Spread lijn (ook wel PUSH genoemd), zal een dergelijk deel van de combinatie worden verwijderd uit de berekening van de afwikkeling en zullen weddenschappen worden uitbetaald rekening houdend met alleen de andere delen van de combinatie.

• Met "Teaser+" kan de gebruiker dezelfde vooraf ingestelde hoeveelheid punten toekennen aan alle resultaten die aanwezig zijn in een parlay (combinatie) met Spreads (Handicaps), Totalen (Meer dan/Minder dan) of een combinatie van beide. Voorbeeld: de gebruiker combineert NFL Team X +6,5 punten in een parlay met Meer dan 41 punten in de NFL-wedstrijd tussen Team Y en Team Z. Door de optie "Teaser+ Football 6 punten" te kiezen, worden de lijnen en noteringen herberekend in een parlay met Team X +12,5 punten (voorheen +6,5), gecombineerd met Meer dan 35 punten (voorheen Meer dan 41). Indien een deel van een "Teaser+"-weddenschap als ongeldig (push) wordt afgehandeld, wordt die specifieke selectie uitgesloten van de parlay en wordt de berekening van de noteringen/uitbetaling dienovereenkomstig aangepast.

• Weddenschappen die verwijzen naar "Rest van de wedstrijd" of gelijkaardig zullen enkel rekening houden met de resultaten en gebeurtenissen verkregen vanaf het moment van plaatsing van de weddenschap tot het einde van het vermelde tijdsbestek, dus zonder rekening te houden met alle geregistreerde gebeurtenissen vóór het moment waarop de weddenschap werd geplaatst en aanvaard.

• Bij weddenschappen op specifieke tijdsbestekken/intervallen (voorbeeld: Wedstrijdresultaat tussen 60:00-89:59) wordt alleen rekening gehouden met uitkomsten en gebeurtenissen die tijdens het opgegeven tijdsbestek/interval plaatsvinden. Bij de afhandeling wordt geen rekening gehouden met andere punten/doelpunten/gebeurtenissen die tijdens andere delen van het evenement of de wedstrijd buiten het gespecificeerde tijdsbestek/interval, met inbegrip van de extra/blessuretijd, plaatsvinden, tenzij anders vermeld.

5. Systeem-weddenschappen

• Bij wedden vóór een wedstrijd en live weddenschappen is het mogelijk om tot twaalf (12) verschillende aanbiedingen te combineren op een enkel spelformulier. Gebaseerd op deze twaalf aanbiedingen kunnen accounthouders hun eigen aantal enkelvoudige weddenschappen, dubbele weddenschappen, drievoudige weddenschappen enz. creëren.

• LeoVegas behoudt zich het recht voor het aantal combinaties te beperken wegens zogenaamde resultaatafhankelijkheid/gerelateerde onvoorziene omstandigheden, zoals omschreven in <Sectie A, paragraaf 5, clausule 4>.

• Het is mogelijk om een of meer wedstrijden toe te voegen als 'bankers', wat inhoud dat de geselecteerde wedstrijden/gebeurtenissen op alle spelformulieren worden gezet.

• Een ‘Trixie’ is een combinatie die één drievoudige en drie dubbele weddenschappen bevat in een selectie van drie wedstrijden.

• Een ‘Patent’ is een combinatie die samengesteld is uit een treble, drie doubles en drie singles afkomstig uit een selectie van drie wedstrijden.

• Een ‘Yankee’ is een combinatie die één viervoudige, vier drievoudige en zes dubbele weddenschappen bevat in een selectie van vier wedstrijden.

• Een ‘Canadian’ (ook bekend als ‘Super Yankee’) is een combinatie die samengesteld is uit een fivefold, vijf fourfolds, tien trebles en tien doubles afkomstig uit een selectie van vijf wedstrijden.

• Een ‘Heinz’ is een combinatie die samengesteld is uit een sixfold, zes fivefolds, vijftien fourfolds, twintig trebles en vijftien doubles afkomstig uit een selectie van zes wedstrijden.

• Een ‘Super Heinz’ is een combinatie die samengesteld is uit een sevenfold, zeven sixfolds, eenentwintig fivefolds, vijfendertig fourfolds, vijfendertig trebles en eenentwintig doubles afkomstig uit een selectie van zeven wedstrijden.

• Een ‘Goliath’ is een combinatie die samengesteld is uit een eightfold, acht sevenfolds, achtentwintig sixfolds, zesenvijftig fivefolds, zeventig fourfolds, zesenvijftig trebles en achtentwintig doubles afkomstig uit een selectie van acht wedstrijden.

Voor de overzichtelijkheid wordt indien nodig het tweede decimaal van de noteringen afgerond weergegeven in de wedgeschiedenis van de accounthouder. De uitbetaling wordt hierdoor echter niet beïnvloed. Deze wordt berekend op basis van de daadwerkelijke noteringen vermenigvuldigd met de inzet, zonder rekening te houden met de genoemde afronding.

6. Afhandeling van resultaten

• Bij het afhandelen van resultaten zal LeoVegas alles in het werk stellen om informatie uit de eerste hand te verkrijgen (gedurende of net na het evenement), via tv-uitzendingen, streaming (via web en andere bronnen), alsmede officiële sites. Als de informatie niet uit de eerste hand verkregen kan worden, via tv-beelden dan wel officiële sites, en/of als er een duidelijke fout zit in de informatie van de bovengenoemde bronnen, wordt de weddenschap afgehandeld op basis van andere openbare bronnen. Niettemin, tenzij een duidelijke en controleerbare Fout in de eerste officiële uitslag wordt geconstateerd, zal de afwikkeling van weddenschappen geen wijzigingen omvatten die het gevolg zijn van en/of toe te schrijven zijn aan, maar niet beperkt zijn tot: diskwalificaties, strafpunten, protesten, uitslagen in subjudiciële zaken en/of opeenvolgende wijzigingen in de officiële uitslag nadat het evenement is voltooid en een uitslag is bekendgemaakt, zij het een voorlopige.

a. Bij de afwikkeling van markten die zich over meer dan één ronde/etappe uitstrekken (bijv. Seizoensweddenschappen), worden alleen wijzigingen in aanmerking genomen die betrekking hebben op weddenschappen waarvoor nog niet over de afwikkeling beslist is. Dergelijke maatregelen moeten door de organiserende instantie worden aangekondigd voordat de als laatste geplande ronde/etappe in aanmerking wordt genomen. Alle wijzigingen die na dat moment van kracht worden, of op een andere wijze betrekking hebben op weddenschappen die al zijn afgehandeld op basis van gebeurtenissen tijdens het evenement/de competitie worden niet in overweging genomen.

b. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, geïmpliceerd door het officiële wedstrijdreglement of vooraf aangekondigd als het officiële formaat voor dat specifieke evenement, zullen alle wijzigingen ten opzichte van het standaard sport-/evenement-/competitieformat die ertoe leiden dat LeoVegas noteringen/lijnen/totalen aanbiedt die onverenigbaar zijn met het herziene spelformat, resulteren in het ongeldig worden van de weddenschappen die door de formatverandering worden beïnvloed.

c. Aanbiedingen waarbij de formatwijziging de organiserende instantie niet verhindert een winnaar aan te wijzen (bijv. Seizoenswinnaar), ongeacht of het spel nog wordt voortgezet of niet, herziene duur van het seizoen/de competitie, enzovoort, zullen worden afgehandeld volgens de uitslag afgegeven door de overkoepelende bond, mits deze uitslag is afgegeven volgens de hieronder vermelde tijdsbestekken en overeenkomt met de noteringen/lijnen/totalen die beschikbaar zijn op het moment van plaatsing van de aanbieding.

d. In dergelijke gevallen zijn de volgende afwikkelingsbepalingen van toepassing:

 • Indien de organiserende instantie binnen drie maanden na de laatst gespeelde wedstrijd vóór de onderbreking een relevante uitslag bekendmaakt (definitieve klassement, annulering of het voornemen om het spel te hervatten), zullen de markten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

 • Indien er binnen drie maanden na de laatst gespeelde wedstrijd vóór de onderbreking geen toepasselijke officiële mededeling/uitslag wordt bekendgemaakt, dan worden de markten afgewikkeld volgens de laatst beschikbare klassering/ranglijst, ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden/huidige fase/etappe van de competitie.

 • Markten die betrekking hebben op de vraag of een team/deelnemer een volgende fase van de competitie zal bereiken (bijvoorbeeld: play-offs) worden als ongeldig afgewikkeld indien er veranderingen zijn in het format of het aantal deelnemers dat gepland is om die specifieke fase te betwisten of indien die specifieke fase helemaal niet gespeeld wordt, tenzij een uitkomst gebaseerd op de marktconnotaties op het moment van de plaatsing van de weddenschap reeds bepaald is en de wijziging in het aantal van toepassing zijnde wedstrijden geen invloed heeft op de uitkomst van de aanbieding.

 • Markten waarbij de noteringen afhankelijk zijn van/gebaseerd zijn op een volledig gespeeld wedstrijdschema (bijvoorbeeld: Meer dan/Minder dan in het reguliere seizoen/punten in de competitie), worden ongeldig verklaard als het aantal gespeelde wedstrijden anders blijkt te zijn dan oorspronkelijk gepland op het moment van plaatsing van de weddenschap, tenzij de uitkomst al vaststaat en de wijziging in het aantal van toepassing zijnde wedstrijden geen invloed heeft op de uitkomst van de aanbieding.

• Gebeurtenissen die niet zijn goedgekeurd en/of erkend door de officials van de wedstrijd/het evenement (bijv. afgekeurde doelpunten) worden niet meegeteld bij het afhandelen van de weddenschap. Als algemene regel, en tenzij ander vermeld in de aanbieding, zal LeoVegas aanbiedingen afhandelen op basis van de exacte tijd waarop het spelverloop onderbroken/hervat werd (welke van toepassing is) door de betreffende gebeurtenis (bijv. bal ging over de lijn voor een inworp, doeltrap of doelpunt) of waarop het spel onderbroken werd door de scheidsrechter, welke als eerste plaatsvond. Gebeurtenissen worden alleen als toegekend beschouwd, indien de daaropvolgende bijbehorende actie is uitgevoerd, d.w.z. (buitenspel moet resulteren in een vrije schop, corners moeten worden genomen, en doeltrappen moeten worden genomen). In dergelijke gevallen, mocht de gebeurtenis alleen toegekend maar niet uitgevoerd worden, wordt deze niet meegerekend bij de afhandeling.

• Alle wedaanbiedingen met betrekking tot de wedstrijden/evenementen die niet plaatsvinden of die worden toegekend via een walk-over-beslissing, worden ongeldig verklaard.

• In geval van een afgelast evenement worden alle weddenschappen die vóór de afgelasting beslist waren en onmogelijk veranderd konden worden, ongeacht toekomstige gebeurtenissen, afgewikkeld volgens het vastgestelde resultaat. Indien het afgelaste evenement niet binnen 12 uur van de aanvangstijd wordt hervat, worden alle lopende aanbiedingen met betrekking tot het evenement als ongeldig beschouwd.

• Als een evenement wordt afgelast en opnieuw zal worden gespeeld, worden alle weddenschappen die voor de eerste wedstrijd zijn geplaatst en niet konden worden afgehandeld vóór het stopzetten van de eerste wedstrijd ongeldig verklaard, ongeacht of en wanneer de wedstrijd hervat wordt.

• Tenzij anders vermeld in de sportspecifieke regels of in samenhang met het wedaanbod, worden specifieke evenementen die deel uitmaken van toernooien/competities die door slecht weer, overlast door toeschouwers of soortgelijke scenario's niet doorgaan, uitgesteld en/of verplaatst naar een tijdstip/datum langer dan 12 uur vanaf de laatst geplande tijd door de organiserende instantie, ongeldig verklaard, met de volgende uitzonderingen waarbij weddenschappen geldig blijven:

a. Evenementen waarvan de aanvangstijden nog niet officieel zijn bevestigd door de organiserende instantie op het moment van plaatsing van de weddenschap.

b. Evenementen die worden verplaatst als gevolg van planningsconflicten/tv-uitzendingen, maar die nog steeds binnen dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde (naargelang van toepassing) worden gespeeld en waarbij de wijziging de volgorde van de officiële wedstrijden voor geen van de deelnemers aan de aanbieding verandert.

c. Evenementen waarvan de aanvangstijd naar voren wordt verschoven (vervroegd), maar die nog steeds binnen dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde (zoals van toepassing) gespeeld zullen worden, en, zonder afbreuk te doen aan in het verleden geplaatste en soortgelijke gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5.4>, de wijziging de volgorde van de officiële wedstrijden voor geen van de deelnemers aan de aanbieding wijzigt.

Om twijfel te voorkomen moet de definitie van dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde worden geïnterpreteerd als de volgorde van de wedstrijden zoals opgelegd door de waarmee, waarbij elke specifieke wedstrijd een wedstrijddag/speelweek/ronde vertegenwoordigt. Indien deze volgorde niet wordt aangehouden en de volgorde van de wedstrijden zodanig verandert dat er tussendoor wedstrijden tegen andere teams worden gepland, dat de vermelde wedstrijd voor alle betrokken teams niet langer de eerstvolgende officiële verbintenis van dat/de toernooi/league/competitie is, zal dat worden beschouwd als geen deel uitmakend van dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde en zullen de aanbiedingen ongeldig worden verklaard. Het bovenstaande is niet van toepassing op seizoensweddenschappen, die geldig blijven mits het/de toernooi/league/competitie wordt gehouden en beslist tijdens het seizoen/het jaar waarop de weddenschap betrekking heeft, ongeacht eventuele datumwijzigingen. In geval van play-off reeksen of andere reeksen van wedstrijden die zijn gepland om twee teams over twee of meer wedstrijden te confronteren, zal elke herplanning van een enkele wedstrijd worden beschouwd als deel uitmakend van dezelfde wedstrijddag ongeacht de duur van de herplanning, op voorwaarde dat de volgorde van thuis- en uitwedstrijden in de reeks niet wordt gewijzigd en de opgesomde wedstrijd binnen de reeks plaats heeft. Weddenschappen worden anders ongeldig verklaard.

• In het geval van evenementen die niet voor het natuurlijke einde van het evenement zijn voltooid en waarvoor niet meer dan 12 uur na aanvang van het evenement een uitslag wordt afgegeven bij besluit van de bond, gebruikt LeoVegas het afgegeven besluit als officieel resultaat voor aanbiedingen die verband houden met de uitslag van het evenement, zoals Wedstrijd, Ongeldig bij gelijkspel en Dubbele kans, mits het afgegeven besluit de uitslag van de genoemde weddenschappen op het moment van afbreken niet wijzigt. In dat geval zullen de bedragen van de inzet worden terugbetaald. Alle aanbiedingen die betrekking hebben op de telling van bepaalde voorvallen (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten, Handicap, enz.) worden ongeldig verklaard, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de afbreking en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• Alle weddenschappen met betrekking tot de onvoltooide wedstrijden/evenementen waar het bevoegde bestuursorgaan niet direct bij betrokken is (bijv. vriendschappelijke wedstrijden tussen clubs) worden ongeldig verklaard, tenzij ten minste 90% van de officiële speeltijd wordt voltooid. Zie <Sectie B, paragraaf 1.1>. Indien de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken nadat 90% is voltooid, wordt het afhandelen gebaseerd op de score op het moment dat de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken.

• Tenzij naast de wedmarkt vermeld, zal de afrekening van weddenschappen, zoals, maar niet beperkt tot, schoten, schoten op doel, balbezit, assists, rebounds, enz. gebaseerd zijn op de definitie waarmee het officiële bestuursorgaan deze statistieken uitgeeft. Tenzij gestaafd door onweerlegbaar bewijs, zal LeoVegas geen klachten erkennen die voortvloeien uit een persoonlijke interpretatie van dergelijke termen.

• Met uitzondering van draverijen (trotting) en paardenrennen, zullen weddenschappen op deelnemers/teams die niet aan een evenement deelnemen, ongeldig worden verklaard. Kwalificatiewedstrijden en dergelijke moeten echter beschouwd worden als een onderdeel van het hoofdevenement, en elke deelname daaraan wordt beschouwd als een geldige weddenschap en zal niet nietig worden verklaard. LeoVegas behoudt zich het recht voor om Tattersalls regel 4, zoals uitgelegd in <Sectie B, paragraaf 6>, toe te passen op enige competitie. Dit wordt vermeld in samenhang met het reglement van de wedaanbieding en/of de betreffende sportspecifieke regel.

• Er worden geen inzetten geretourneerd, zelfs niet als de winnende uitkomst van een wedstrijd/evenement een deelnemer/uitkomst is die niet vermeld is om op te wedden. Bij alle wedaanbiedingen heeft de accounthouder de mogelijkheid om een prijs op te vragen voor een niet-genoteerde deelnemer/uitslag. LeoVegas behoudt zich het recht voor om dergelijke verzoeken te accepteren of af te wijzen.

• Als een deelnemer wordt gediskwalificeerd/geschorst of geweigerd voor deelname aan een volgend stadium van een evenement/competitie, dan wordt een dergelijke diskwalificatie geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat de deelnemer uit het evenement verwijderd werd. Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht aan de vorige resultaten, ongeacht eventuele wijzigingen als gevolg van deze acties. Weddenschappen die geplaatst zijn nadat de gediskwalificeerde deelnemer voor het laatst aan het evenement heeft deelgenomen, worden ongeldig verklaard.

• Als twee of meer deelnemers dezelfde eindklassering delen en er werden geen noteringen aangeboden voor een gelijke uitkomst, wordt de uitbetaling berekend door de noteringen te delen door het aantal deelnemers dat de betreffende klassering deelt en dienovereenkomstig afgehandeld. De uitbetaling is altijd ten minste gelijk aan de inzet, behalve in het geval van "Head-to-Heads", zie <Sectie B, paragraaf 2.5> en <Sectie B, paragraaf 5.19>.

• Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moeten alle genoemde deelnemers aan het evenement starten.

• Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moet ten minste één deelnemer het evenement voltooien. Indien dit niet het geval is, en de organiserende instantie niet de specifieke criteria voor het beslissen van een wedstrijd volgt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

• In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moeten alle genoemde deelnemers de in de weddenschap bepaalde ronde/evenement starten, om weddenschappen geldig te laten zijn.

• In een "Head-to-Head" tussen twee deelnemers worden alle inzetten geretourneerd als beide deelnemers dezelfde positie/score delen of in dezelfde fase worden uitgeschakeld, tenzij de organiserende instantie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval deze geldig worden geacht.

• In een "Head-to-Head" tussen drie deelnemers en meer dan één winnende uitkomst, worden de noteringen verdeeld onder de uitkomsten die de winnende positie delen, ongeacht of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

• Als er een "Head-to-Head" wordt aangeboden in verschillende rondes/fases, moeten alle deelnemers meedoen aan de komende ronde/fase om geldig te zijn. Indien een in de aanbieding vermelde deelnemer later niet meer deelneemt, zullen weddenschappen die zijn geplaatst na de laatste keer dat de deelnemer actief was in het evenement, ongeldig worden verklaard.

• Wanneer de gezaghebbende organisatie het nodig acht om na het reguliere seizoen extra rondes, wedstrijden of series wedstrijden (play-offs, play-outs, naseizoen, enz.) toe te voegen om de ranglijst, competitiewinnaars, promotie/degradatie, enz. te bepalen, zal LeoVegas, tenzij anders vermeld, rekening houden met de resultaten en uitkomsten van deze wedstrijden voor het afhandelen van weddenschappen die verwijzen naar de competitiestand, promotie, degradatie, enz. Weddenschappen op de winnaar van het NHL-seizoen, verwijzen bijvoorbeeld naar de winnaar van de Stanley Cup.

• Aanbiedingen die de prestaties van twee of meer individuen/teams over een bepaalde periode tegen elkaar afzetten, worden uitsluitend afgehandeld op basis van de resultaten van de genoemde deelnemers, ongeacht alle andere deelnemers aan dezelfde competitie/evenement.

• Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in competitie Y) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in een nationale competitie, geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

• Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar het aantal gebeurtenissen/punten dat wordt gescoord/verzameld door een bepaald team, zowel betreffende de prestaties van een enkel team in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van team X) als "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee teams in een nationale competitie (bijv. het team dat de meeste gele kaarten haalt in competitie X), geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

• Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaald evenement (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in internationaal toernooi) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in bepaalde evenementen, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard: (i) maakt om welke reden dan ook geen deel uit van de wedstrijdselectie van de club/het team waarvoor hij/zij op het moment van de plaatsing van de weddenschap in aanmerking komt in 50% of meer van de resterende van toepassing zijnde wedstrijden, (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap; (iii) behaalt hetzelfde aantal als de andere deelnemer, tenzij een gelijkspeloptie is aangeboden. Er kunnen andere sportspecifieke voorwaarden van toepassing zijn. Zie de sectie van de betreffende sport.

• Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaald evenement (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in internationaal toernooi) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in bepaalde evenementen, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard: (i) neemt niet deel aan het evenement; (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap; (iii) behaalt hetzelfde aantal als de andere deelnemer, tenzij een gelijkspeloptie is aangeboden.

• Tijdens bepaalde evenementen kan LeoVegas ertoe besluiten het aantal deelnemers waarop gewed kan worden te beperken en/of wedopties als "elke andere", "het veld" en dergelijke aan te bieden. Deze optie omvat alle niet vermelde deelnemers, behalve de deelnemers die specifiek vermeld worden als beschikbaar.

• Aanbiedingen die specifiek verwijzen naar (de prestaties van) een bepaalde deelnemer in een bepaald evenement (bijv. speler X tegen het veld) dienen ongeldig te worden geacht als de betreffende deelnemer(s) niet meedoen aan de competitie.

• Enige vorm van kwalificatie vóór een hoofdtoernooi telt mee als een geldig deel van die competitie. Zo wordt elke deelnemer die in de kwalificatiefase wordt uitgeschakeld beschouwd als verliezer van geplaatste spelers of spelers die de kwalificatie hebben overleefd.

• Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen aan twee of meer fases/rondes om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, blijven geldig, ongeacht uitstel/verplaatsing van de daadwerkelijke wedstrijddata, mits de betreffende wedstrijden daadwerkelijk plaatsvinden in het kader van de competitie.

• Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen aan slechts één fase/ronde om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, worden ongeldig verklaard als de betreffende wedstrijd niet binnen 12 uur van de aanvankelijk aanvangstijd wordt beslist.

• Indien een evenement wordt verplaatst van de oorspronkelijk aangekondigde locatie en/of het speelveld wordt gewijzigd, zal dit niet worden beschouwd als een reden voor ongeldigverklaring van de aanbiedingen, tenzij (i) de sportspecifieke regels dit voorschrijven en/of de nieuwe locatie waar het evenement plaatsvindt het gebruikelijke "thuis"-veld is van een van beide deelnemers die betrokken zijn bij de wedstrijd.

Als algemeen principe zal LeoVegas verwijzen naar de thuisploeg (gastheer) en de uitploeg (bezoeker) in overeenstemming met de definitie die de overkoepelende organisatie voor die specifieke wedstrijd/competitie heeft gegeven.

Weddenschappen op wedstrijden die op zogenaamde "Neutrale velden" worden gespeeld blijven geldig, ongeacht of dergelijke informatie in de wedaanbieding en/of de plaatsing van de teams op het weddenschapsbord/display is vermeld. In gevallen waar er een discrepantie is tussen de plaatsing van de teams/deelnemers op de officiële website en hun plaatsing op het weddenschapsbord/display, en deze discrepantie een belangrijk effect heeft op de kansen van de wedstrijd/competitie, zal LeoVegas de betreffende weddenschappen ongeldig verklaren. Een dergelijke eventualiteit wordt alleen overwogen in gevallen waarin de discrepantie een materiële en zichtbare invloed heeft op de noteringen. Als in een ijshockeywedstrijd bijvoorbeeld de thuis- en uitploeg verwisseld worden, zal LeoVegas de weddenschappen ongeldig verklaren. Niettemin zal LeoVegas geldige weddenschappen in overweging nemen op evenementen waar het zogenaamde thuisveldvoordeel niet in aanmerking wordt genomen en in gevallen van neutrale locaties. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn onder andere, maar niet beperkt tot tennistoernooien, MMA-gevechten, enkelspelcompetities in het algemeen, of specifieke evenementen zoals de laatste fase van teamcompetities die worden gehouden in vooraf vastgestelde locaties, zoals de Superbowl, de NCAA Final 4 of de finale van de Italiaanse voetbalbeker, zelfs als de locatie kan worden beschouwd als een potentieel gebruikelijk thuisveld voor een van de betrokken teams. In dergelijke gevallen worden deze evenementen beschouwd als zijnde gespeeld op neutrale locaties en staan alle weddenschappen op de officiële website, ongeacht de positie van de teams/deelnemers op de officiële website en hun plaatsing op het weddenschapsbord/display.

• Informatie aangaande het geslacht van het team, leeftijdsgroepen of jeugdteams, alsmede de verschillende definities voor reserveteams (bijv. B- en C-teams) worden behandeld als extra informatie. De vermelding of juistheid van dergelijke informatie wordt niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit geen grote inconsistentie in de aangeboden noteringen veroorzaakt.

• Hoewel LeoVegas alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treft om een getrouwe weergave te bieden van alle bij een weddenschap betrokken componenten, kan het voorkomen dat bepaalde benamingen, vanwege een verschillende interpretatie ontstaan uit de aanpassing voor een andere taal, anders worden weergegeven. Dergelijke linguïstische discrepanties worden niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit niet leidt tot onzekerheid bij andere klanten. Hetzelfde geldt voor benamingen die verwijzen naar evenementen, teamnamen, sponsornamen, enz.

• In geval van weddenschappen waarbij naar tijdsbestekken wordt verwezen, moeten ze op de volgende manier worden geïnterpreteerd: 'binnen de eerste 30 minuten' omvat alles wat er gebeurt tot en met 0 uur 29 minuten en 59 seconden; 'tussen 10 en 20 minuten' omvat alles wat er gebeurt van 10 minuten en 0 seconden tot en met 19 minuten en 59 seconden.

• Tenzij óf in combinatie genoemd met de wedaanbieding, óf anders in de sportspecifieke regels, moeten voor weddenschappen die verwijzen naar een evenement/wedstrijd-duur met een decimaal erin (bijv. X,5 minuten of X,5 rondes) het volledige genoemde aantal voltooid zijn om te worden beschouwd als gewonnen. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan / minder dan 88,5 minuten in een tenniswedstrijd wordt pas afgehandeld als 'meer dan' als ten minste 89 volle minuten voorbij zijn.

• LeoVegas erkent dat het bij bepaalde weddenschappen nodig kan zijn om percentages, eenheden of andere criteria af te ronden die beslissend zijn voor de weddenschap. In dat geval behoudt LeoVegas zich het recht voor om dienovereenkomstig aan te passen en af te handelen.

• Enige verwijzing naar doelpunten die gescoord zijn door bepaalde spelers worden niet meegeteld als het eigen doelpunten betreffen (doelpunten die in het eigen doel gescoord zijn), tenzij anders vermeld.

• Enige verwijzing naar confederatie, nationaliteit of dergelijke is onderhevig aan de definitie van de organiserende instantie.

• Alle medailles die een ploeg/land per wedstrijd wint, tellen als één (1) enkele medaille, ongeacht het aantal leden van de ploeg.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een bepaald(e) periode/toernooi (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X op het WK) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens dit seizoen (voorbeeld: Wie van Speler X of Speler Y scoort de meeste doelpunten tijdens het seizoen), vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemer zijn in minstens nog één wedstrijd die van toepassing is voor de aanbieding na de aanvaarding van de weddenschap opdat de weddenschap blijft staan.

• Aanbiedingen op de vraag of bepaalde individuen een specifieke positie/titel/functie bekleden op een bepaalde datum (bijv. minister X is nog steeds minister op datum Y, speler/coach is nog steeds bij team Y op datum Z) hebben betrekking op het feit of de betreffende persoon de genoemde positie ononderbroken bekleedt (of als alternatief daarvoor wordt aangesteld) tussen het moment dat de weddenschap wordt geplaatst en de gespecificeerde deadline. Wanneer het individu de positie om wat voor reden dan ook verlaat vóór de gespecificeerde deadline, dan is de uitkomst van de weddenschap dat er geen sprake is van de genoemde situatie. Dit geldt zelfs wanneer het individu opnieuw wordt aangesteld/aangenomen voor dezelfde positie/titel/functie en zelfs als op de gespecificeerde datum het individu dezelfde positie/titel/functie waarnaar de weddenschap verwijst opnieuw bekleedt. Bij het afhandelen van weddenschappen wordt ook rekening gehouden met spelers met een uitleencontract.

• Alle weddenschappen die verwijzen naar het "breken" van records vereisen dat de vermelde gebeurtenis volledig wordt bereikt. Het evenaren van het record zal niet worden beschouwd als een prestatie die volledig is bereikt. Alleen het genoemde voorval telt mee voor de afhandeling.

7. Tattersalls Regel 4

• In het geval van één niet-loper of één niet-deelnemer, worden de noteringen op de resterende lopers of resterende deelnemers verlaagd, in overeenstemming met de zogenoemde Regel 4 van Tattersalls.

 • Wedden op winnaar:

• Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,30 en lager 75%
1,31 tot 1,40 70%
1,41 tot 1,53 65%
1,54 tot 1,62 60%
1,63 tot 1,80 55%
1,81 tot 1,95 50%
1,96 tot 2,20 45%
2,21 tot 2,50 40%
2,51 tot 2,75 35%
2,76 tot 3,25 30%
3,26 tot 4,00 25%
4,01 tot 5,00 20%
5,01 tot 6,50 15%
6,51 tot 10,00 10%
10,01 tot 15,00 5%
15,01 en hoger Geen aftrek

Wedden op plaats:

• Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,06 en lager 55%
1,07 tot 1,14 45%
1,15 tot 1,25 40%
1,26 tot 1,52 30%
1,53 tot 1,85 25%
1,86 tot 2,40 20%
2,41 tot 3,15 15%
3,16 tot 4,00 10%
4,01 tot 5,00 5%
5,01 en hoger Geen aftrek

• In het geval van twee of meer niet-lopers of niet-deelnemers zal de totale aftrek niet groter zijn dan 75%. De aftrek wordt in dit geval gebaseerd op de opgetelde noteringen van de teruggetrokken lopers.

C. Regels en limieten sportwedden

1. Olympische evenementen en kampioenschappen

• Alle voorwaarden in deze sectie hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

• Alle weddenschappen zijn geldig, mits het evenement gehouden en beslist wordt tijdens het kampioenschap en het jaar waarnaar het verwijst, en ongeacht enige wijzigingen in de locatie waar het gehouden wordt.

• Voorgaande clausule is van toepassing op aanbiedingen die redelijkerwijs voldoen aan de volgende criteria: - de weddenschappen verwijzen naar evenementen die gepland staan voor de laatste fase van evenementen die deel uitmaken van Olympische toernooien, wereldkampioenschappen of continentale kampioenschappen.
- de laatste fase van het evenement heeft een tijdsbeperking.

2. American Football

• Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op American Football vastgesteld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime).

• Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in het 4e kwart/2e helft, zoals van toepassing. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal Passing Yards gegooid door Speler X) of vergelijkende prestaties van twee individuele spelers in de loop van een wedstrijd (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y gooit de meeste Passing yards), vereisen dat alle vermelde personen aan nog minstens één onderdeel (play) van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van het aanbod, zal de afhandeling van seizoensweddenschappen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en tie-breakregels volgens NFL.com, of de officiële website van de wedstrijd (zoals van toepassing).

• Tenzij anders vermeld, wordt een typisch NFL week-/rondeschema beschouwd als lopende van donderdag tot en met de volgende woensdag, volgens de lokale stadiontijd. Enige evenementen/aanbiedingen die niet voltooid worden in het genoemde tijdsbestek worden ongeldig verklaard, behalve die aanbiedingen waarvan de uitkomsten al beslist zijn en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Weddenschappen die betrekking hebben op evenementen die binnen dezelfde week/ronde zijn verplaatst, blijven geldig voor zover deze evenementen binnen het bovenstaande tijdsbestek worden gespeeld.

• Met wedstrijddag-/wekelijkse props is het mogelijk om in te zetten op de prestaties en resultaten van een vooraf gedefinieerde selectie van teams en/of individuele spelers die plaatsvinden in een verzameling van wedstrijden/evenementen op een bepaalde week/ronde/dag/wedstrijddag (voorbeeld: Totaal aantal gescoorde punten in wedstrijden van een bepaalde conferentie, Hoogst-/laagst-scorende ploeg, Yardage-markten spelers etc.). Alle toepasselijke wedstrijden/evenementen (inclusief enige verplaatsingen die gespeeld worden binnen het genoemde tijdsbestek) moeten voor de betreffende week/ronde/dag/wedstrijddag voltooid en goedgekeurd zijn voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Bovendien vereisen aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van gespecificeerde spelers dat alle gespecificeerde spelers aan ten minste nog één onderdeel (play) van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de Play-offs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of play-off-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal Passing yards door speler X tijdens de Play-offs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste touchdowns zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen actief deelnemen aan ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Bij weddenschappen op dubbele resultaten (d.w.z. het voorspellen van de uitkomst bij de rust in combinatie met het resultaat aan het einde van het 4e kwart) wordt geen rekening gehouden met de resultaten die voortvloeien uit extra tijd.

• Markten voor Eerste/Volgende aanvallende actie worden afgehandeld op basis van het eerste/volgende aanvallende actie vanaf de scrimmage (zoals van toepassing), exclusief penalty's. Indien een kick-off wordt geretourneerd voor een touchdown, worden de weddenschappen afgehandeld met de uitkomst van de volgende kick-off. Voor vereffeningsdoeleinden worden onvolledige/onderschepte passes, sacks van quarterback of fumbles beschouwd als "Pass Play", tenzij de quarterback de scrimmagelijn heeft gepasseerd, op welk punt het zou worden beschouwd als "Run Play". Fumbles bij exchanges naar de runningback worden beschouwd als "Run Play".

• De afhandeling van aanbiedingen die verwijzen naar "Offensieve yards" wordt gebaseerd op het netto aantal yards, inclusief verloren gegane yards door sacks. Een dergelijke berekening zou worden gemaakt door de relevante passing en receiving yards op te tellen en het aantal yards dat verloren gaat aan sacks van het totaal af te trekken.

• Voor aanbiedingen die betrekking hebben op of een team een bepaald aantal keren achtereenvolgens scoort, tellen scores die tijdens een eventuele extra tijd worden behaald, maar exclusief enige PAT's (punten na touchdowns of 2-punts conversies).

• "Team dat eerste/volgende time-out aanvraagt"-aanbiedingen zullen geen rekening houden met eventuele time-outs die verloren zijn gegaan door andere oorzaken, zoals mislukte challenges, coach-challenges en/of blessures.

• De afhandeling van alle penalty-aanbiedingen is gebaseerd op het accepteren van de penalty. Afgewezen penalty's tellen niet mee.

• Weddenschappen die verwijzen naar het resultaat van een bepaalde drive worden als ongeldig afgehandeld in geval van een onvolledige drive. In gevallen waarin Team A de bal heeft en 'fumblet', waarna de bal wordt overgenomen door Team B, die vervolgens de bal weer 'fumblet' naar Team A, zal de uitkomst worden afgehandeld als een "Turnover". Turnover op Downs (mislukte 4e down-poging) wordt ook beschouwd als een "Turnover". Mocht een punt door het ontvangende team gefumbled worden en overgenomen worden door het trappende team, dan worden de weddenschappen afgehandeld als "Punt".

• Aanbiedingen over het al dan niet maken van een 1e down hebben alleen betrekking op het team dat op dat moment in balbezit is en die prestatie bereikt. Markt zal worden afgehandeld als “JA” indien er een nieuwe set "Downs" wordt bereikt met Run, Pass (inclusief de gevallen waarin als resultaat een touchdown wordt gescoord) of een automatische 1e down-penalty. Bij een "Safety", "Field goal" (ongeacht of de field goal wordt gescoord of niet), fumble of andere balbezitwijziging, wordt het aanbod als "NEE" afgehandeld. Elke Down die opnieuw gespeeld wordt als gevolg van niet-automatische penalty's zal niet in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden, tenzij gepleegd met 5 yards of minder te gaan.

• De afhandeling van welk team de meeste Passing/Rushing yards haalt gebeurt op basis van het bruto aantal yards dat gegooid/gelopen is, inclusief eventuele negatieve yarding voor rushing.

• Voor vereffeningsdoeleinden is voor weddenschappen op touchdown-scorers vereist dat de vermelde speler deel uitmaakt van de actieve selectie voor die wedstrijd. Inzetten op spelers die geen deel uitmaken van de actieve selectie worden geretourneerd. In het geval van "passing touchdowns" en "touchdown-passes" wordt alleen de speler die de pass vangt beschouwd als de touchdown-scorer.

• Spelersprops en andere op statistieken gebaseerde aanbiedingen worden afgehandeld aan de hand van de officiële wedstrijdverslagen die na afloop van de wedstrijd door de organiserende instantie worden gepubliceerd.

• Tenzij anders vermeld in combinatie met de weddenschapsaanbieding, zullen weddenschappen op resultaten met betrekking tot de 2e helft alleen rekening houden met punten en gebeurtenissen die gedurende het gespecificeerde tijdsbestek zijn geteld/verworven en geen rekening houden met punten en gebeurtenissen die zijn geteld/verworven tijdens de eventuele extra tijd.

• Aanbiedingen die betrekking hebben op gemaakte tackles, zullen alleen worden verrekend volgens tackles gemaakt op reguliere verdedigende plays. Dit zal worden bepaald door de defensieve eindstatistieken in het officiële wedstrijdboek.

3. Atletiek

• Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op atletiek vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de organiserende instantie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

• Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. Desondanks, LeoVegas houdt hier echter rekening mee, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen, als er binnen 24 uur na het voltooien van het evenement wijzigingen worden aangebracht in de officiële resultaten. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, duwen of foutieve aflossing, etc. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

• Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste één van de deelnemers zich voor kwalificeert.

• Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

• LeoVegas behoudt zich het recht voor om Tattersalls Regel 4 toe te passen, in geval van non-starters in atletiekevenementen.

4. Australian Rules Football

• Tenzij expliciet vermeld worden alle weddenschappen, wanneer een wedstrijd of anders een gespecificeerde periode (bijv. 1e helft, 3e kwart, enz.) in gelijkspel eindigt, afgehandeld overeenkomstig de zogenaamde “dead-heat”-regel. <Sectie B, paragraaf 5.14>). In dat geval wordt de uitbetaling berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

• Tenzij anders vermeld worden alle weddenschappen op wedstrijden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van het 4e kwart (reguliere speeltijd).

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) zal de inzet worden terugbetaald, indien de speler geen deel uitmaakt van de basis 22. Voor elke aanbieding tussen twee spelers (head-to-head matchups) zal de inzet terugbetaald worden als één van beide spelers geen deel uitmaakt van de basis 22.

• Weddenschappen op de maker van het eerste doelpunt in de wedstrijd/1e kwart zijn ongeldig voor spelers die geen deel uitmaken van de basis 22. Voor weddenschappen op de eerste doelpuntenmaker in de wedstrijd is het niet nodig dat het doelpunt in het 1e kwart gescoord wordt. Indien er geen doelpunt gescoord wordt in de vermelde periode, zullen alle weddenschappen ongeldig worden verklaard, tenzij er een optie "geen doelpunt" geboden is

• Weddenschappen op Maker van het eerste doelpunt in het 2e, 3e of 4e kwart - Alle weddenschappen zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler in het betreffende kwart of de wedstrijd. Indien er geen doelpunt gescoord wordt in het genoemde kwart, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

• "Wire-to-Wire"-weddenschappen verwijzen naar welk team leidt aan het einde van elk kwart.

• Mocht een replay/extra wedstrijd(en) nodig zijn om een positie op de ranglijst, winnaar van de competitie, enz. te bepalen, dan wordt de uitslag van deze replay/extra wedstrijd(en) gebruikt om de betreffende weddenschap af te handelen.

• Bij weddenschappen op een Grand Final, is de weddenschap specifiek van toepassing op de aankomende wedstrijd of op de wedstrijd die bezig is, in geval van live wedden. Weddenschappen worden niet overgedragen op enige replay. Voor eventuele extra wedstrijden wordt een nieuwe markt toegevoegd.

• Bij het afhandelen van weddenschappen op de prestaties van twee of meer individuen/teams in een bepaalde periode/competitie, worden uitschakelingsfases binnen de "finale" meegeteld voor het afhandelen. Mochten twee teams in dezelfde fase uitgeschakeld worden, dan is het team dat het hoogste eindigde op de AFL-ladder aan het einde van het reguliere seizoen het team met de hogere positie.

• Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door speler X tijdens de Play-offs) of een vergelijking tussen prestaties van 2 individuele spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen actief deelnemen aan ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Voor elke aanbieding met betrekking tot "tijdstip van doelpunt" (voorbeeld: tijdstip van eerste doelpunt) worden onderbrekingen niet meegerekend. Alle weddenschappen worden afgewikkeld volgens de wedstrijdtijdlijn op de officiële AFL-website (geen onderbrekingen, 'time on' is inbegrepen, klok telt op).

• Voor alle aanbiedingen van kwarten met de hoogste score wordt de uitkomst "Zelfde aantal" bepaald op 2 (of meer) kwarten die even hoog zijn.

• Voor alle seizoensaanbiedingen, die aan het eind van het reguliere seizoen worden verrekend, wordt de officiële ladderpositie als bepalende factor gebruikt (d.w.z. Percentage bepaalt gelijke standen). • Evenzo zal voor de aanbieding "Team(s) met de meeste verliezen", in het geval dat twee of meer teams hetzelfde aantal verliezen noteren, de winnaar worden bepaald als het team met de laagste ladderpositie (d.w.z. Percentage bepaalt gelijke standen).

5. Droneracen

• De weddenschappen worden afgehandeld op basis van de live tijdregistratie en classificatie die op tv of via een openbare stream wordt uitgezonden ten tijde van de podiumpresentatie, of aan het einde van de heat/halve finale/finale/het level (welke van toepassing is). Als de benodigde informatie voor het afhandelen van de aanbieding niet beschikbaar is/niet getoond wordt/onvolledig is, wordt de eerste officiële informatie op de officiële website bindend geacht, ongeacht latere promoties, demoties, beroepen en/of straffen die plaatsvinden na de sessie/het level waarnaar de weddenschap verwijst. In het geval van afgelaste/gestaakte evenementen, worden alle aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald waren voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst geldig geacht. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

• Evenementen die wegens weersomstandigheden of om andere redenen worden verkort, maar die door de overkoepelende bond als officieel worden bestempeld, worden dienovereenkomstig afgehandeld, ongeacht enige wijzigingen die de betreffende bond kan aanbrengen vanwege het niet voltooien van de race.

• Indien een heat/halve finale/finale/niveau opnieuw moet worden gestart vanaf het begin, dan blijven de weddenschappen geldig, en worden ze afgehandeld op basis van de resultaten na de herstart, met uitzondering van die uitkomsten die al bepaald waren.

• Voor de afrekening wordt een piloot die aan een heat heeft deelgenomen, geacht te hebben deelgenomen aan de halve finale/de finale/het level.

• In "Head-to-Head"-weddenschappen moeten alle vermelde piloten meedoen aan minstens één heat om de weddenschap geldig te laten zijn, ongeacht of de piloot een officiële tijd weet te noteren.

• In "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen worden inzetten niet geretourneerd in het geval de betreffende piloten om welke reden dan ook niet meedoen aan de heat/halve finale/finale/het level waarnaar de aanbieding verwijst.

6. Honkbal

• Tenzij anders vermeld, worden weddenschappen op honkbal beslist op basis van het resultaat na eventuele extra innings en ongeacht het aantal gespeelde extra innings, zoals bepaald door het betreffende bestuursorgaan. In geval van een gelijkspel na de eventuele extra innings worden weddenschappen als ongeldig afgewikkeld.

• Een weddenschap wordt ongeldig verklaard wanneer een wedstrijd afgelast of uitgesteld wordt, of als er geen uitslag wordt gepubliceerd binnen twaalf uur na de geplande starttijd.

• In het geval van een verkorte wedstrijd zullen "Match"-weddenschappen (ook wel Moneyline genoemd) worden verrekend, volgens de regels van het betreffende bestuursorgaan.

• Om "Handicap", "Meer dan/Minder dan", "Oneven/Even" en alle andere markten, met inbegrip van de spelersprestatiemarkten, maar met uitzondering van Moneyline, geldig te laten zijn, moeten alle geplande innings voltooid worden, of ten minste 8,5 innings als het thuisspelende team in het voordeel is. Dit is van toepassing op alle aanbiedingen, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór het staken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• Met uitzondering van die aanbiedingen waar de start/deelname van de vermelde werper(s) specifiek vereist is om de markt als geldig te beschouwen, (voorbeeld: vermelde pitcher Moneyline), heeft wie er ook gekozen wordt als startende werper van één van beide ploegen geen invloed op hoe de aanbiedingen afgewikkeld worden.

• Voor vereffeningsdoeleinden wordt onder "Eerste helft" de eerste 5 innings verstaan. Alle 5 innings moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Voor wedstrijden die worden gespeeld volgens een gepland, verkort formaat, zullen de eerste halve innings dienovereenkomstig worden verkort, bijvoorbeeld "eerste helft"-weddenschappen in een wedstrijd met 7 innings verwijzen naar uitkomsten die voortvloeien uit de eerste 4 innings.

• Aanbiedingen van live wedden verwijzen naar prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal hits door Speler X) of een vergelijking van prestaties tussen 2 individuele spelers in een wedstrijd (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y haalt de meeste hits), vereisen dat alle vermelde personen aan nog minstens één onderdeel (play) van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven. Voor alle pre-wedstrijdmarkten voor slagmensen is vereist dat de speler in de basisopstelling is opgenomen en tenminste één slagbeurt krijgt. Voor die met pitchers is een vereiste dat de speler minstens één worp gooit, opdat weddenschappen stand houden. Voor aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van één of meer spelers in een bepaalde wedstrijd, is vereist dat alle vermelde spelers in de basisopstelling zijn opgenomen, opdat weddenschappen stand houden.

• Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van het aanbod, zal de afhandeling van seizoensweddenschappen en toernooi- en playoff-totalen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en tie-breakregels volgens MLB.com, of de officiële website van de wedstrijd (zoals van toepassing). Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (extra innings) meegeteld. "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestaties van een of meer spelers in het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment aan het toernooi deelnemen.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal runs gescoord door speler X tijdens de play-offs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste hits noteert tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn.

• Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de Play-offs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of play-off-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

• Weddenschappen over het resultaat van een bepaalde periode (voorbeeld Inning X) of over gebeurtenissen die gedurende een bepaalde periode zijn bereikt, vereisen dat de gespecificeerde periode wordt voltooid, met uitzondering van die aanbiedingen waarvan het resultaat al is vastgesteld voordat een onderbreking en/of een verdere voortzetting van het spel onmogelijk een ander resultaat kan opleveren dan de genoemde aanbiedingen, die dienovereenkomstig zullen worden afgewikkeld. Voor vereffeningsdoeleinden wordt elke inning (inclusief eventuele extra innings) die niet vereist dat het thuisspelende team verder of helemaal niet hoeft te slaan , beschouwd als zijnde van nature afgesloten en alle weddenschappen die verwijzen naar de inning (voorbeeld: Resultaat van Inning X, Handicap (Spread) van Inning X, Meer dan/Minder dan (totaal aantal) runs of hits in inning X) staan met uitzondering van die welke specifiek verwijzen naar de enkele prestaties van het thuisspelende team binnen de betreffende inning (voorbeeld: Meer dan/Minder dan (totaal aantal) punten gescoord door het thuisspelende team in inning X) die als ongeldig zullen worden afgehandeld indien het thuisspelende team helemaal niet zou slaan tijdens de betreffende inning.

• Tijdens bepaalde evenementen kan LeoVegas besluiten om markten aan te bieden die verband houden met de uitkomst van een reeks opeenvolgende reguliere seizoenswedstrijden tussen de genoemde teams gedurende de betreffende tijdsbestekken. De afhandeling zal resultaten bevatten die afkomstig zijn van eventuele doubleheaders, voor zover deze binnen het betreffende tijdsbestek worden gespeeld. In gevallen waarin er geen gelijkspelresultaat beschikbaar is gesteld om op te wedden, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld indien beide genoemde teams hetzelfde aantal wedstrijden winnen. Alle geplande wedstrijden moeten worden afgemaakt volgens de reglementen van de organiserende instantie willen weddenschappen gelden met uitzondering van die waarvan de resultaten werden beslist vóór de opgave en die onmogelijk kunnen worden gewijzigd ongeacht toekomstige evenementen, die zullen worden vereffend volgens de beslissing.

• Aanbiedingen die een confrontatie of een telling inhouden van resultaten en gebeurtenissen die behaald/bereikt zijn door teams of spelers die aan verschillende wedstrijden deelnemen en die niet tegenover elkaar staan (voorbeeld: Team dat de meeste runs scoort in de betreffende wedstrijd) vereisen dat alle betreffende wedstrijden voltooid moeten worden volgens de reglementen van de organiserende instantie voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. In gevallen waarin er geen gelijkspelresultaat beschikbaar is gesteld om op te wedden, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld indien beide genoemde teams/deelnemers hetzelfde aantal behalen/bereiken.

• De uitslagen van de seriewinnaars worden bepaald aan de hand van welk team de meeste wedstrijden wint in de reeks wedstrijden (inclusief eventuele doubleheaders) die binnen het vermelde tijdsbestek gespeeld worden. Weddenschappen zijn nietig indien teams hetzelfde aantal wedstrijden winnen. Alle geplande wedstrijden moeten worden afgemaakt volgens de reglementen van de organiserende instantie willen weddenschappen gelden met uitzondering van die waarvan de resultaten werden beslist vóór de onderbreking en die onmogelijk kunnen worden gewijzigd ongeacht toekomstige evenementen, die zullen worden vereffend volgens de beslissing.

7. Basketbal

• Een weddenschap op basketbal wordt beslist op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime), tenzij anders vermeld.

• Bij weddenschappen die verwijzen naar het resultaat van een wedstrijd (“Moneyline”) voor ontmoetingen die worden beslist over twee of meer duels, is de "Inclusief overtime"-aanbieding niet geldig wanneer de wedstrijd eindigt in een gelijkspel en er niet meer gespeeld wordt tijdens die wedstrijd. Resterende markten (Totalen, Handicaps enz.) zullen normaal afgewikkeld worden, op basis van het resultaat aan het eind van de partij.

• In ontmoetingen over meerderen wedstrijden, tellen alle punten die zijn gescoord tijdens overtime voor de uiteindelijke afhandeling van de betreffende wedstrijd.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste rebounds haalt), vereisen dat alle vermelde personen aan nog minstens één fase van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals punten, rebounds, assists, enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de organiserende instantie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (zoals overtime) meegeteld.

• Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen voor NBA en NCAA worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in het 4e kwart/2e helft, zoals van toepassing. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de onderbreking, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de play-offs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of play-off-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door speler X tijdens de Play-offs) of een vergelijking tussen prestaties van 2 individuele spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste rebounds wint tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn.

• Bij weddenschappen op dubbele resultaten (d.w.z. het voorspellen van de uitkomst bij de rust in combinatie met het resultaat aan het einde van het 4e kwart) wordt geen rekening gehouden met de resultaten die voortvloeien uit extra tijd.

• Tenzij anders vermeld in combinatie met de weddenschapsaanbieding, zullen weddenschappen op resultaten met betrekking tot de 2e helft alleen rekening houden met punten en gebeurtenissen die gedurende het gespecificeerde tijdsbestek zijn geteld/verworven en geen rekening houden met punten en gebeurtenissen die zijn geteld/verworven tijdens de eventuele extra tijd.

• Voor vereffeningsdoeleinden wordt een 'double-double' geacht te hebben plaatsgevonden indien de speler 10 of meer noteert in minstens 2 van de eerder genoemde categorieën in één enkele wedstrijd (inclusief eventuele extra tijd): gescoorde punten, eventuele gewonnen rebounds, assists, steals en/of geblokkeerde schoten. Een 'triple-double' wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de speler 10 of meer noteert in minstens 3 van de eerder genoemde categorieën in één enkele wedstrijd (inclusief eventuele extra tijd).

• Voor 3x3 basketbal geldt:

"Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal voorvallen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van de opzet van de wedstrijd. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

8. Beachvolleybal

• Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht wijzigingen in het programma, de condities enz.

• "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. Het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

• "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande sets voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Voor alle geldige "correcte score"- en "oneven / even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welk team wint de 1e set?") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

9. Boksen

• Alle aanbiedingen worden beslist volgens de officiële uitslagen van de betreffende organiserende instantie, direct wanneer deze wordt aangekondigd door de omroeper aan het einde van de wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met wijzigingen die na de eerste bekendmaking in het officiële resultaat worden aangebracht, met uitzondering van de wijzigingen die de officiële organisatie aanbrengt om duidelijke gevallen van menselijke fouten door de omroeper te corrigeren.

• Voor vereffeningsdoeleinden wordt de wedstrijd, ingeval van een onderbreking tussen rondes om welke reden dan ook, zoals opgave voor de start van de volgende ronde, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, geacht afgelopen te zijn aan het einde van de vorige ronde. Om alle "To go the Distance" (tot het einde volhouden)-aanbiedingen als "ja" te kunnen beschouwen, moet het officieel geplande aantal rondes volledig worden voltooid. In geval van een technische beslissing, vóór het einde van het geplande aantal ronden, zullen alle weddenschappen worden afgewikkeld als een overwinning op beslissing.

• Aanbiedingen op wedstrijden dit tot "Geen wedstrijd" of "Technisch gelijkspel" worden uitgeroepen (voordat er 4 volledige rondes zijn voltooid), zijn ongeldig, behalve die aanbiedingen waarvan de uitslag al voor de beslissing vaststaat, en die onmogelijk nog veranderd kunnen worden ongeacht toekomstige gebeurtenissen. Deze worden beslist aan de hand van de vastgestelde uitslag.

• Als om welke reden dan ook het aantal rondes in een gevecht wordt gewijzigd tussen het moment van accepteren van een weddenschap en het daadwerkelijke gevecht, worden weddenschappen die specifiek verwijzen naar het aantal rondes , zoals "Ronde", "Groep rondes", "Meer dan/Minder dan", "Overwinningsmethode" en "Tot het einde volhouden" ongeldig verklaard.

• Voor vereffeningsdoeleinden verwijzen weddenschappen op rondes of groepen rondes naar een bokser die wint met een KO (knock-out), TKO (technische knock-out), of diskwalificatie tijdens die ronde of groep rondes. Indien om welke reden dan ook een puntenbeslissing wordt toegekend voordat het volledige aantal geplande rondes is voltooid (Technische beslissing), zullen aanbiedingen zoals "Wedden op een Alternatieve ronde", "Groep rondes" en "Meer dan/minder dan" ongeldig worden verklaard, tenzij de uitslag al vaststaat.

• Weddenschappen die betrekking hebben op de duur van een ronde/gevecht hebben betrekking op de werkelijke tijd die is verstreken in de ronde/het gevecht, welke van toepassing, afhankelijk van de geplande duur van de ronde/het gevecht. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan 4,5 totale rondes in een bokspartij wordt afgehandeld als 'meer dan' nadat anderhalve minuut in de vijfde ronde is verstreken.

• Elk bevestigde gevecht moet voor 23:59 uur lokale tijd van de volgende dag zijn voltooid voor geldige weddenschappen. Eventuele wijzigingen in locatie worden niet beschouwd als geldige reden voor het ongeldig verklaren van de aanbiedingen.

• Bij aanbiedingen waarbij een gelijkspel mogelijk is en er geen noteringen zijn geboden voor een dergelijk resultaat, worden de weddenschappen als ongeldig afgehandeld indien het officiële resultaat als zodanig wordt gedeclareerd. Voor vereffeningsdoeleinden moeten gevechten waarvan de uitkomst als "Meerderheidsgelijkspel" of "Gesplitst gelijkspel" wordt verklaard, worden beschouwd als een gelijkspel en de aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

• Afhandeling van op statistieken gebaseerde aanbiedingen zoals "Bokser X wordt neer geslagen" of dergelijke geschiedt op basis van de door de scheidsrechter aangegeven resultaten.

10. Cricket

• a. Algemene regels Cricket

• In gevallen waar geen noteringen geboden worden voor een gelijkspel, en de wedstrijd/aanbieding eindigt in een gelijkspel, worden weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "gelijkspelregels", waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en vermenigvuldigd met de inzet, ongeacht of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. In competities waar andere methodes worden gebruikt om een winnaar te bepalen na een gelijkspel (zoals "Bowl out" of "Super over") wordt de aanbieding afgehandeld op basis van het resultaat nadat een dergelijke verlenging is voltooid. De enige uitzondering op deze regel is voor "Noteringen wedstrijd"-weddenschappen in Test/First Class/3, 4 of 5 daagse wedstrijden, waarbij bij een gelijkspel waarbij beide teams elk twee innings hebben voltooid en exact hetzelfde aantal runs hebben gescoord, weddenschappen op "Noteringen wedstrijd" als ongeldig worden afgehandeld.

• Voor "Totaal aantal runs meer dan X"-weddenschappen (Meer dan/Minder dan en Oneven/Even) zijn "extra's" en "penalty runs" (volgens de scorekaarten van de wedstrijd) inbegrepen voor vereffeningsdoeleinden. Weddenschappen zijn ongeldig als de over niet voltooid wordt, tenzij er al een resultaat bepaald is of de over tot een natuurlijk einde is gekomen (bijv. einde innings/declaratie). De markt verwijst alleen naar de genoemde over (bijv. "5e over" verwijst naar over nummer 5, d.w.z. de over direct na over nummer 4).

• Voor "Totaal aantal runs Delivery X"-weddenschappen (Meer dan/Minder dan en Oneven/Even) zijn "extra's" (maar niet "penalty runs") volgens de scorekaart van de wedstrijd inbegrepen voor vereffeningsdoeleinden. Delivery's worden geteld vanaf het begin van de over en extra delivery's (als gevolg van 'extra's') worden achtereenvolgens en afzonderlijk geteld (bijv. Als delivery's 1 een wide is, wordt de volgende bal als delivery 2 beschouwd).

• Voor "Boundary Over X" (Ja/Nee)-weddenschappen zal elk geval van het raken van de bal of het verlaten van de boundary, ongeacht of de bal van de bat komt, worden beschouwd als een boundary. Dit geldt ook voor wides, byes, leg byes en overthrows (bijv. elk geval van een bal in het spel die de boundary raakt of verlaat zal worden afgehandeld als ja voor die over). 4 runs die "all runs" zijn tussen het wicket, worden niet geteld als een boundary. Weddenschappen zijn ongeldig als de over niet voltooid wordt, tenzij er al een resultaat bepaald is of de over tot een natuurlijk einde is gekomen (bijv. einde innings, declaratie). De markt verwijst alleen naar de genoemde over (bijv. "5e over" verwijst naar over nummer 5, d.w.z. de over direct na over nummer 4).

• Voor "Wicket Over X" (Ja/Nee)-weddenschappen moet de over worden voltooid voor geldige weddenschappen, tenzij er al een wicket is gevallen of de innings tot een natuurlijke conclusie komen (bijv. einde innings, declaratie).

• Voor "Totaal aantal wides" (Meer dan/Minder dan)-weddenschappen wordt de afhandeling gebaseerd op de "Runs" die gescoord zijn uit "Wides" en niet op het aantal "Wides" dat geworpen is. Als bijvoorbeeld één enkele wide-delivery de boundary bereikt, telt deze als 5 totale wides.

• Voor weddenschappen op "Manier van uitschakeling" komen weddenschappen te vervallen als een van de spelers het veld verlaat vanwege een blessure of enige andere reden voordat de wicket valt of als er geen verdere wickets zijn.

• Voor "Meeste run outs"-weddenschappen wordt de afhandeling gebaseerd op het team dat aan slag is en niet op het veldteam. (Bijv. run outs tellen voor het team van de speler die wordt uitgeschakeld).

• Voor geldige "Oneven/Even"-weddenschappen moet een bal gebowld worden.

• Voor alle weddenschappen waarbij "ducks" betrokken zijn, wordt een "duck" gedefinieerd als wanneer een speler wordt uitgeschakeld voor een score van nul runs. Elke speler die niet uit is voor nul runs wordt niet als een duck beschouwd.

• Voor "Maiden in Match"-weddenschappen wordt een maiden beschouwd als een over die gebowld is zonder gescoorde punten. Alleen voltooide overs met nul runs tellen mee. Er moet minimaal 1 over worden gegooid voor een geldige weddenschap. Voor vereffeningsdoeleinden worden leg-byes en byes niet toegepast op deze weddenschapsaanbieding, zoals aangegeven op de scorekaart van de wedstrijd.

• Voor alle "4s" weddenschappen inclusief maar niet beperkt tot totaal aantal 4s, meeste 4s & totaal aantal 4s speler; tellen 'all run' 4s niet mee voor het totaal. Over-worpen die de boundary bereiken en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld. No-balls die de boundary bereiken vanaf de bat en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld. Leg-byes, byes die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen. Wides die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen.

• Toegekende penalty-runs worden meegeteld voor de over, interval en innings voor vereffeningsdoeleinden, zoals aangegeven op de scorekaart van de wedstrijd. Als er geen penalty-runs worden toegekend aan een bepaalde over, tellen ze alleen mee voor innings runs.

b. Speler Cricket Regels

• "Beste run-scorer"- en "Beste wicket-taker"-weddenschappen (inclusief alle varianten door "Thuisploeg", " Uitploeg", "1e inning" en "2e inning") die zijn geplaatst op een speler die niet met de startende 11 meespeelt, worden ongeldig verklaard. Weddenschappen op spelers die geselecteerd zijn, maar geen slagbeurt krijgen of niet in het veld komen, zullen als verliezers worden afgewikkeld.

In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1> van toepassing.

 • Daarnaast geldt voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs het volgende. Voor weddenschappen is een minimum van 20 overs per innings voor een wedstrijd van één dag vereist, tenzij een team all-out is of de wedstrijd is voltooid, of een minimum van 5 overs per innings voor een Twenty 20-wedstrijd, T10 of Hundred-wedstrijd, tenzij een team all-out is of de wedstrijd is voltooid

 • Daarnaast geldt voor alle Testmatches en 4/5-daagse wedstrijden het volgende.

Voor geldige weddenschappen moeten 50 overs voltooid worden, tenzij de innings tot een natuurlijk einde is gekomen (inclusief 'gedeclareerde innings').

 • Alle "Beste wicket-taker"-weddenschappen worden uitsluitend afgehandeld op het aantal wickets dat wordt genomen, ongeacht het aantal runs tegen.

 • Alle "Beste wicket-taker"-weddenschappen zijn ongeldig als er geen wicket wordt genomen door een bowler in die innings.

 • Deze regel geldt niet voor toernooi- of seriemarkten zoals beschreven in <Sectie C, paragraaf 10.5>”

• "Man van de Wedstrijd/Speler van de wedstrijd"-weddenschappen op een speler die geen startende speler is, worden ongeldig verklaard. Inzetten op spelers die wel geselecteerd zijn, maar niet aan slag komen of bowlen, worden verloren. In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

• Voor weddenschappen op "Volgende man uit" en "Eerste uitgeschakelde batsman" komen weddenschappen te vervallen als een van de spelers het veld verlaat vanwege een blessure of enige andere reden voordat de wicket valt of als er geen verdere wickets zijn. Beide genoemde batsmen moeten batten aan het einde van de betreffende wicket voor een geldige weddenschap.

• "Meeste runs" (2-way en 3-way) matchups vereisen dat beide/alle spelers de batting crease bereiken terwijl een bal wordt gebowld (hoewel het niet nodig is dat de betreffende spelers een bal krijgen of samen aan slag zijn geweest), anders zijn de weddenschappen ongeldig. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

• Voor "Meeste wickets" (2-way en 3-way) matchups moeten beide spelers ten minste 1 bal bowlen. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

• "Prestaties speler"-weddenschappen op een speler die geen startende speler is, worden ongeldig verklaard. De afhandeling is gebaseerd op het volgende puntensysteem:

 • 1 punt per gescoorde run (alleen batsman);
 • 10 punten per vangbal (alleen veldspeler of wicket keeper);
 • 20 punten per wicket (alleen bowler);
 • 25 punten per stumping (alleen wicket keeper).

Bovendien worden voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

• "Speler neemt 5 of meer wickets/Totaal aantal wickets speler/Speler neemt een wicket"-weddenschappen op een speler die niet in de startende 11 staat, worden ongeldig verklaard. Weddenschappen zijn ook ongeldig als de speler geen bal bowlt.

• "Speler maakt een duck" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batting crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt.

• Voor "Speler die de snelste 50/century scoort"-weddenschappen is afhandeling gebaseerd op het minste aantal ballen om de mijlpaal te bereiken (50 runs of 100 runs). In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

• Voor "Race naar X runs"-weddenschappen moeten beide spelers de slagbeurt openen voor een geldige weddenschap.

• "Totaal aantal runs speler/Totaal 4's speler/Totaal aantal 6's speler" (Meer dan/Minder dan) weddenschappen vereisen dat de speler de batting crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer een batsman het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap, wanneer hij is vervangen of wanneer een inning gedeclareerd is of een innings voltooid/declaratie gemaakt is. Als een batsman blijft steken op 50 ‘Not-Out’ op het moment dat de wedstrijd of inning afgebroken wordt vanwege weer of duisternis, dan komen alle weddenschappen op 50,5 runs te vervallen, tenzij de wedstrijd tot een natuurlijk einde is gekomen. Alle weddenschappen op Meer dan 49,5 Runs worden gewonnen en alle weddenschappen op Minder dan 49,5 Runs worden afgehandeld als verloren. Mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap. Bovendien worden voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

• "Speler scoort een 50/century" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batten crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. Een speler wordt geacht een 50 of een 'halve century' te hebben gescoord als zijn score 50 of meer runs is, ongeacht of de speler een century of meer scoort. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen, tenzij de wedstrijd tot een natuurlijk einde is gekomen.. Mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap. Bovendien geldt dat alle open weddenschappen op wedstrijden met gelimiteerde overs (speler scoort 50) ongeldig worden verklaard indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer kan veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

• "Speler scoort 100/century/200/dubbele century" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batten crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. Een speler wordt geacht een 100 of een 'century' te hebben gescoord als zijn score 100 of meer runs is, ongeacht of de speler een dubbele century of meer scoort. Op dezelfde manier wordt een speler geacht 200 of een "dubbele century" te hebben gescoord als zijn score 200 of meer runs is. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap. Bovendien geldt dat alle open weddenschappen op wedstrijden met gelimiteerde overs (speler scoort 100/200) ongeldig worden verklaard indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

c. Limited Overs Cricket

• Mocht een wedstrijd verplaatst worden naar een 'reservedag', dan blijven alle weddenschappen geldig, zolang de wedstrijd begint binnen 48 uur van de oorspronkelijk geplande starttijd.

• Wedstrijdnoteringen (head-to-head) weddenschappen betalen uit op de officiële resultaten. In geval van een gelijkspel zijn, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels, gelijkspelregels van toepassing, tenzij een andere methode wordt gebruikt om een winnaar te bepalen (bijv. super over, bowl-off), in welk geval de uitslag wordt bepaald aan de hand van het resultaat van deze methode. Mocht de weddenschap een 'no-result' worden verklaard, dan komen alle lopende weddenschappen te vervallen.

• Als een 'Super over' of tie-breaker is vereist; alle runs, wickets of andere statussen die kunnen voorkomen in de super over/tie-breaker tellen niet mee voor wedmarkten (behalve wedstrijduitslag), inclusief spelersaanbiedingen en teamtotalen (bijv. Beste batsman/bowler, Aantal runs speler, Totaal aantal 6's, Neemt ten minste X wickets). Deze regel is niet van toepassing op specifieke aanbiedingen met betrekking tot 'Super overs' (bijv. Totaal aantal runs Super over).

• Voor "Wedstrijdhandicap/Winstmarge"-weddenschappen hangt de afhandeling af van de vraag of het winnende team de 1e of 2e slagbeurt heeft. Als het team met de eerste slagbeurt wint, wordt de runshandicap gebruikt voor de afhandeling. Als het team met de tweede slagbeurt wint, wordt de wicketshandicap gebruikt voor de afhandeling. Alle weddenschappen worden als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs.

• Voor "Hoogste 1e 6/15 overs" worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

• De "Hoogste totale 1e X overs"-weddenschappen zijn ongeldig indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs in de wedstrijd ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer kan veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

• Voor "Hoogste openende partnership" moeten beide teams hun openende partnership voltooien, met uitzondering van situaties waarin een uitkomst al bepaald is. Een openende partnership wordt geacht te zijn begonnen zodra de eerste bal wordt gebowld in een team innings en duurt tot de val van het 1e wicket of, indien er geen 1e wicket valt, de innings tot zijn natuurlijke conclusie komt. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

Bovendien worden alle (hoogste openende partnerships weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

• Alle (meer/minder) weddenschappen op "Val van volgende wicket" en "Openende partnership" die voor de blessure geplaatst zijn komen te vervallen mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten voordat een resultaat bepaald is. Weddenschappen die na de eerste bal van de nieuwe partnership geplaatst zijn, blijven geldig. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer het totaal aantal partnerships het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap. Als een team hun doel bereikt, wordt het totaal van het team dat aan slag was gebruikt als het resultaat van de markt. Als een partnership onderbroken wordt vanwege het weer, dan blijven alle weddenschappen staan, tenzij de wedstrijd niet uitgespeeld wordt. In dergelijke gevallen komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen.

Met betrekking tot het overnummer bij de val van het volgende wicket, verwijst elke genoteerde helft naar het gehele overnummer en niet naar de specifieke ballen die in elke over worden geworpen (bv. Meer dan/Minder dan 5,5 verwijst naar 'elke delivery in over 5 eerder' of 'elke levering in over 6 en later').

Bovendien worden alle (F.O.W.) weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

• Voor "Totaal aantal runs – Innings X" (Meer dan/Minder dan) (bijv. Totaal aantal runs team) worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Om twijfel te voorkomen: Alle weddenschappen die worden aangegaan nadat het aantal overs is verminderd blijven geldig, tenzij er een verdere vermindering is.

• Voor "Totaal aantal runs – Innings X over X-X" (Meer dan/Minder dan) (bijv. Totaal aantal runs – Thuisspelende team, overs 1-15) worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Om twijfel te voorkomen: Alle weddenschappen die worden aangegaan nadat het aantal overs is verminderd blijven geldig, tenzij er een verdere vermindering is.

• Voor "Totaal aantal 4's/6's/boundary's/wickets" (Meer dan/Minder dan) worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. .

Leg-bye en byes die de boundary bereiken/passeren tellen niet mee voor het totaal aan 4s/6s. Overthrows toegekend aan de batsman tellen mee. Wides die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen. No-balls die de boundary bereiken vanaf de bat en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld.

• Indien de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, worden alle lopende "Meeste fours/sixes/wides/run-outs/boundary's/ducks/extra's"-weddenschappen bovendien ongeldig verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs (meeste 'x’) weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Leg-bye en byes die de boundary bereiken/passeren tellen niet mee voor het totaal aan 4s/6s.

In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

• Voor "Totaal aantal wides/run-outs/ducks/extra's/stumpings" (Meer dan/Minder dan) worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Voor wides en extra's, worden de runs die gescoord zijn uit wides in de afwikkeling meegeteld en niet alleen het aantal wides dat geworpen is.

• Voor "Hoogste individuele score" worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen reeds voor de onderbreking is vastgesteld, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

• Voor “Team van beste run-scorer”-weddenschappen geldt dat als de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, alle lopende (team of beste run-scorer) weddenschappen ongeldig worden verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

• Voor “Fifty/Century in wedstrijd" (Ja/Nee)-weddenschappen geldt dat als de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, alle lopende (Fifty/Century in wedstrijd) weddenschappen ongeldig worden verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs (Fifty/Century in wedstrijd) weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

• Voor "Hoogste totaal aantal runs in een over/Maximum aantal runs in een over" (Meer dan/Minder dan) worden de weddenschappen afgehandeld op het grootste aantal runs (inclusief extra's) dat in een van beide innings in de wedstrijd wordt gescoord.

Alle weddenschappen worden ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd als gevolg van het weer (of een andere reden) wordt verminderd van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

d. Testwedstrijden/First class-wedstrijden/3-, 4- of 5-daagse wedstrijden

• Als een wedstrijd officieel wordt onderbroken (bijv. vanwege slechte staat van het veld), dan komen alle niet-besliste weddenschappen te vervallen.

• Voor "Noteringen wedstrijd"-weddenschappen in Test/First Class/3-, 4- of 5-daagse wedstrijden, waarbij bij een gelijkspel waarbij beide teams elk twee innings voltooien en exact hetzelfde aantal runs scoren, worden weddenschappen op "Noteringen wedstrijd" als ongeldig afgehandeld en wordt de inzet geretourneerd.

Bij test- en First class-cricketwedstrijden wordt de winnaar van de wedstrijd bepaald door de officiële organiserende instantie van de wedstrijd. Als de organisatie verklaart dat de wedstrijd gelijk eindigt, dan zullen alleen weddenschappen op gelijkspel winnen op de 3-way kansspelmarkt, terwijl weddenschappen op een van beide teams om de wedstrijd te winnen verloren worden.

• "Draw No Bet"-weddenschappen zijn ongeldig in het geval van een gelijkspel. Inzetten worden in dat geval geretourneerd.

• Bij "Dubbele kans"-weddenschappen, in het geval van een gelijkspel waar beide teams twee innings hebben voltooid en precies hetzelfde aantal runs hebben gescoord, zullen weddenschappen nietig zijn en dus terugbetaald worden.

• De afhandeling van "Meeste punten"-weddenschappen wordt gebaseerd op wie de meeste punten haalt voor de wedstrijd (bijv. Sheffield Shield). In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

• Voor "Hoogste openende partnership"-weddenschappen moeten beide teams hun openende partnership voltooien, met uitzondering van situaties waarin een uitkomst al bepaald is. Tenzij anders vermeld, heeft het hoogste openende partnership alleen betrekking op de eerste innings van elk team. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

• Bij weddenschappen op "Val van volgende wicket" komen alle weddenschappen te vervallen mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten voordat een resultaat bepaald is. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer het totaal aantal innings het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap. Als een team declareert of hun doel bereikt, wordt het totaal van het team dat aan slag was gebruikt als het resultaat van de markt. Als een partnership onderbroken wordt vanwege het weer, dan blijven alle weddenschappen staan, tenzij de wedstrijd niet uitgespeeld wordt. In dergelijke gevallen komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Extra's en penalty's die worden toegekend voor de val van het wicket of tijdens het partnership, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.

Met betrekking tot het overnummer bij de val van het volgende wicket, verwijst elke genoteerde helft naar het gehele overnummer en niet naar de specifieke ballen die in elke over worden geworpen (bv. Meer dan/Minder dan 5,5 verwijst naar 'elke delivery in over 5 eerder' of 'elke levering in over 6 en later').

• Voor "Totaal aantal runs - Innings X" (Meer dan/Minder dan) weddenschappen (bijv. Totaal aantal runs team) komen alle weddenschappen te vervallen als er geen 50 overs gebowld worden, tenzij een inning tot een natuurlijk einde komt of gedeclareerd wordt. Als een inning op enig moment gedeclareerd wordt, worden weddenschappen afgehandeld op het totaal van de declaratie. Extra's en penalty runs die tijdens de innings worden toegekend, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.

• Voor geldige "Runs sessie"-weddenschappen moeten 20 overs gebowld worden in een sessie. Weddenschappen worden afgehandeld op het totale aantal runs in de sessie, ongeacht welk team de runs scoort. Extra's en penalty runs die tijdens de sessie worden toegekend, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.

• Voor geldige "Wickets sessie"-weddenschappen moeten 20 overs gebowld worden in een sessie. Weddenschappen worden afgehandeld op het totale aantal verloren wickets in de sessie, ongeacht het team dat ze verliest.

• Voor alle weddenschappen met betrekking tot een "Sessie" is de volgende definitie van elke sessie van toepassing op dagwedstrijden.

 • Dag X, Sessie 1 (Begin van het spel tot aan de lunch)
 • Dag X, Sessie 2 (Lunch tot aan de thee)
 • Dag X, Sessie 3 (Thee tot stumps/afsluiting van het spel voor de dag)

De volgende definitie van elke sessie is van toepassing op dag-/nachtwedstrijden.

 • Dag X, Sessie 1 (Begin van het spel tot aan de thee)
 • Dag X, Sessie 2 (Thee tot aan het avondeten)
 • Dag X, Sessie 3 (Avondeten tot stumps/afsluiting van het spel voor de dag)

• Als de wedstrijd in een gelijkspel eindigt, wordt de winnaar voor "Resultaat test match"-weddenschappen geacht 'Dag 5, Sessie 3' te zijn. Als een wedstrijd officieel wordt onderbroken (bijv. vanwege slechte staat van het veld), dan komen alle weddenschappen te vervallen.

• Voor geldige "Team aan de leiding na eerste innings"-weddenschappen moeten beide teams uitgebowld worden of hun eerste inning declareren. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

• Voor "Century eerste inning"-aanbiedingen moeten 50 overs gebowld worden, tenzij er al een resultaat bepaald is of de inning tot een natuurlijk einde is gekomen (inclusief gedeclareerde innings).

• Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard bij wedstrijden die in een gelijkspel eindigen en waarin minder dan 200 overs gebowld zijn, tenzij reeds een resultaat is bepaald.

• Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in '1e Innings Thuis/Uit' van test- of First class-wedstrijden, zijn weddenschappen ongeldig tenzij de innings tot een natuurlijk einde komt (inclusief 'Gedeclareerde innings') of als er al een resultaat is vastgesteld.

• Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in een van de 1e innings van test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij beide innings tot een natuurlijk einde komen (inclusief 'Gedeclareerde innings') of als er al een resultaat is bepaald.

• Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in '2e Innings Thuis/Uit' van test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard in het geval dat het gebowlde aantal overs voor die innings minder is dan 200, tenzij reeds een resultaat is bepaald.

• "Team van beste run-scorer"-weddenschappen worden afgehandeld op basis van de speler met de meeste runs voor de 1e of 2e innings van beide teams, d.w.z. het team van de hoogste individuele runscorer in de wedstrijd, ongeacht de uitslag van de wedstrijd. Weddenschappen zijn ongeldig bij wedstrijden die eindigen in een gelijkspel en waarin het aantal gebowlde overs minder is dan 200. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

e. Serie-/toernooiweddenschappen

• Mochten er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden voor een "Winnaar serie"-weddenschap, en de serie is een gelijkspel, komen alle weddenschappen te vervallen, tenzij gelijkspelregels gespecificeerd waren (zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

• Als een toernooi niet voltooid is maar er wordt een winnaar uitgeroepen door de organiserende instantie, dan worden weddenschappen op de uitgeroepen winnaar(s) uitbetaald. De gelijkspelregels zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1> zijn mogelijk van toepassing. Indien er geen winnaar uitgeroepen wordt, komen alle weddenschappen te vervallen,

• Alle toernooiweddenschappen zijn inclusief de finale/play-offs, tenzij anders vermeld.

• Als bij "Score serie" (Correcte score serie) weddenschappen om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie gewijzigd wordt en dit niet overeenkomt met het aantal in de aanbieding, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

• Voor "Spelers met de meeste runs/genomen wickets van de serie" en "Beste batsman/bowler van het toernooi" weddenschappen in wedstrijden die in een gelijkspel eindigen zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>. Er worden geen terugbetalingen gedaan voor spelers die niet deelnemen. Voor een geldige weddenschap moet ten minste één wedstrijd gespeeld worden in het toernooi/de serie.

• Voor weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van een bepaalde speler/team in een serie/toernooi wordt geen rekening gehouden met statistieken die zijn verzameld in warm-up-wedstrijden.

• Alle "Serie handicap"-weddenschappen worden afgehandeld op de "seriescore" en niet op de runs die in de serie zijn gescoord. Als om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie verandert, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

• Als bij "Wint een test in de series” en “Totaal aantal test overwinningen/gelijkspellen”-weddenschappen om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie verandert, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, met uitzondering van die situaties waarin de uitkomst al is vastgesteld.

11. Curling

• Alle weddenschappen die betrekking hebben op curling zullen worden afgewikkeld op basis van het resultaat na eventuele extra innings, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

12. Wielrennen (baan en weg)

• Het afhandelen van aanbiedingen vindt plaats op basis van het behalen van de hoogste positie van de renner/ploeg aan het einde van een etappe/evenement.

• De beslissende factor in het afhandelen van weddenschappen is de hoogste positie in het betreffende evenement, zoals gepubliceerd door de officiële organisatie ten tijde van de podiumpresentatie, ongeacht later volgende diskwalificaties, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

• Alle "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meerdere renners tijdens een etappe/evenement worden geldig geacht als alle genoemde renners van start gaan in de betreffende etappe/evenement en ten minste één van die renners de betreffende etappe/evenement uitrijdt.

• Voor weddenschappen die verwijzen naar de uitslag na voltooiing van een bepaald evenement, moet het betreffende evenement volledig voltooid zijn en moet de uitslag bekend zijn gemaakt, anders worden weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de uitslag al is vastgesteld. Wanneer het aantal etappes van een evenement niet volledig is voltooid, of wanneer de organisatoren besluiten resultaten uit bepaalde etappes van de competitie uit de officiële resultaten te verwijderen, dan blijven de weddenschappen geldig mits het aantal uitgesloten etappes niet meer dan 25% uitmaakt van het van tevoren bepaalde aantal etappes (exclusief de proloog) aan het begin van de competitie.

• Alle weddenschappen worden geldig geacht onder de voorwaarde dat het evenement, of de betreffende etappe waarnaar de weddenschap verwijst, gespeeld wordt in hetzelfde jaar, ongeacht enige vertragingen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

• Weddenschappen op de prestaties in een bepaalde etappe zijn geldig, onafhankelijk van de wijzigingen in de route die de organisatoren nodig achten en toepassen in de etappe. Uitzondering hierop is wanneer een etappe met bepaalde kenmerken (bijv: een bergetappe) wordt gewijzigd door de organisatoren, voordat de etappe van start gaat, in een etappe met andere bepalende kenmerken (bijv.: een tijdrit of vlakke etappe). In dergelijke gevallen worden weddenschappen die zijn geplaatst voordat de wijziging in de etappe werd aangekondigd ongeldig verklaard.

• Tenzij anders gespecificeerd worden gebeurtenissen in evenementen, in het geval van een wedaanbieding over de prestaties van een team/renner bij een bepaald evenement (zoals totaal aantal gewonnen etappes door team/wielrenner X in tour Y) of "Head to Head"-wedaanbiedingen met betrekking tot twee renners/teams bij bepaalde evenementen, die één van de volgende aanduidingen krijgen niet meegerekend bij de afhandeling: proloog, ploegentijdrit.

13. Veldrijden

• De voorwaarden en bepalingen voor wielrennen zijn waar mogelijk van toepassing.

14. Voetbal

• Maker van het eerste/volgende doelpunt – de weddenschap heeft betrekking op een bepaalde speler die het genoemde doelpunt maakt binnen het toepasselijke tijdsbestek, of anders als maker van het eerste doelpunt voor zijn team (bijv. “maker eerste doelpunt – team X)”. Weddenschappen op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen of die in het veld komen nadat het genoemde doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft al is gescoord, worden teruggestort. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding. Wanneer het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft wordt beschouwd als eigen doelpunt, wordt de volgende speler die een doelpunt scoort, dat geen eigen doelpunt is en dat voldoet aan de parameters van de weddenschap, beschouwd als de winnende uitslag. Wanneer geen doelpunten (of geen volgende doelpunten, welke van toepassing is) worden gescoord die geen eigen doelpunten zijn of niet voldoen aan de overige parameters van de weddenschap, dan worden alle weddenschappen als verloren beschouwd, tenzij in de aanbieding een toepasselijke optie is opgenomen.

• Maker van het laatste doelpunt – de weddenschap heeft betrekking op een bepaalde speler die het laatste doelpunt maakt, óf tijdens een bepaalde periode van het evenement (bijv. “laatste doelpunt van de wedstrijd” of “laatste doelpunt in de eerste helft”), óf anders als maker van het laatste doelpunt voor zijn team (bijv. “maker laatste doelpunt – team X)”. Alleen weddenschappen op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden teruggestort. In alle andere gevallen blijven weddenschappen geldig, onafhankelijk van de speeltijd of wissel van de speler. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding. Wanneer het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft wordt beschouwd als eigen doelpunt, wordt de eerdere speler die een doelpunt scoort, dat geen eigen doelpunt is en dat voldoet aan de parameters van de weddenschap, beschouwd als de winnende uitslag. Wanneer geen doelpunten (of geen eerdere doelpunten, welke van toepassing is) worden gescoord die geen eigen doelpunten zijn of niet voldoen aan de overige parameters van de weddenschap, dan worden alle weddenschappen beschouwd als verloren.

• Een "scorecast" en een "matchcast" zijn weddenschappen waarmee gelijktijdig kan worden gewed op een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld eerst doelpuntenmaker) in combinatie met een andere weddenschap op hetzelfde of gerelateerde evenement (bijv. correcte score in de wedstrijd of uitslag van de wedstrijd). Wanneer de weddenschap betrekking heeft op de eerste of laatste doelpuntmaker, dan zijn de voorwaarden zoals genoemd in <Sectie C, paragraaf 14.1> en <Sectie C, paragraaf 14.2> van toepassing, in voorkomend geval. Weddenschappen op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden teruggestort. In alle andere gevallen blijven weddenschappen geldig, onafhankelijk van de speeltijd of wissel van de speler. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding.

• Tenzij anders aangegeven of aangegeven in combinatie met de wedaanbieding, moeten alle weddenschappen die voor aanvang van de wedstrijd zijn geplaatst, gerelateerd zijn aan de vraag of een of meer specifieke spelers een bepaald aantal doelpunten zullen scoren, en moeten de vermelde spelers vanaf het begin van de wedstrijd meespelen om geldig te zijn. Soortgelijke weddenschappen die na het begin van de betreffende wedstrijd worden geplaatst, zullen als ongeldig worden afgehandeld indien de vermelde spelers om welke reden dan ook na de aanvaarding van de weddenschap niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Eigen doelpunten tellen nooit als een door een speler gescoord doelpunt.

• Op alle weddenschappen met betrekking tot gele/rode kaarten, kaartpunten, enz., worden uitsluitend kaarten aan spelers die op het veld staan meegeteld voor de afhandeling. Kaarten, disciplinaire maatregelen, schorsingen van enig persoon die op het moment van de sanctie niet actief aan het spel deelneemt, of dat niet zou moeten doen, alsmede disciplinaire maatregelen die na de officiële afloop van de wedstrijd genomen worden, worden niet meegeteld.

• Tenzij anders aangegeven of aangegeven in combinatie met de wedaanbieding, moeten voor alle weddenschappen in verband met disciplinaire zaken aangaande personen (gele kaarten, rode kaarten, overtredingen, enz.) de genoemde spelers aan de aftrap staan om geldig te zijn. Soortgelijke weddenschappen die na het begin van de betreffende wedstrijd worden geplaatst, zullen als ongeldig worden afgehandeld indien de vermelde spelers om welke reden dan ook na de aanvaarding van de weddenschap niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

• "Kaartpunten" worden aan de hand van de volgende regels berekend: Gele kaart = 10 punten, rode kaart = 25 punten. Het maximum aantal punten dat een speler kan halen is 35.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten scoort) vereisen dat alle vermelde personen de betreffende wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste doelpunten zal scoren tijdens de competitie) vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals doelpunten, hoekschoppen, kaarten, strafschoppen, enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de organiserende instantie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

• Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op of een bepaald team een aantal/selectie bekers wint tijdens hetzelfde seizoen gebaseerd op de prestaties van het betreffende team in de volgende competities: nationale competitie, het equivalent van de FA Cup en de League Cup en de Champions League of de Europa League. Andere bekers (bijv. nationale supercup, Europese supercup en mondiale supercup) tellen niet mee.

• De "Binnenlandse dubbel" wordt gedefinieerd als de overwinning van een team in zowel de nationale competitie als het nationale bekertoernooi.

• Voor vereffeningsdoeleinden worden weddenschappen die verwijzen naar het aantal kaarten dat een scheidsrechter geeft als volgt geteld:

 • Gele kaart = 1
 • Rode kaart = 2
 • Een gele en een rode kaart = 3
 • Twee gele en een rode kaart = 3

Het maximumaantal kaarten dat een speler kan krijgen is 3. Alleen kaarten die gegeven worden aan spelers die in aanmerking komen volgens C.14.5 worden in aanmerking genomen.

• Weddenschappen op de vraag of een bepaalde speler(s) kan scoren vanuit bepaalde gebieden van het veld (bijv. van buiten het 'strafschopgebied') worden afgehandeld op basis van de plaats van de bal op het moment dat de speler de bal schopt, waarbij het niet relevant is of de bal op zijn traject nog van richting verandert na het eerste schot. Voor de duidelijkheid, de lijnen die het 'strafschopgebied' aangeven worden beschouwd als integraal onderdeel van dat deel van het veld. Wanneer een schot de bal dus raakt op het moment dat hij boven de betreffende lijn zweeft of de lijn, zelfs al is het gedeeltelijk, raakt, dan wordt het schot niet beschouwd als van buiten het gebied te komen.

• Weddenschappen op de vraag of een bepaalde speler(s) erin zal/zullen slagen de lat, de doelpaal of enig ander deel van het frame dat het doelgebied afbakent, te raken, worden alleen als een voltooide prestatie afgerekend, als het schot niet direct een doelpunt oplevert, direct nadat de bal een deel van het doelframe raakt. Bij de afwikkeling worden alleen schoten op het doelframe in aanmerking genomen die door de tegenstanders van het vermelde speler(s)team worden verdedigd. Indien een speler een schot plaatst dat een paal raakt die door hun team wordt verdedigd, wordt dit niet beschouwd als volbracht.

• Tijdens bepaalde evenementen kan LeoVegas een gereduceerd aantal deelnemers aanbieden voor een weddenschap (bijv. alle niet genoemde spelers van team X) of anders één enkele speler als vertegenwoordiger van een heel team (bijv. “iedere speler van team X”). In beide gevallen worden alle niet genoemde teamleden ten behoeve van de afhandeling beschouwd als starters (en ook als zodanig afgehandeld), inclusief wissels, ongeacht het feit of ze wel of niet deelnamen aan de wedstrijd.

• Weddenschappen op de prestaties van spelers die de wedstrijd op de bank beginnen worden afgehandeld als ongeldig, als de speler niet staat genoemd bij het startende elftal of helemaal niet deelneemt aan de wedstrijd.

• Op aanbiedingen zoals Volgende doelpuntenmaker, Volgende speler die een kaart krijgt, Volgende assist en Man van de wedstrijd, vervallen de weddenschappen indien de gekozen speler helemaal niet aan de wedstrijd deelneemt of geen mogelijkheid had om een dergelijke prestatie te leveren gedurende het gespecificeerde tijdsbestek.

• Weddenschappen op “Volgende assist” voor een bepaald doelpunt worden als ongeldig afgewikkeld indien de organiserende instantie het betreffende doelpunt uitroept tot doelpunt zonder assist, het betreffende doelpunt een eigen doelpunt is en/of er geen doelpunten meer worden gescoord in de wedstrijd gedurende het gespecificeerde tijdsbestek.

• Weddenschappen die verwijzen naar de conversie en/of resultaten van strafschoppen worden afgewikkeld volgende de regels die voor dat specifieke scenario gelden en blijven in geval van strafschoppen geldig ongeacht de formule die door de organiserende instantie wordt gehanteerd tijdens de strafschoppenserie. Weddenschappen blijven van kracht indien de strafschop opnieuw moet worden genomen en worden afgewikkeld volgens de uitslag na de opnieuw genomen strafschop.

Als algemeen uitgangspunt wordt de afwikkeling gebaseerd op het concept dat tenzij de strafschop uitmondt in een toegekend doelpunt, (en als zodanig wordt afgehandeld), de eerste persoon/object/locatie (zoals van toepassing) die de bal in eerste instantie raakt na te zijn geschoten wordt beschouwd als de winnende uitkomst, ongeacht welke andere personen/objecten de bal raakt in zijn daarop volgende baan na eventueel eerder van richting te zijn veranderd. De volgende voorbeelden dienen als algemene richtlijn voor afwikkeling:

"Doelpunt" is het winnende resultaat in geval van de volgende scenario's voor gescoorde strafschoppen: • Elke strafschop die uitmondt in een doelpunt zonder van richting te zijn veranderd.

• Keeper raakt de strafschop maar de bal eindigt toch in het doel.

• Strafschop raakt het houtwerk voordat de bal in het doel verdwijnt.

"Redding" is de winnende uitkomst in geval van de volgende scenario's voor gemiste strafschoppen:

• Keeper werkt de strafschop buiten het doelframe.

• Keeper werkt de strafschop tegen de paal of lat.

"Houtwerk" is de winnende uitkomst in geval van de volgende scenario's voor gemiste strafschoppen:

• Strafschop raakt het houtwerk voordat hij wordt aangeraakt/gered door de keeper.

• Strafschop raakt het houtwerk en de bal komt buiten het doelframe terecht.

"Elke andere misser" is de winnende uitkomst in geval van een strafschop die zonder door de keeper of het houtwerk van richting te worden veranderd buiten het doelkader eindigt:

Uitzondering op de bovenstaande scenario's is als bij een strafschoppenserie de bal het houtwerk zou raken, tegen de keeper aankomt en in het doel eindigt. Een dergelijke strafschop wordt beschouwd als een doelpunt terwijl als deze situatie zich voor zou doen in elk ander deel van de wedstrijd dan de strafschoppenserie, de genomen strafschop beschouwd zou worden als gemist en "het houtwerk raken" gezien zou worden als de winnende uitkomst.

• Elke beslissing van de video assistent-scheidsrechter (VAR) die in strijd is met de oorspronkelijke beslissing van de officials op het veld (met inbegrip van niet-beslissingen zoals het toestaan van doorspelen voordat de video wordt bekeken), en die de kennelijke staat van de wedstrijd op het moment van het plaatsen van de weddenschap wijzigt, heeft tot gevolg dat alle weddenschappen die geplaatst worden in de periode tussen het moment waarop het oorspronkelijke incident zich voordoet en de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter over het incident als nietig worden beschouwd, tenzij de kansen (odds) die op de specifieke wedaanbieding aangeboden worden, niet beïnvloed worden door het gebruik van de VAR of reeds in de aangeboden kansen op het moment van de aanvaarding van de weddenschap in aanmerking genomen zijn. De afwikkeling van alle andere niet-verwante wedaanbiedingen, met inbegrip van die welke zijn bepaald door enig spel tussen het tijdstip van het oorspronkelijke incident en de beslissing na de VAR-herziening, die niet door de VAR-beslissing worden beïnvloed/gewijzigd, blijven van kracht.

Voor de daaruit voortvloeiende doeleinden moeten VAR-herzieningen, en de beslissingen die daaruit voorkomen, worden beschouwd als zijnde gebeurd op het moment van het oorspronkelijke incident waarvoor de VAR uiteindelijk zou worden gebruikt, zelfs als het spel niet onmiddellijk werd onderbroken. <LeoVegas> behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met <Sectie A, paragraaf 6.2>, alle eventueel eerder afgewikkelde aanbiedingen terug te draaien waarvan de afwikkeling onjuist wordt als gevolg van de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter, op voorwaarde dat genoemde beslissing is genomen en gecommuniceerd vóór afloop van de wedstrijd en/of de opgegeven tijdsperiode.

Om twijfel te voorkomen, beschouwt <LeoVegas> de VAR als zijnde gebruikt als dit kan worden opgemaakt uit de gebaren van de scheidsrechter (bijv. handgebaren, stilleggen van de wedstrijd om het voorval zelf te beoordelen), en/of het gebruik van de VAR wordt bevestigd in het wedstrijdverslag dat door de officiële organisatie wordt afgegeven. In gevallen waarbij het onduidelijk is of de VAR is gebruikt vanwege ontbrekende televisieverslaggeving en/of strijdige verslagen, zal <LeoVegas> de weddenschappen afwikkelen op basis van de verkregen informatie van feed-providers en gerespecteerde online bronnen op basis van billijkheid.

• Ten behoeve van de afwikkeling wordt bij markten met betrekking tot het team dat de volgende kaart krijgt en/of het “Totaal aantal kaarten”, een rode kaart altijd beschouwd als tweemaal een kaart getoond en als zodanig gerekend. De volgende voorbeelden worden als richtlijn gegeven:

 • Eerste getoonde kaart in een wedstrijd is een directe rode kaart. Het team dat de kaart krijgt wordt afgehandeld als de winnende keuze voor de aanbiedingen: Kaarten #1 en #2.

 • Eerste getoonde kaart in een wedstrijd is een gele kaart gevolgd door een directe rode kaart aan dezelfde speler zonder dat een tweede gele kaart wordt getoond. Het team dat de kaarten krijgt wordt afgehandeld als de winnende keuze voor de aanbiedingen: Kaarten #1, #2 en #3.

 • Eerste getoonde kaart in een wedstrijd is een gele kaart gevolgd door een tweede gele kaart met de daaropvolgende rode kaart aan dezelfde speler. Het team dat de kaarten krijgt wordt afgehandeld als de winnende keuze voor de aanbiedingen: Kaarten #1, #2 en #3.

• Markten die gaan over welke specifieke speler de volgende is die een kaart krijgt, dienen te worden begrepen en afgewikkeld in de volgorde van het voorval waarbij elke individuele speler een kaart krijgt of van het veld wordt gestuurd door de scheidsrechter. De kleur van de getoonde kaart door de scheidsrechter blijft buiten beschouwing bij de afwikkeling van deze aanbieding. Het beslissende criterium is altijd de volgorde waarin de individuele speler wordt opgeschreven in het boekje van de scheidsrechter. Ten behoeve van de afwikkeling is het mogelijk dat een individuele speler tweemaal voorkomt als de “Volgende speler die een kaart krijgt” indien beide kaarten worden opgelopen tijdens verschillende spelonderbrekingen. Mochten twee of meer spelers tijdens dezelfde spelonderbreking een kaart krijgen, worden de weddenschappen voor deze aanbieding ongeldig verklaard.

• Bij elke verwijzing naar “Vrije schoppen” gepresenteerd als één uitkomst maar ook als een gebeurtenis, wordt ook rekening gehouden met gevallen van buitenspel en andere overtredingen behalve die waarvoor een strafschop wordt gegeven.

• Aanbiedingen die verwijzen naar specifieke spelers die de hele wedstrijd spelen, vereisen dat de betreffende spelers de wedstrijd starten voor geldige weddenschappen. Voor vereffeningsdoeleinden worden weddenschappen alleen als JA afgewikkeld als de betreffende spelers alleen tijdens de reguliere tijd niet zijn gewisseld of weggestuurd. Eventuele extra tijd telt niet mee.

15. Golf

• Alle weddenschappen worden geacht geldig te zijn voor zover het toernooi, of de betreffende ronde waarop de weddenschap betrekking heeft, gespeeld wordt binnen hetzelfde sportseizoen en binnen 3 maanden vanaf de laatste geplande datum (volgens de plaatselijke baantijd), zoals bekendgemaakt door de organiserende instantie, ongeacht eventuele tijdsvertragingen, tenzij andere regelingen zijn overeengekomen.

• Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooiprestaties, waaronder maar niet beperkt tot Winnaar, Plaats, Each-way, Winnaar zonder X, Groepwedden, Beste nationaliteit, Individuele eindstand, enz., zolang het minimumaantal holes dat volgens de regels van de organiserende instantie op de aanbieding van toepassing is (bijv. 36 holes voor door de European Tour erkende evenementen en 54 holes voor door de PGA Tour erkende evenementen), door de in aanmerking komende spelers is voltooid, en een officiële uitslag door de overkoepelende bond is bekendgemaakt. Indien het formaat van een toernooi zodanig wordt gewijzigd dat het minder rondes/holes bevat dan oorspronkelijk gepland, worden alle weddenschappen die na de laatste slag van de laatste voltooide ronde op dergelijke aanbiedingen worden geaccepteerd ongeldig verklaard.

• Weddenschappen die al beslist zijn, worden geldig geacht, ook als niet alle 36 holes van het toernooi gespeeld zijn en/of het officiële resultaat niet is gepubliceerd door de organisatie.

• Enig resultaat dat afkomstig is uit officiële play-offs telt alleen mee voor het afhandelen van toernooiaanbiedingen. Tenzij anders vermeld, zullen aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties binnen een specifieke ronde of hole geen rekening houden met de resultaten van play-offs.

• Weddenschappen op spelers die een toernooi starten maar zich terugtrekken of worden gediskwalificeerd, worden afgehandeld als verloren, tenzij het resultaat van de aanbieding waarnaar de weddenschap verwijst al bepaald is.

• Alle weddenschappen op deelnemers die niet aan de wedstrijd deelnemen, worden terugbetaald.

• In Winnaar-weddenschappen waarin een beperkte selectie deelnemers is opgenomen, zoals Beste nationaliteit, Groepwedden, enz. behoudt LeoVegas zich het recht voor Tattersalls regel 4 toe te passen op enige niet-starter. Mocht het zo zijn dat alle spelers die uit de aanbieding "de cut" missen, wordt de speler met de beste positie op het moment dat de cut werd gemaakt als winnaar beschouwd. Gelijkspelregels zijn van toepassing, behalve in gevallen waar een play-off een betere eindstand heeft opgeleverd, waar van toepassing.

• Voor alle "Head-to-Head"-wedaanbiedingen moeten alle deelnemers van start gaan in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

• In "Head-to-Head"-weddenschappen met maar twee spelers wordt de inzet geretourneerd als beide spelers dezelfde eindpositie bereiken en er geen optie voor een gelijke stand geboden werd. In "Head-to-Head"-weddenschappen met drie spelers waarin twee of meer spelers dezelfde eindpositie bezetten, wordt de inzet verdeeld in overeenstemming met <Sectie B, paragraaf 5.19>.

• Het afhandelen van "Head-to-Head"-wedaanbiedingen aangaande de prestaties van twee of meer spelers (bijv. beste eindstand in het toernooi) worden gebaseerd op de beste eindpositie/laagste score (welke van toepassing is) die wordt behaald in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

• Voor enige verwijzing naar het wel of niet halen van de "cut", is een officiële beslissing van de organisatie nodig om de weddenschap geldig te maken. Bij een toernooi waarin spelers tijdens meer dan een fase kunnen worden uitgeschakeld, wordt de afhandeling gebaseerd op het zich al dan niet kwalificeren van de speler tijdens de eerste "cut".

• Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt voordat de "cut" is gedaan, wordt de speler geacht de "cut" te hebben gemist. Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt nadat de "cut" is gedaan, is dit niet van invloed op de originele afhandeling van de "Haalt de cut"-aanbiedingen.

• In "Head-to-Heads" op basis van de beste eindklassering in het toernooi, wordt in het geval een van de spelers de cut mist, de andere speler uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, dan wordt de speler met de laagste score bij de cut uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, en beide spelers hebben hetzelfde aantal punten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Een speler die na de cut gediskwalificeerd wordt, verslaat een speler die de cut niet gehaald heeft.

• Verwijzingen naar "Majors" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de PGA de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

• Als het spel wordt gestopt nadat een ronde is begonnen en de organiserende instantie besluit om alle actie die betrekking heeft op die ronde te annuleren en vanaf nul te beginnen of deze ronde helemaal te annuleren, dan zijn alle weddenschappen die na het begin van die ronde op Toernooiwinnaar, Leider na ronde en De cut halen/missen ongeldig.

• Weddenschappen die verwijzen naar een specifieke deelnemer die zich binnen een vooraf bepaalde positie plaatst (voorbeeld: Top 5/10/20/40) tijdens een toernooi, wordt de selectie van toernooien of een bepaalde classificatie vastgesteld volgens de gelijkspelregels als de deelnemer voor die specifieke positie gelijk staat met een andere speler.

• Aanbiedingen met betrekking tot een deelnemer die op een bepaald tijdstip een bepaalde positie in het klassement inneemt (voorbeeld: Leider aan het einde van ronde X) worden afgehandeld in overeenstemming met het resultaat aan het einde van de betreffende ronde/tijd. Gelijkspelregels zijn van toepassing op alle gelijke plaatsingen.

• In toernooien waar de "aangepaste Stableford puntentelling" wordt gebruikt, worden de weddenschappen afgehandeld op basis van de gescoorde punten en niet op de genomen slagen. Genoemde spelers moeten ten minste 1 hole voltooien voor geldige weddenschappen, anders worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

• Afwikkeling van zogenaamde "Actiewedden"-aanbiedingen en dergelijke, inclusief maar niet beperkt tot "Fairways/Greens in voorgeschreven aantal slagen/Bunkers/Water Hazards", worden afgehandeld op de exacte locatie waar de bal geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen. Weddenschappen worden afgehandeld volgens de officiële website van de betreffende tour/evenement, en indien er geen informatie voor een dergelijke afhandeling wordt gepubliceerd, worden er tv-beelden gebruikt om de uitkomst te bepalen. De volgende beschrijving en afhandelingsregels gelden voor "Actiewedden"-aanbiedingen:

 • Fairway in Regulation – Weddenschap verwijst naar een tee shot van een speler op een Par 4 of Par 5 hole, die geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen op het gemaaide stuk gras dat bekend staat als de "fairway".

 • Green in Regulation – Weddenschap verwijst naar de approach van een speler, die geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen op het gemaaide stuk gras dat bekend staat als de "green" in het voorgeschreven aantal slagen, dat als volgt moet worden opgevat:

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 3 holes: 1 slag
Voorgeschreven aantal slagen voor Par 4 holes: 2 slagen
Voorgeschreven aantal slagen voor Par 5 holes: 3 slagen

 • Waterhindernis op hole – Weddenschap verwijst naar de slag van een speler, die geacht wordt terecht te zijn gekomen in een waterhindernis of voorbij de rode grens van een waterhindernis en dus binnen de hindernis.

 • Bunker op hole – Weddenschap verwijst naar de slag van een speler, die geacht wordt in een zandbunker te zijn terechtgekomen. Indien een speler in een zandbunker moet staan om een slag te spelen die buiten de zandbunker ligt, wordt deze geacht NIET in een zandbunker tot stilstand te zijn gekomen.

 • Dichtst bij de vlag in voorgeschreven aantal slagen – Weddenschap verwijst naar de speler die de bal het dichtst bij de vlag heeft geslagen in het voorgeschreven aantal slagen. De bal moet op de green tot stilstand komen om te tellen. Mochten beide spelers de green niet halen in het voorgeschreven aantal slagen, dan zijn de weddenschappen ongeldig.

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 3 holes: 1 slag
Voorgeschreven aantal slagen voor Par 4 holes: 2 slagen
Voorgeschreven aantal slagen voor Par 5 holes: 3 slagen

• De "Gelijkspelregels" zijn van toepassing op "Winnaar zonder X/genoemde speler(s)"-aanbiedingen indien 2 of meer deelnemers de betreffende posities delen. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de genoemde spelers niet deelnemen aan de competitie.

• Voor "Winstmarge"-weddenschappen moeten ten minste 36 holes van het toernooi gespeeld worden voor geldige weddenschappen.

• In "Straight Forecast"-aanbiedingen moeten de geselecteerde deelnemers het toernooi beëindigen op de 1e en 2e plaats, in de volgorde waarin ze zijn genoemd. Gelijkspelregels zijn van toepassing in het geval van gelijke standen. Beide genoemde spelers moeten ten minste één keer afslaan na acceptatie van weddenschappen voor geldige weddenschappen.

• "Winnende score"-weddenschappen vereisen dat alle geplande holes in het toernooi voltooid worden. Elke vermindering van het aantal holes leidt tot het ongeldig verklaren van de aanbieding.

• Voor "Hole in One tijdens het toernooi" moeten er minstens 36 holes van het toernooi gespeeld worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitslag al bepaald is en in een dergelijk geval zal deze dienovereenkomstig afgehandeld worden. Voor "Hole in One tijdens ronde X" moet de volledige ronde door alle spelers worden voltooid voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al is bepaald. In dat geval worden ze dienovereenkomstig afgehandeld.

• Weddenschappen die verwijzen naar een specifieke speler die de "Wire to Wire-winnaar" wordt, vereisen dat de genoemde persoon aan het eind van elke geplande ronde van het toernooi het klassement leidt (inclusief eventuele gelijke standen). Elke vermindering van het geplande aantal holes/rondes zal weddenschappen ongeldig maken.

• "Winnaar slaat Birdie/Par/Bogey op de 72e hole" verwijst naar de prestaties van de uiteindelijke winnaar van het toernooi op de 18e hole in ronde 4. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als er sprake mocht zijn van een vermindering van het geplande aantal holes/rondes van het toernooi. In situaties waar het spel wordt gespeeld door middel van "gunshot start" in ronde 4, worden weddenschappen ongeldig verklaard.

• "Winnaar speelt in finaleronde groep" verwijst naar de vraag of de uiteindelijke toernooiwinnaar afkomstig is uit de tweeballen of drieballen die gepland zijn om als laatste af te slaan volgens de afslagtijden uitgegeven door de officiële organisatie.

• Seizoensweddenschappen; Speler die wint op een bepaald tourschema in een bepaald kalenderjaar.

 • De speler moet minimaal 10 evenementen op die Tour spelen opdat de weddenschap geldig blijft, anders vervalt deze.

 • Alleen individuele onderdelen tellen mee, teamonderdelen niet.

Top 5, 10, 20 eindigen in individuele of ALLE majors in een bepaald kalenderjaar. Gelijkspelregels zijn van toepassing bij gelijke standen.

16. Handbal

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y zal de meeste punten scoren), vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan de betreffende wedstrijd opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de organiserende instantie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

• Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in een specifieke wedstrijd wordt gebaseerd op het resultaat na afloop van de 2e helft (reguliere speeltijd), tenzij anders vermeld.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste doelpunten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen actief deelnemen aan ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

17. Drafsport

• Voor belangrijke evenementen op de drafsportkalender kunnen Ante-post-markten worden aangeboden. Opdat een weddenschap wordt beschouwd als een ante-post (AP) weddenschap, moet deze geplaatst worden vóór de nachtelijke vaststellingsfase. Weddenschappen worden geacht "all-in, gelopen of niet" te zijn, dus weddenschappen op niet gelopen paarden worden niet geannuleerd, noch is Tattersalls Regel 4 van toepassing, tenzij specifiek vermeld.

• Een Head-to-Head-weddenschap waarbij ten minste één paard de race voltooid wordt afgehandeld op basis van de officiële resultaten zoals die gepubliceerd worden door de organiserende instantie.

• Een Head-to-Head-weddenschap waarbij beide paarden geen officiële uitslag halen wordt ongeldig verklaard.

• Een Head-to-Head-weddenschap waarbij beide paarden dezelfde officiële tijd noteren wordt beslist op basis van welk paard in de resultaten vóór het andere paard geplaatst wordt; als het onmogelijk is om te beslissen welk paard voor het andere paard geëindigd op basis van de resultaten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

• Een Head-to-Head en/of Triple Head weddenschap wordt ongeldig verklaard in het geval dat:

 • Alle deelnemende paarden de race niet uitlopen; en/of
 • Geen van de deelnemende paarden prijzengeld ontvangt. Onder 'prijzengeld' moet de geldschaal worden verstaan die wordt toegekend afhankelijk van de prestaties van de deelnemer in de vermelde race. Ten behoeve van de afwikkeling worden bedragen die deelnemers ontvangen voor elke andere reden dan hun klassering (bijv. deelname, verschijning) niet beschouwd als 'prijzengeld'.

• In het geval dat de resultaten foutief worden gepubliceerd, zoals fouten in race- en startnummers, racenamen, startmethodes of afstanden, wordt de weddenschap geldig geacht, aangezien alle genoemde paarden deelnemen aan dezelfde race tijdens dezelfde ontmoeting.

• Alle weddenschappen hebben betrekking op de genoemde wedstrijd. Wanneer de race/ontmoeting niet wordt gehouden/voltooid binnen de geplande tijd, worden alle weddenschappen die zijn geplaatst na 00:00 CET van de geplande datum beschouwd als ongeldig. Weddenschappen geplaatst voor 00:00 CET van de geplande datum blijven geldig, mits de race/ontmoeting wordt gehouden binnen het geplande jaar.

18. IJshockey

• Team- of wedstrijdmarkten die niet verwijzen naar een specifiek tijdsbestek (bijv. Periode 1, reguliere speeltijd, enz.) zullen ook de resultaten van eventuele overtime (verlenging) en shootouts omvatten, om de uitslag te bepalen. Elk team dat wint tijdens overtime/shootouts wordt geacht slechts één doelpunt gescoord te hebben, ongeacht het aantal gescoorde doelpunten tijdens de eventuele verlengingen.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten scoort) vereisen dat alle vermelde individuen actief deelnemer zijn (tijd op het ijs doorbrengen, indien niet vermeld door de juiste instantie, zullen we afrekenen op basis van in de line-up zijn) in de betreffende wedstrijd om weddenschappen te laten gelden.

• Afwikkeling van speler of teamtotalen gerelateerde weddenschappen (zoals doelpunten, assists, punten, strafschopminuten, schoten op doel, etc.) vindt plaats op basis van de officiële statistieken van de organiserende instantie. Tenzij ander vermeld, worden bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (bijv. overtime) meegeteld, maar strafschoppenseries niet.
• Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen voor NHL en NCAA worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in de derde periode. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de onderbreking, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van de aanbieding, zal de afwikkeling van seizoensweddenschappen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en regels voor het doorbreken van gelijkspellen zoals vermeld op de officiële website van de wedstrijd.

• Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens play-offs of anderszins bevatten, en aanbiedingen die naar bepaalde teams of spelersprestaties verwijzen, blijven geldig ongeacht eventuele transfers van spelers, verplaatsingen van teams of naamsveranderingen op een bepaald moment in het seizoen.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten gescoord door speler X tijdens de play-offs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen actief deelnemen aan ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Spelersprops en andere op statistieken gebaseerde aanbiedingen worden afgehandeld aan de hand van de officiële wedstrijdverslagen die na afloop van de wedstrijd door de organiserende instantie worden gepubliceerd.

19. Motorsport

• Deze sectie is van toepassing op alle sporten die verband hebben met gemotoriseerde races, zoals: Formule 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuitracen, Touring Cars, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, Motorraces, Superbike.

• De weddenschappen worden afgehandeld op basis van de live tijdregistratie en classificatie die op tv wordt uitgezonden ten tijde van de podiumpresentatie, of aan het einde van de sessie/race/evenement (welke van toepassing is). Als de benodigde informatie voor het afhandelen van de aanbieding niet beschikbaar is/niet getoond wordt/incompleet is, wordt de eerste officiële informatie op de officiële website bindend geacht, ongeacht latere promoties, demoties, beroepen en/of straffen die plaatsvinden na de sessie/race waarnaar de weddenschap verwijst.

• Evenementen die wegens weersomstandigheden of om andere redenen worden verkort, maar die door de organiserende instantie als officieel worden bestempeld, worden dienovereenkomstig afgehandeld, ongeacht enige wijzigingen die de betreffende organisatie kan aanbrengen vanwege het niet voltooien van de race.

• Indien een evenement/race/sessie/ronde/heat opnieuw moet worden gestart vanaf het begin, dan blijven de weddenschappen geldig, en worden ze afgehandeld op basis van de resultaten na de herstart, met uitzondering van die uitkomsten die al bepaald zijn.

• Voor vereffeningsdoeleinden wordt een coureur die heeft deelgenomen aan een officiële training of kwalificatie geacht te hebben deelgenomen aan het evenement, ongeacht zijn eventuele deelname aan de daadwerkelijke race.

• In "Head-to-Head"-weddenschappen moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de sessie waarnaar de weddenschap verwijst, om de weddenschap geldig te laten zijn, ongeacht of de coureur een officiële tijd weet te noteren.

• In "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen worden inzetten niet geretourneerd in het geval de betreffende deelnemers om welke reden dan ook niet meedoen aan de sessie/evenement/kampioenschap waarnaar de aanbieding verwijst.

• Het afhandelen van aanbiedingen met betrekking tot "Race uitrijden" wordt gebaseerd op de officiële reglementen, zoals die worden uitgegeven door de organiserende instantie.

• Een "Head-to-Head"-weddenschap waarbij geen van beide coureurs de race uitrijdt, wordt bepaald op basis van het hoogste aantal gereden rondes. In het geval de deelnemers de race niet uitrijden en beide evenveel rondes voltooien, wordt de weddenschap ongeldig verklaard. In het geval van een Rally moet ten minste één van de deelnemers het evenement voltooien, anders wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

• Tijdstraffen die worden uitgedeeld door de organiserende instantie tijdens kwalificatiesessie(s) tellen mee. Andere promoties/demoties op de grid worden genegeerd.

• Een race wordt geacht te zijn gestart wanneer de opwarmronde start (indien van toepassing), dus alle coureurs die meedoen met de opwarmronde, worden geacht te zijn gestart. In het geval een deelnemer vertraagd start, of de race begint vanuit de pitstraat, wordt deze ook geacht te hebben deelgenomen.

• Bij het afhandelen van seizoenmarkten wordt rekening gehouden met de classificatie die direct na de laatste race van het seizoen wordt gepubliceerd, inclusief beslissingen die tijdens het seizoen zijn genomen door de organiserende instantie, mits deze beslissingen zijn genomen voor aanvang van de laatste race van het seizoen. Enige beslissing (zelfs een beroep) die na het einde van de laatste geplande race van het seizoen genomen wordt, wordt irrelevant geacht.

• Alle weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van een team blijven geldig, ongeacht wijzigingen in coureurbezetting.

• Weddenschappen blijven geldig, ongeacht wijzigingen in schema/locatie/circuit voor zover de race/het evenement tijdens hetzelfde jaar/seizoen (ongeacht enig uitstel) verreden wordt, behalve voor die weddenschappen die geplaatst zijn na 00:00 CET op de maandag van de week waarop de race/het evenement gepland staat. Deze zullen worden geretourneerd indien de race/evenement/sessie waarnaar de aanbieding verwijst niet binnen 7 dagen van de geplande startdatum gehouden wordt.

• Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van bepaalde teams moet het vastgestelde aantal voertuigen van elk team de race starten. Is dit niet het geval, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard (bijv. in Formule 1 moeten twee teams van elke team de race starten).

• Bij het afhandelen van weddenschappen die betrekking hebben op de opname van de "Safety Car" hebben geen betrekkingen op deze gebeurtenissen waarbij de feitelijke wedstrijd start achter de "Safety Car".

• Het afhandelen van weddenschappen op de eerste coureur/auto die de race verlaat is gebaseerd op de werkelijke ronde waarin de coureur wordt beschouwd als zijnde uit de race gestapt. Als er dus twee of meer coureurs in dezelfde ronde uit de race stappen, worden weddenschappen afgehandeld overeenkomstig <Sectie B, paragraaf 5, clausule 14>.

• Weddenschappen op de eerste/volgende coureur die banden wisselt tijdens de race omvatten uitsluitend de resultaten die na de officiële start van de race ontstaan. Elke bandenwissel/terugtrekking voorafgaande aan de feitelijke start van de GP (inclusief die tijdens de warm-up ronde) worden niet in aanmerking genomen bij de afwikkeling.

20. Netbal

• Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op netbal afgehandeld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (verlenging).

• “Margeweddenschappen” en “Rust-/Eindstand”-aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van de speeltijd van 80 minuten.

• Een wedstrijd moet voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve wat betreft die aanbiedingen waarvan de uitkomst al beslist was vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kon veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten scoort), vereisen dat alle vermelde personen aan nog minstens één fase van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een bepaalde periode (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X tijdens het reguliere seizoen) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende het seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen), vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

21. Pesäpallo (Fins honkbal)

• Alle weddenschappen op Pesäpallo worden bepaald op basis van de resultaten na de eerste twee rondes (innings). Tenzij anders vermeld worden scores in eventuele verlengingen (bijv. Supervuoropari) niet meegerekend.

22. Rugby League

• Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op Rugby League afgehandeld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime) of Golden Point-regel, indien van toepassing.

• “Margeweddenschappen” en “Rust-/Eindstand”-aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van de speeltijd van 80 minuten.

• Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor een bepaalde periode/wedstrijd die in gelijkspel kan eindigen, of aan het einde van de normale 80 speelminuten of zelfs nadat de eventuele verlenging (extra tijd) is gespeeld. In dergelijke gevallen worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

• Try-scorers (eerste/laatste/altijd/team) – Voor alle weddenschappen wordt eventuele extra tijd (overtime) meegeteld. Enige weddenschappen op spelers op speeldag 17 zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler aan de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet starten op speeldag 17 worden terugbetaald.

• Tenzij anders vermeld geldt voor aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal try's gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste try's scoort), dat alle vermelde personen de betreffende toepassing wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal try's door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste try's scoort tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard. De afhandeling van soortgelijke weddenschappen wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

• Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

23. Rugby Union

• Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen met betrekking tot wedstrijden en teamprestaties afgehandeld op basis van het resultaat aan het einde van de 2e helft (na 80 minuten spelen).

• Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor een bepaalde periode/wedstrijd die in gelijkspel kan eindigen, of aan het einde van de normale 80 speelminuten of zelfs nadat de eventuele verlenging (extra tijd) is gespeeld. In dergelijke gevallen worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

• Try-scorers (eerste/laatste/altijd/team) – Voor alle weddenschappen wordt eventuele extra tijd (overtime) meegeteld. Alle weddenschappen op spelers die zijn opgenomen in de selectie op de speeldag zijn geldig, ongeacht de deelname (of het gebrek daaraan) van de speler aan de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet zijn opgenomen in de selectie op de speeldag worden terugbetaald. Penalty-try's zullen worden beslecht op de "penalty-try" uitslag die voor elk team genoteerd staat. In het geval dat er geen try gescoord wordt in de wedstrijd zullen er geen weddenschappen terugbetaald worden.

• Tenzij anders vermeld geldt voor aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal try's gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste try's scoort), dat alle vermelde personen de betreffende toepassing wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal try's door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste try's scoort tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven. De afhandeling van soortgelijke weddenschappen wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

• Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

24. Lacrosse

• Een tweepunter telt als twee doelpunten.

• Totaal aantal doelpunten verwijst naar het totaal van de eindscore.

• Voor spelerproposities geldt: "Totaal aantal gescoorde doelpunten door de speler" = punten - assists.

• Geen terugbetalingen voor noteringen op winnen.

• Alle wedstrijden moeten de volle 60 minuten duren, willen de weddenschappen gelden.

• Overtime is inbegrepen voor weddenschapsdoeleinden als er geen 'draw line' is.

25. Speedway

• Alle aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten die gepubliceerd worden door de organiserende instantie na afloop van de laatste geplande heat. Promoties, demoties, beroepen en/of straffen die worden ingediend na afloop van het evenement waarnaar de weddenschap verwijst, worden genegeerd.

• "Wedstrijd"-weddenschappen tussen twee teams/coureurs worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten, ongeacht het aantal voltooide heats.

• "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande heats voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Alle "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer coureurs in een evenement/heat worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde coureurs deelnemen aan ten minste één heat.

• Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar een bepaalde heat, moet de betreffende heat voltooid worden, en moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de betreffende heat.

26. Surfen

• Alle weddenschappen zijn geldig, ongeacht uitstel, verandering van locatie, enz., mits het evenement binnen de officiële periode wordt gehouden, zoals vastgesteld door de organiserende instantie.

• Een duel dat verwijst naar de prestaties van een of meerdere surfers zijn geldig als alle ingeschreven surfers in de betreffende heat/evenement starten.

• Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor de prestaties in een evenement waar twee of meer genoemde surfers worden uitgeschakeld in dezelfde ronde. In dit geval worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding.

27. Zwemmen

• Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op zwemmen vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de organiserende instantie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

• Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. LeoVegas houdt echter rekening met wijzigingen die binnen 24 uur na het voltooien van het evenement worden aangebracht in de officiële resultaten en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, of een valse start bij een estafette. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

• Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste één van de deelnemers zich voor kwalificeert.

• Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

28. Tennis en racketsporten (badminton, pelota, rackleton, squash, padel, pickleball en tafeltennis)

• Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht enige wijzigingen (voor dan wel tijdens de wedstrijd) in condities (binnen/buiten) en/of type ondergrond, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

• "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler/het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

• "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. De volgende voorbeelden zijn ter illustratie:

 • Voorbeeld 1 - Meer dan / minder dan: Er vindt een opgave plaats in een wedstrijd over drie sets bij een score van 7-6, 4-4). De aanbiedingen: “Totaal aantal games set 2 – 9,5” (of enige lagere lijn dan dat aantal) en “Totaal aantal games in wedstrijd – 22,5” (of enige lagere lijn dan dat aantal) worden zo afgehandeld dat “Meer dan”-weddenschappen winnen en “Minder dan”-weddenschappen verliezen. Weddenschappen op hogere lijnen worden ongeldig verklaard.

 • Voorbeeld 2 - Handicap: Er vindt een opgave plaats aan het begin van de 3e set in een wedstrijd over 5 sets bij een stand van 1-1. Weddenschappen op +2,5/-2,5 sets worden respectievelijk afgehandeld als winnend en verliezend. Aanbiedingen op lagere lijnen worden ongeldig verklaard.

• Voor alle geldige "correcte score" (namelijk setwedden en gamewedden), "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de eerste set?" en "Set 2 – Game 6: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

• Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

• In dubbelpartijen worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, als enige van de genoemde spelers wordt vervangen.

• Enige verwijzing naar "Grand Slams" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de ITF de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

• Weddenschappen op dubbelpartijen in de Round Robin-fases van de Davis Cup-finales, Billie Jean King Cup-finales en ATP Cup blijven altijd staan, zelfs als de stand in het gelijkspel 2-0 is. Voor alle andere gelijkspelen in Davis Cup-, ATP Cup- en Billie Jean King Cup-ontmoetingen zijn de dubbelpartijen ongeldig indien het gelijkspel reeds is beslist.

• Resultaten uit een "Pro Set" zijn alleen geldig voor de volgende wedaanbiedingen: "Wedstrijd", "Set handicap", "Setwedden" en "Totaal aantal sets". Alle andere soorten aanbiedingen worden ongeldig verklaard, met uitzondering van wedaanbiedingen waarvan de uitslag al is bepaald. Indien een wedstrijd wordt gespeeld in een ander opzet/aantal sets dan werd aangenomen op het moment dat de markt werd gepubliceerd, zal LeoVegas de toepasselijke markten met betrekking tot X, Y, Z nietig verklaren, tenzij het vereiste aantal keren reeds werd bereikt ongeacht de verandering in opzet/aantal sets.

• Als algemene regel worden "tie-breaks" altijd beschouwd als 1 game, ongeacht het aantal punten dat nodig is om te winnen of het format van de "tie-break". De volgende tie-breakscenario's worden als volgt afgehandeld:

 • Tie-break om de wedstrijd: Normaliter wordt gespeeld in plaats van de beslissende set wanneer beide deelnemers hetzelfde aantal sets hebben gewonnen. Voor vereffeningsdoeleinden wordt dit beschouwd als een volledige set en als een game en wordt het als zodanig geteld. Het zal echter niet worden beschouwd als een tie-break voor de afwikkeling van de desbetreffende aanbiedingen;

 • Tiebreak bij 6-6 in een set, eerste op 7 punten: Voor vereffeningsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;

 • Tiebreak bij 6-6 in een set, eerste op 10 punten: Voor afhandelingsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;

 • Tiebreak bij 12-12 in een set, eerste op 7 punten: Voor afhandelingsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;

 • Tiebreak bij 3-3 in een set, eerst tot 7 punten (ook wel Fast 4-format): Voor vereffeningsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;

 • Tiebreak Tens: Een wedstrijd die uitsluitend bestaat uit een tie-break waarbij de winnende deelnemer als eerste 10 punten bereikt en met een marge van 2 leidt. Dit wordt beschouwd als een tie-break en als een volledige match voor de afhandeling van de relevante aanbiedingen.

Indien een wedstrijd een tie-break format bevat dat hierboven niet is vermeld, zullen de aanbiedingen worden beslecht volgens de definities zoals beschreven door de ITF, of bij verstek, het dichtst in principe bij de hierboven vermelde voorbeelden.

• Win/Plaats en Each-Way-weddenschappen die verwijzen naar de toernooiwinnaar die geplaatst is tussen het moment van de eerste publicatie van de loting door de organiserende instantie en de start van de competitie, worden terugbetaald indien de vermelde deelnemer niet meer aan het toernooi deelneemt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor deelnemers die nog steeds betrokken zijn bij de kwalificatiefasen, aangezien deze als actieve deelnemers worden beschouwd.

• Weddenschappen op seizoensgebonden prestaties (bijv. "aantal gewonnen Grand Slam-titels" of "top 20 eindigen ja/nee" zullen ongeldig zijn als de speler niet minstens 5 evenementen tijdens het seizoen speelt waar ranking punten worden toegekend.

29. Volleybal

• Alle punten die worden verzameld tijdens de zogenaamde “Gouden set” tellen niet mee bij de afhandeling van wedaanbiedingen die betrekking hebben op die bepaalde wedstrijd, met uitzondering van weddenschappen die betrekking hebben op toernooivoortgang en toernooitotalen.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y zal de meeste punten scoren), vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan de betreffende wedstrijd opdat de weddenschappen geldig blijven.

• "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Voor alle geldige "correcte score"-aanbiedingen, "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke team wint de 1e set?" en "Set 2 – Race naar 15 punten: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

• Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

• Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal punten gescoord door speler X op het wereldkampioenschap) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

30. Wintersporten

• Deze sectie geldt voor de volgende sporten: alpineskiën, biatlon, langlaufen, freestyle, Noordse combinatie, shorttrack, schansspringen, snowboarden en schaatsen.

• Resultaten van een competitie worden geldig geacht als het een geldige competitie wordt verklaard voor de betreffende categorie door de organiserende instantie van die sport. Dit is van toepassing in het geval een evenement wordt ingekort, zoals een wedstrijd met één sprong in plaats van twee, of als een evenement verplaatst worden naar een andere locatie.

• In het geval van afgelaste/gestaakte evenementen, worden alle aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald waren voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst geldig geacht. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

• Alle aanbiedingen worden ongeldig geacht, als het originele/vermelde formaat van een evenement volledig wordt veranderd, zoals de hoogte van de schans bij schansspringen, de stijl bij langlaufen, enz.

• LeoVegas behoudt zich het recht voor Tattersalls Regel 4 toe te passen in geval van een niet-starter in een “Groep”-wedaanbieding (“Beste van X”).

• Aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde wintersportevenementen (met uitzondering van bijvoorbeeld weddenschappen die betrekking hebben op algemene classificaties, Olympische, wereldbeker- en regionale toernooien), worden aangeboden met de expliciete aanname dat het betreffende evenement wordt gehouden in die bepaalde sport/discipline. Wanneer een bepaald evenement om wat voor reden dan ook wordt verplaatst en een exact gelijk evenement voor die sport/discipline wordt gehouden op dezelfde locatie, niet meer dan 72 uur later, dan zijn de weddenschappen geldig voor het als volgende geplande evenement voor die sport/discipline. Als bijvoorbeeld twee verschillende wedstrijden voor dezelfde sport/discipline zijn gepland voor vrijdag en zaterdag, en de wedstrijd van vrijdag wordt verplaatst naar zaterdag of zondag, dan worden de weddenschappen voor de wedstrijd van vrijdag afgehandeld op basis van het eerstvolgende geplande evenement, in dit geval de wedstrijd op zaterdag. In gevallen waarbij slechts 1 evenement is gepland voor die sport/discipline en de starttijd wordt minder dan 72 uur verschoven, blijven weddenschappen geldig en worden dienovereenkomstig afgehandeld. Als er binnen 72 uur na de oorspronkelijke geplande tijd geen evenement met dezelfde eigenschappen worden gehouden, dan worden de weddenschappen ongeldig.

• In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moet ten minste één van de genoemde deelnemers de laatste ronde/etappe/sprong waar de weddenschap betrekking op heeft voltooien, anders worden de weddenschappen ongeldig. Deze bepaling is niet van toepassing op Cross-country Sprint-evenementen die verschillende eliminatiefasen bevatten, en ook niet op schansspringen. In deze gevallen wordt de afhandeling bepaald door de officiële classificatie, ongeacht of er genoemde deelnemers zijn die de laatste ronde/etappe/sprong voltooien.

• Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. Desondanks, LeoVegas houdt hier echter rekening mee, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen, als er binnen 24 uur na het voltooien van het evenement wijzigingen worden aangebracht in de officiële resultaten. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, duwen of foutieve aflossing, etc. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

31. Overig (non-sport/speciale weddenschappen/politiek)

• De voorwaarden in deze sectie zijn van toepassing op alle aanbiedingen die niet redelijkerwijs kunnen worden geclassificeerd onder de verschillende sportcategorieën (bijv. tv-programma's, politiek, awards en prijzen, schoonheidsverkiezingen, entertainment en dergelijke). Wanneer van toepassing, en tenzij anders vermeld in deze sectie of in de aanbieding, worden deze aanbiedingen afgehandeld op basis van de regels van LeoVegas onder <Sectie B, paragraaf 5>.

• Tenzij hieronder anders vermeld of in verband met de wedaanbieding, zijn alle weddenschappen die onder deze sectie vallen geldig totdat een officieel resultaat wordt gepubliceerd, ongeacht enige vertraging in de aankondiging, extra stemrondes, enz. die nodig kunnen zijn om de uitkomst te bepalen.

• Alle openstaande aanbiedingen aangaande deelnemers die zich hebben teruggetrokken uit/ zijn uitgeschakeld bij tv-shows (vrijwillig, dan wel beslist door de organisatie) worden afgehandeld als verloren. Mocht dezelfde deelnemer de competitie op een later tijdstip weer bij de competitie voegen, dan wordt hij/zij behandeld als een nieuwe deelnemer, dus eerdere weddenschappen blijven afgehandeld als verloren.

• Weddenschappen over het vertrekken van een deelnemer zijn uitsluitend geldig voor de volgende geplande show. Enige wijzigingen in de methode van uitschakeling, het aantal deelnemers/de specifieke deelnemers die tijdens hetzelfde programma kunnen worden uitgeschakeld of enige andere factoren die niet redelijkerwijs verwacht konden worden, resulteren in het ongeldig verklaren van weddenschappen die verwijzen naar "Volgende uitschakeling", "Volgende elminatie" enz.

• In het geval een show wordt beëindigd voordat een officiële winnaar bekend is gemaakt, dan worden de weddenschappen afgehandeld als gelijkspel tussen de deelnemers die nog niet zijn uitgeschakeld. Winst/Plaatsing-weddenschappen op deelnemers die al uitgeschakeld zijn, worden afgehandeld als verloren.

• a. De politieke markten worden afgewikkeld overeenkomstig de uitslag zoals bevestigd, nadat deze voor het eerst door de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het houden van de verkiezingen , binnen dat specifieke rechtsgebied, op haar officiële website/sociale media is bekendgemaakt.

b. LeoVegas behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van informatie die verzameld is bij een meerderheid van erkende nationale omroepen, om markten te vereffenen voordat de officiële uitslag zoals beschreven in <sectie C, paragraaf 31, clausule 6(a)> is afgekondigd en bevestigd. Elke openbare concessie door een tegenstrever zal ook worden beschouwd als een reden om tot vereffening over te gaan. <Sectie A, paragraaf 6, clausule 2>.

c. Wijzigingen in een officieel verklaarde of gepubliceerde uitslag die voortvloeien uit eventuele bezwaren, geschillen, subjudiciële uitkomsten en/of daaropvolgende wijzigingen in de officiële uitslag nadat deze is afgegeven/bevestigd, zullen niet in overweging worden genomen.

32. Gemengde vechtsporten

• Alle aanbiedingen worden beslist volgens de officiële uitslagen van de betreffende organiserende instantie, direct wanneer deze wordt aangekondigd door de omroeper aan het einde van de wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met wijzigingen die na de eerste bekendmaking in het officiële resultaat worden aangebracht, met uitzondering van de wijzigingen die de officiële organisatie aanbrengt om duidelijke gevallen van menselijke fouten door de omroeper te corrigeren.

• Tenzij duidelijk vermeld dat de gevechten onbevestigd zijn, zijn weddenschappen alleen geldig indien de gevechten plaatsvinden op de kaart/datum waarvoor ze werden aangekondigd, ongeacht de verandering van locatie. Weddenschappen worden afgehandeld als ongeldig als er een officiële aankondiging door de organiserende instantie van een uitstel van datum, herplanning naar een andere kaart of verandering in de vechters, zelfs als de betreffende wedstrijd uiteindelijk plaatsvindt zoals oorspronkelijk aangekondigd.

• Met uitzondering van de gevallen zoals beschreven in <Sectie C, paragraaf 33, clausule 4>, zal het toevoegen of verwijderen van titelbepalingen (bijvoorbeeld: een wedstrijd die aanvankelijk als niet-titelwedstrijd werd aangekondigd, wordt veranderd in een titelwedstrijd) of wijzigingen in de gewichtsklassen of een of beide vechters, niet leiden tot het ongeldig verklaren van de aanbiedingen zolang het gevecht plaatsvindt op de kaart waarvoor het werd aangekondigd.

• Als om welke reden dan ook het geplande aantal rondes in een gevecht wordt gewijzigd tussen het moment van accepteren van een weddenschap en het daadwerkelijke gevecht, worden weddenschappen die specifiek verwijzen naar het aantal rondes , zoals "Ronde", "Groep rondes", "Meer dan / Minder dan", "Overwinningsmethode" en "Haalt het einde van het gevecht", of andere aanbiedingen die beïnvloed zouden worden door een dergelijke wijziging, ongeldig verklaard.

• Voor vereffeningsdoeleinden wordt het gevecht, ingeval van een onderbreking tussen rondes om welke reden dan ook, zoals opgave voor de start van de volgende ronde, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, geacht afgelopen te zijn aan het einde van de vorige ronde.

• Aanbiedingen op gevechten die bestempeld worden als "Geen wedstrijd" of waarin geen van beide vechters tot winnaar wordt uitgeroepen, zijn ongeldig, behalve in gevallen waarin een dergelijke uitkomst werd aangeboden om op te wedden of voor die uitkomsten die bepaald zijn vóór de beslissing, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• De volgende beschrijvingen moeten worden beschouwd als de toepasselijke resultaten voor de verschillende scenario's:

 • "Finish": Een overwinning door KO (knock-out), TKO (technische knock-out), DQ (diskwalificatie), opgave, 'handdoek in de ring gooien' uit de hoek van een van beide vechters, elke beëindiging door de scheidsrechter die een van beide vechters tot enige winnaar van het gevecht uitroept.

 • "Punten/beslissing": Elke overwinning op basis van de scorekaarten van de juryleden.

 • "Unanieme beslissing": Een beslissing waarbij alle juryleden dezelfde vechter uitroepen als de winnaar.

 • "Meerderheidsbesluit": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden dezelfde vechter als de winnaar aanwijst, terwijl de minderheid van de juryleden het gevecht als een gelijkspel verklaart.

 • "Verdeelde beslissing": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden een bepaalde vechter tot winnaar uitroepen, terwijl de minderheid van de juryleden de andere vechter tot winnaar uitroepen.

 • "Meerderheidsgelijkspel": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden het gevecht als gelijkspel verklaart, terwijl de minderheid van de juryleden een bepaalde vechter als winnaar uitroept.

 • "Gesplitst gelijkspel": Een beslissing waarbij de scorekaarten van elk van de juryleden een andere uitkomst van het gevecht aangeven en geen enkele uitkomst prevaleert boven de andere.

• Een gevecht zal alleen worden geacht "het einde te hebben gehaald" als een beslissing op punten/door de jury wordt toegekend nadat de volledige duur van alle geplande ronden is voltooid. Als een beslissing van de jury of scheidsrechter wordt toegekend, voordat het volledige aantal geplande rondes is voltooid (Technische Beslissing of Geen Wedstrijd) zullen aanbiedingen zoals "Wedden op een Alternatieve ronde", "Alternatieve groep rondes", "Meer dan/minder dan" en "Tot het einde volhouden" ongeldig worden verklaard, tenzij de uitslag al vaststaat. Voor vereffeningsdoeleinden verwijzen weddenschappen op rondes of groepen rondes naar een bokser die wint met een KO, TKO, diskwalificatie of submission tijdens die ronde/groep rondes. In geval van een technische beslissing vóór het einde van het gevecht, zullen alle weddenschappen worden afgewikkeld als een overwinning op beslissing.

• Bij aanbiedingen waarbij een gelijkspel mogelijk is en er geen noteringen zijn geboden voor een dergelijk resultaat, worden de weddenschappen als ongeldig afgehandeld indien het officiële resultaat als zodanig wordt gedeclareerd. Voor vereffeningsdoeleinden moeten gevechten waarvan de uitkomst als "Meerderheidsgelijkspel" of "Gesplitst gelijkspel" wordt verklaard, worden beschouwd als een gelijkspel en de aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

• Weddenschappen die betrekking hebben op de duur van een ronde/gevecht hebben betrekking op de werkelijke tijd die is verstreken in de ronde/het gevecht, welke van toepassing, afhankelijk van de geplande duur van de ronde/het gevecht. Bijvoorbeeld, een weddenschap op Meer dan 4,5 rondes in totaal zal worden afgehandeld als 'Meer dan' zodra twee minuten en 30 seconden zijn verstreken in de 5e ronde.

• Afhandeling van statistische aanbiedingen zoals "Vechter met de meeste takedowns" of "Vechter met de meeste belangrijke treffers" gebeurt op basis van de resultaten van de organiserende instantie of diens erkende officiële partner voor dergelijke statistieken. Afhandeling wordt gebaseerd op de definitie waarmee de officiële organiserende instantie de genoemde statistieken uitgeeft. In gevallen waarin beide vechters worden verklaard hetzelfde resultaat te hebben bereikt en deze uitkomst niet beschikbaar was als een mogelijke uitkomst voor weddenschappen, worden de weddenschappen nietig verklaard.

• Markten die verschillende gevechten van dezelfde kaart vergelijken of optellen, zoals "Totaal aantal KO's/TKO's op de kaart" of "Totaal aantal gevechten op de kaart die eindigen op beslissing" geeft het aantal gevechten aan dat plaats moet vinden op een kaart of geeft specifiek het deel van de kaart aan waarop de weddenschap betrekking heeft. Weddenschappen blijven geldig als een gevecht wordt geannuleerd, maar het aantal gevechten op de kaart of het specifieke deel ervan blijft hetzelfde (bijvoorbeeld: herboeking, vervanging van een vechter of gevechten van onderkaart/voorrondegevechten die naar de hoofdkaart wordt verplaatst). Mocht, om welke reden dan ook, het aantal gevechten niet plaatsvinden tijdens de kaart of het specifieke deel van de kaart waarop de weddenschap betrekking heeft, dan zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld.

33. Snooker

• Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht wijzigingen in het programma enz.

• "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler die doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één frame wordt voltooid.

• "Meer/minder"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voordat de onderbreking plaatsvond. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal frames waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande frames voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Voor alle geldige "correcte score"- en "Oneven / Even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de 1e set?" of "Eerste speler die X frames bereikt") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

• Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één frame voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

• In geval van een re-rack worden alle weddenschappen op dat specifieke frame als ongeldig afgehandeld en zal er een nieuwe markt worden geopend. Er wordt een uitzondering gemaakt voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al voor de re-rack is vastgesteld en een eventuele voortzetting van het spel onmogelijk tot een ander resultaat kan leiden.

• Alle aanbiedingen die verwijzen naar een "{x}+break" zullen worden afgehandeld als 'ja' met inbegrip van breaks van {x} of meer. Bijvoorbeeld, de aanbieding "100+ break in frame 1" zal als 'ja' worden afgehandeld, als er precies een break van 100 is in frame 1.

34. Darten

• Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht wijzigingen in het programma enz.

• "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler die doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties en dergelijke, op voorwaarde dat de wedstrijd daadwerkelijk van start gaat.

• "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal legs waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande sets voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

• Voor alle geldige "correcte score"- en "Oneven / Even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de 1e set?" of "Eerste speler die X sets bereikt") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

• Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

• Aanbiedingen die een aantal gebeurtenissen door een specifieke speler binnen een wedstrijd/evenement combineren (voorbeeld: King of the Oche, enz.), vereisen dat alle connotaties in verband met de aanbieding volledig en onbetwistbaar moeten worden nageleefd. Indien 1 of meer onderdelen van de aanbieding in een gelijkspel eindigen, zullen de weddenschappen als VERLOREN worden afgewikkeld.

• Alle aanbiedingen die verwijzen naar een "{x}+checkout" zullen worden afgehandeld als 'ja' met inbegrip van checkouts van {x} of meer. Bijvoorbeeld, de aanbieding "100+checkout - Leg 1" zal als 'ja' worden afgehandeld, als er precies een checkout van 100 is in Leg 1

D. Racen

1. Paardenrennen

Algemene regels omtrent paardenrennen

• Alle voorwaarden in deze sectie verwijzen enkel naar paardenrennen en hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

• Alle weddenschappen worden beheerst door het Tattersalls reglement van weddenschappen zoals beschreven op http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Dit reglement zal de afwikkeling van weddenschappen regelen mocht er iets gebeuren dat niet wordt gedekt door de regels binnen deze sectie.

• Afhandeling wordt gebaseerd op het officiële resultaat op het moment van de 'weigh in'. Enige wijzigingen na de bekendmaking van een dergelijk resultaat worden niet in aanmerking genomen. In het geval van een zogenaamde 'steward enquiry' in races die plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika, waarna het oorspronkelijke resultaat/finishvolgorde uiteindelijk wordt gewijzigd, zal LeoVegas de resultaten afhandelen op basis van de 'first past the post'-regel. Latere wijzigingen worden niet in aanmerking genomen voor de afhandeling, met uitzondering van gevallen waarin een paard wordt gediskwalificeerd wegens te licht gewogen worden. In dergelijke gevallen telt het resultaat na 'weigh in'. Voor wedstrijden die in andere landen plaatsvinden dan de hierboven genoemde, telt de officiële uitslag van de 'weigh in' (of soortgelijke lokale procedure).

• Een inzet, met uitzondering van een "Ante Post" inzet zal als nietig worden beschouwd indien de wedstrijd zou worden gestaakt/stopgezet of ongeldig worden verklaard. Mocht de race verplaatst worden naar een latere datum, en de 'slotverklaringen' worden bepaald, zullen alle weddenschappen als geldig worden beschouwd, mits de locatie voor de desbetreffende wedstrijd niet is veranderd. In alle andere gevallen worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

• Elke verwijzing naar begintijden gepubliceerd in combinatie met een inzet, verwijzen naar de officiële geplande racetijd/tijdstip waarop de race plaatsvindt in lokale tijd. Tenzij anders vermeld in de regels van paardenrennen, worden alle weddenschappen geacht geldig te zijn onafhankelijk van eventuele wijzigingen aan de starttijd van de race.

• In het geval van een valse start, of een andere gebeurtenis welke zou resulteren in het opnieuw laten lopen van de wedstrijd, zal de wedstrijd niet worden geacht plaats te hebben genomen 'onder startschot'. In een dergelijk geval worden weddenschappen terugbetaald op selecties die niet deelnemen aan de re-run. Alle opbrengsten op de overige keuzes worden onderworpen aan Tattersalls Regel 4. Het aantal deelnemers aan de re-run bepaalt de plaatsingsvoorwaarden. De normale Ante Post regels gelden echter voor Ante Post weddenschappen.

• Wordt een wedstrijd uitgeroepen als zijnde een "No-Race" en er gebeurt een re-run, zullen alle weddenschappen nog steeds geldig zijn voor de paarden die deelnemen aan de re-run. De aangeboden noteringen voor een "No-Race" blijven geldig voor de re-run wedstrijd tenzij er een niet-starter/niet deelnemer is, in welk geval alle weddenschappen worden afgehandeld volgens Tattersalls Regel 4.

• Afwikkeling van weddenschappen op paarden die ofwel weigeren uit de startboxen te komen, of eventueel weigeren te starten in een National Hunt wedstrijd zal worden gebaseerd op de uitspraak van de officiële starter. Indien de officiële starter bepaalt dat het paard een renner is die deelneemt aan de race worden inzetten op dat paard afgehandeld als verloren.

• Een wedstrijd wordt beschouwd als een 'Walk-over' wanneer slechts één paard deelneemt aan de race.

• 'Walk-overs' en ongeldige races tellen mee als wedstrijden maar elke betrokken selectie zal worden behandeld als een non-runner.

• Win & Each Way - weddenschappen

• Een "Win" weddenschap is een enkele inzet op de gekozen selectie dat alleen zal worden beschouwd als gewonnen als het gekozen paard de race wint.

• Een “Each Way”-weddenschap (EW) heeft betrekking op een weddenschap waarbij de gekozen selectie óf moet winnen óf geplaatst zijn binnen de uitbetalingstermijn. De inzet wordt verdeeld in twee delen (het "Win" gedeelte en het "Place" gedeelte) van een gelijke inzet: dus een €1 EW inzet zal een totaal van €2 kosten.

• Alle "Each Way" weddenschappen worden beheerst door de startprijs (ook: SP) plaatsingsvoorwaarden. Zo worden plaatsingsvoorwaarden (1/4, 1/5 en het aantal betaalde plaatsen) bepaald door het aantal paarden die 'onder orders van de starter' komen en niet door het aantal aangemelde paarden toen de weddenschap werd geplaatst.

• De voorwaarden voor "Each Way" weddenschappen zijn:

Handicap wedstrijden:

2-4 lopers = enkel win
5-7 lopers = 1/4 van de notering 1, 2
8-11 lopers = 1/5 van de notering 1, 2, 3
12-15 lopers = 1/4 van de notering 1, 2, 3
16 lopers of meer = 1/4 van de notering 1, 2, 3, 4

Niet-Handicap wedstrijden:
2-4 lopers = enkel win
5-7 lopers = 1/4 van de notering 1, 2
8 lopers of meer = 1/5 van de notering 1, 2, 3, 4

• Alle Each-Way Doubles, Trebles, enz. worden win-to-win, place-to-place afgewikkeld.

• "Wedden Zonder" verwijst naar de mogelijkheid om te wedden of een bepaald paard een bepaalde eindpositie zal kunnen bereiken/klassement zal behalen (winnen of plaatsen) mochten de vernoemde paarden uitgesloten worden van de berekening van de officiële resultaten.

• "Each Way" -voorwaarden voor "Wedden Zonder"-markten zullen worden gebaseerd op het aantal lopers die daadwerkelijk deelnemen aan de wedstrijd nadat de genoemde paarden worden uitgesloten van het totaal aantal lopers.

• Inhoudingen op basis van Tattersalls Regel 4 zijn van toepassing in geval van niet-lopers binnen "Wedden Zonder"-markten.

• Prijzen - Vroeg, Bord en Start

• Het is mogelijk om te kiezen uit twee (2) opties voor noteringen: de notering op het moment van plaatsing of anders de startprijs/startnotering (SP). De SP verwijst naar de noteringen van de gekozen selectie bij het begin van de wedstrijd. Indien er tijdens de race kan gewed worden, zal de SP worden berekend op basis van de laatste beschikbare notering voor de selectie. Het zij opgemerkt dat SP niet beschikbaar is voor Ante Post weddenschappen (AP).

• Vroege prijzen (EP) zijn de noteringen aangeboden op de dag van het evenement. Deze worden meestal aangeboden tussen 8 en 10 uur 's ochtends op de dag van het evenement, tot 15 minuten voor de start van de race. Er zijn mogelijk gevallen (zoals wedstrijden op zaterdagen en high-profile bijeenkomsten), waarbij eens de slotverklaringen bekend zijn, EP worden aangeboden op andere tijdstippen/tijdschema’s dan hierboven vermeld.

• De alternatieven voor SP, bordprijzen (BP) of sectorprijzen (IP) worden normaal ongeveer 15 minuten voor de race vertoond.

• Een weddenschap, andere dan welke geplaatst zijn tegen SP, wordt afgewikkeld op basis van de prijs die ten tijde van het plaatsen van de inzet wordt bepaald, alsmede behoudens de andere regels vermeld in deze paragraaf.

• Inzetten geplaatst tegen EP en BP zullen worden terugbetaald in geval een paard "niet onder orders" wordt ingetrokken; dus voor het onder de orders verschijnen van het paard/deelnemer. Noteringen op paarden in dezelfde race zijn onderworpen aan de verminderingen van Tattersalls Regel 4(c), indien van toepassing.

• In gevallen van onttrekkingen/niet-starters of niet-deelnemers hetgeen resulteert in de vorming van een nieuwe markt. Alle weddenschappen tegen EP of BP voorafgaand aan de nieuwe markt zullen worden onderworpen aan de verminderingen van Tattersalls Regel 4(c), indien van toepassing.

• Weddenschappen worden geaccepteerd in races van twee (2) of meer lopers voor genoemde selecties tegen de huidige "Bord/Show-prijzen" als overgebracht naar onze dienst door de officiële informatiedienst (PA),

• Mocht een foutieve prijs worden overgedragen, worden alle weddenschappen op resultaten met verkeerde noteringen afgehandeld als ongeldig.

• In gevallen waarbij Tattersalls Regel 4 van toepassing is na de intrekking van een paard, zullen geen verdere weddenschappen worden aanvaard op "Bord/Show-prijzen", tenzij er een nieuwe markt is gevormd.

• Paarden aangeboden als "Price Boosts", "Knockouts", enz., zijn ook onderworpen aan een aftrek van regel 4 indien er een toepasselijke non-runner in de race zou zijn.

• Elke verwijzing naar tijdschema's, prijsbeschikbaarheid, enz. moet worden beschouwd als een indicatie en is niet bindend. LeoVegas behoudt zich het recht voor om dergelijke termijnen/tijdstippen en noteringen te wijzigen en de beschikbaarheid van elke wedstrijd of wedoptie op te schorten naar eigen goeddunken.

**• Naamloos Favoriet Wedden*

De "naamloze favoriet" (fav) en de "naamloze tweede favoriet" (2fav) verwijzen naar selecties die worden bepaald op basis van het volgende:

• Het paard dat is opgenomen in de SP tegen de laagste notering wordt beschouwd als de "naamloze favoriet".

• Mocht de SP twee paarden opgeven als degene met de laagste notering is het paard met het laagste kaartnummer/nummer dat het paard draagt in de race/competitie van de wedstrijd de "naamloze favoriet".

• Mocht een paard worden ingetrokken 'niet onder orders', maar nog steeds terugkomt als favoriet volgens de SP, zal het paard worden beschouwd als een non-runner.

• In het geval van een 'walk-over', worden, na weergave van de markt, alle weddenschappen ongeldig verklaard.

• Tattersalls Regel 4

• Tattersalls Regel 4 is van toepassing in gevallen waarin een paard wordt ingetrokken dat niet onder het starters order komt, of er officieel door de starter bepaald wordt dat het niet heeft deelgenomen aan de wedstrijd.

• Tattersalls Regel 4 trekt een vaste waarde af van de winnende inzetten ter compensatie voor de intrekking van een paard in de specifieke wedstrijd. De grootte van de aftrek wordt bepaald door de notering (Vroeg of Bord/Show) dat het paard had op het moment van zijn terugtrekking.

• Verminderingen op de noteringen van de resterende paarden zijn gebaseerd op het volgende:

#Decimale noteringenFractionele noteringenPoints
1.1,12 of minder1/9 of korter90%
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1185%
3.1,20 - 1,271/5 - 1/480%
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2575%
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2570%
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2565%
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2060%
8.1,67 - 1,834/6 - 4/555%
9.1,84 - 1,995/6 - 49 - 5050%
10.2,00 - 2,24Evens - 31/2545%
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2540%
12.2,60 - 2,798/5 - 7/435%
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1030%
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/125%
15.4,20 - 5,4016/5 - 22/520%
16.5,50 - 6,999/2 - 23/415%
17.7,00 - 10,996/1 - 9/110%
18.11,00 en meer10/1 en meerGeen aftrek

• De tabellen hierboven omvatten zowel de noteringen uitgedrukt als decimale getallen als in breuken. In het geval dat de decimale mogelijkheden niet worden gedekt door hun breukequivalent, behoudt LeoVegas zich het recht voor om de inhoudingen van Tattersalls Regel 4 toe te passen op basis van de tabel met decimale getallen.

• De toepassing van Tattersalls regel 4 op weddenschappen geplaatst tegen EP zal worden gebaseerd op de EP van het onttrokken paard op het moment dat de weddenschap werd geplaatst, ongeacht de notering op het moment van terugtrekking van het paard.

• Wedstrijden waarbij meer dan één terugtrekking gebeurt zijn onderworpen aan een maximale aftrek van 90c per €1.

• Wanneer de totale aftrek voor de markt waarin de weddenschap was geplaatst 5c in de € is, en slechts één paard trekt zich terug, zal als concessie worden afgezien van de aftrek. Als echter twee of meer paarden zich terugtrekken, wordt een accumulatieve Regel 4-aftrek toegepast.

• Ante Post-weddenschappen

• Opdat een weddenschap wordt beschouwd als een ante post (AP) weddenschap, moet deze geplaatst worden vóór de nachtelijke vaststellingsfase. Gewoonlijk vindt een dergelijke vaststelling 48 uur voor aanvang van de race plaats bij Flat races en National Hunt races.

• AP-weddenschappen op paarden die niet deelnemen aan de race zullen niet worden terugbetaald en Tattersalls Regel 4 is niet van toepassing, tenzij expliciet vermeld.

• Indien er zich ten minste één van de volgende gebeurtenissen voordoet, worden alle AP weddenschappen als ongeldig verklaard:

 • De race wordt opgegeven.
 • De race wordt officieel nietig verklaard.
 • De voorwaarden van de race worden gewijzigd nadat de weddenschappen werden gemaakt (zoals gedefinieerd volgens de Tattersalls Rules).
 • Een paard wordt weggestemd volgens de Jockey Club Rules of Racing.
 • De hippodroom/renbaan of het type veld wordt gewijzigd (bijvoorbeeld turf naar grond /all-weather of omgekeerd).
 • De inzendingen van de wedstrijd worden heropend.

• Naast de in de sectie genoemde eventualiteiten zijn alle AP-weddenschappen geldig als de race wordt gereden binnen 14 volle dagen vanaf het tijdstip dat deze oorspronkelijk was gepland, zolang de omstandigheden van de race ongewijzigd zijn. Deze omstandigheden zijn onder andere dat de uitgestelde race op dezelfde baan en over dezelfde afstand wordt gereden en dat de race niet wordt heropend voor nieuwe deelnemers. Wanneer de uitgestelde race niet aan de bovengenoemde criteria voldoet, worden AP-weddenschappen ongeldig verklaard.

• AP-weddenschappen worden afgewikkeld tegen notering en plaatsingsvoorwaarden die gelden op het moment van acceptatie. Mocht een weddenschap worden aanvaard tegen verkeerde noteringen of plaatsingsvoorwaarden, behoudt LeoVegas zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de weddenschap als ongeldig af te wikkelen.

• Forecast en Tricast weddenschappen

1. Forecast & Tricast weddenschappen - Algemene regels

a. Forecasts worden beschikbaar gesteld en in races met 3 of meer lopers geaccepteerd.
b. Tricasts worden in wedstrijden aanvaard wanneer een officieel Tricast dividend per computer wordt uitgeroepen.
c. Indien geen dividend wordt uitgeroepen, zullen weddenschappen worden beschouwd als een computer forecast van de keuzes voor eerste en tweede plaats waarbij de derde buiten beschouwing wordt gelaten.
d. Weddenschappen op voorspelling worden afgehandeld volgens de computer SP rendementsprognose. Mocht om welke reden ook een voorspelde SP uitkomst niet worden weergegeven, worden weddenschappen nietig verklaard.
e. Prognoseweddenschappen moeten altijd een naam dragen. Er worden geen weddenschappen aanvaard op naamloze favorieten, en als dit per vergissing wordt gedaan, zullen ze nietig worden verklaard.
f. Inzetten op Forecast en Tricast weddenschappen waarbij en een non-runner is betrokken, worden nietig verklaard.

2. Straight Forecast

Een Straight Forecast is waar het mogelijk is om te wedden op de juiste volgorde van het eerste en tweede geplaatste paard in een race.

3. Reverse Forecast

Een Reverse Forecast is waar het mogelijk is om te wedden op de aankomst van het eerste en tweede geplaatste paard in een race, onafhankelijk van de volgorde van aankomst. De inzet is twee keer die van een Straight Forecast, aangezien dergelijke inzet kan worden beschouwd als 2 Straight Forecast weddenschappen (heen en weer).

4. Combination Forecast

Een Combination Forecast is waar het mogelijk is om 3 of meer selecties in een bepaalde race kiezen. Om te winnen, moeten 2 van de geselecteerde paarden eindigen op de eerste en tweede plaats, ongeacht in welke volgorde.

5. Tricast

Een Tricast is waar het mogelijk is om te wedden op de juiste volgorde van het eerste, tweede en derde geplaatste paard in een race.

6. Combination Tricast

Een Combination Tricast is waar het mogelijk is om te wedden op het eerste, tweede en derde geplaatste paard in een race, onafhankelijk van de volgorde van aankomst.

• 'Place Only' weddenschappen

LeoVegas behoudt zich het recht voor om een ‘Place Only’-markt aan te bieden bij bepaalde wedstrijden. Dergelijke weddenschappen worden op dezelfde wijze afgewikkeld als het onderdeel "Place" van een "Each Way" weddenschap.

• Mocht een paard worden ingetrokken 'niet onder orders', worden alle inzetten op dat paard terugbetaald. Inhoudingen in overeenstemming met de tabellen voor regel 4 hieronder zijn van toepassing. Deze inhoudingen zullen worden gebaseerd op de 'Place Only' notering op het tijdstip van de intrekking en zijn van toepassing op de 'Place Only' markt.

• Het aantal betaalde plaatsen wordt bepaald door de verklaringen op de dag van de race. Indien het aantal plaatsen zou worden verminderd als gevolg van een vermindering van het aantal lopers, blijft voor de 'Place Only' weddenschappen het aantal betaalde plaatsen ongewijzigd. Indien het aantal lopers echter gelijk aan of minder dan het aantal aangeboden plaatsen zou zijn, zullen weddenschappen op deze markt ongeldig worden verklaard en worden de inzetten terugbetaald.

• Verminderingen op de noteringen van de resterende paarden zijn gebaseerd op het volgende:

#Decimale noteringenFractionele noteringenNetto aftrek voor de 2e plaatsNetto aftrek voor de 3e plaatsNetto aftrek voor 4e plaats (of meer)
1.1,12 of minder1/9 of korter45%30%20%
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1140%30%20%
3.1,20 - 1,271/5 - 1/440%25%20%
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2535%25%20%
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2535%25%15%
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2530%20%15%
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2030%20%15%
8.1,67 - 1,834/6 - 4/525%20%15%
9.1,84 - 1,995/6 - 49/5025%15%10%
10.2,00 - 2,24Evens - 31/2520%15%10%
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2520%15%10%
12.2,60 - 2,798/5 - 7/415%10%10%
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1015%10%0%
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/110%10%0%
15.4,20 - 5,1916/5 - 4/110%0%0%
16.5,20 en meer21/5 en meerGeen aftrekGeen aftrekGeen aftrek

• De tabellen hierboven omvatten zowel de noteringen uitgedrukt als decimale getallen als in breuken. In het geval dat de decimale mogelijkheden niet worden gedekt door hun breukequivalent, behoudt LeoVegas zich het recht voor om de 4 inhoudingen toe te passen op basis van de tabel met decimale getallen.

• Speciale weddenschappen

1. Jockey Specials

Bij Jockey Specials is het mogelijk is om te wedden op een jockey bij naam om paarden te berijden die ofwel winnen ofwel zich plaatsen in een bepaald aantal races/rennen bij een specifieke meeting/rendag voor zover van toepassing.

a. In het geval dat een jockey, die 3 of minder rennen/races zou rijden, minstens 1 non-runner heeft, zal de Jockey Accumulator markt worden afgewikkeld als nietig. Een dergelijke bepaling is geldig tenzij de aanbiedingen onafhankelijk van de uitkomst van de race m.b.t. de non-runner zouden kunnen worden afgewikkeld. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

b. Jockey Accumulator markten voor jockeys gepland om minstens 4 rennen/races te rijden blijven geldig, tenzij de jockey heeft 2 of meer niet-lopers heeft. In een dergelijk geval worden weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Een dergelijke bepaling is geldig tenzij de aanbiedingen onafhankelijk van de uitkomst van de race m.b.t. de non-runner zouden kunnen worden afgewikkeld. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

c. "Place" markten zullen volgens de plaatsingsvoorwaarden die gelden voor elke race worden afgewikkeld.

d. Bij noteringen op andere Jockey Specials, met uitzondering van de 'Jockey Accumulator', zal de Jockey alle genoemde races moeten winnen (of zich plaatsen, voor zover van toepassing).

e. In het geval van non-runners in Jockey Specials bij bepaalde races, worden weddenschappen ongeldig verklaard.

f. Jockey Specials zijn alleen gebaseerd op de geboekte races van de jockey. Wanneer een jockey extra races krijgt tijdens een ontmoeting, worden deze NIET opgenomen bij de afhandeling van de weddenschap.

• 2. Cross Card Jockey Specials

Bij Cross Card Jockey Specials is het mogelijk is om te wedden op jockeys bij naam, die allebei paarden moeten berijden die ofwel winnen ofwel zich plaatsen in een bepaald aantal races/rennen bij een specifieke bijeenkomst, voor zover van toepassing.

a. In het geval dat 1 of meer van de meetings/rendagen niet is voltooid, worden de weddenschappen ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

b. Jockey Specials-regels zijn van toepassing.

• 3. Trainer Specials

Bij Trainer Specials is het mogelijk is om te wedden op een trainer bij naam om paarden te hebben die ofwel winnen ofwel zich plaatsen bepaald aantal races/rennen bij een specifieke bijeenkomst, voor zover van toepassing.

a. Jockey Specials-regels zijn van toepassing.

• 4. Weddenschappen op afstand - Algemene regels (van toepassing op alle weddenschappen op afstand)

a. Resultaten voor het winnen van afstandsweddenschappen worden beschouwd als de officiële afstand tussen het eerste en het tweede geplaatste paard, uiteraard indien ze de juiste koers hebben gevolgd en het juiste gewicht droegen.

b. De volgende terminologie geldt bij de 'afstandsweddenschappen':

"Nose" = 0,05 van een lengte
"Short Head" = 0,1 van een lengte
"Head" = 0,2 van een lengte
"Neck" = 0,3 van een lengte
"Half a length" = 0,5 van een lengte
"Three quarters" = 0,75 van een lengte
c. Het maximum aantal 'lengtes' in elke race is 12 lengtes voor Flat Racing en 30 lengtes voor National Hunt Racing.

• 5. 'Meeting Winning' afstandsweddenschappen

a. Bij 'Meeting Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op de totale winnende afstanden in een bepaalde wedstrijd.

b. Bij een 'Walk-over', of indien geen officiële resultaten worden bekendgemaakt (voorbeeld: geen van de paarden doet mee), wordt het volgende aantal lengtes toegevoegd aan het totaal: 5 lengtes voor Flat Racing en 12 lengtes voor National Hunt Racing.

c. Mocht een wedstrijd 1 of meer races omvatten die ofwel worden gestaakt/stopgezet of nietig wordt verklaard, dan worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

d. LeoVegas heeft het recht om, naar eigen goeddunken, weddenschappen met betrekking tot een bepaald aantal meetings op een genoteerde dag/periode aan te bieden. Mocht een opgegeven meeting 1 of meer races omvatten die ofwel worden gestaakt/stopgezet of nietig wordt verklaard, dan worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• 6. 'Race Winning' afstandsweddenschappen

a. Bij 'Race Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op de winnende afstand in een bepaalde race.

b. Bij een 'Walk-over', of indien geen officiële resultaten worden bekendgemaakt (bijvoorbeeld: geen van de paarden doet mee), worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard.

• 7. 'Horse Winning' afstandsweddenschappen

a. Bij 'Horse Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op een bepaald paard die een opgegeven race wint met een bepaalde afstand/lengte.

b. Bij een 'Walk-over', of indien het paard waarvan sprake wordt uitgeroepen tot een non-runner, worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard.

c. Indien het gekozen paard de race niet zou winnen, worden alle weddenschappen op deze markt als verloren beschouwd.

• 8. Paardenrennen in combinatie met alle andere sporten

a. Uitsluitend naar goeddunken van LeoVegas kan worden besloten om vooraf aangeboden combinaties tussen paardenrennen en andere sporten aan te bieden.

b. Tenzij anders aangegeven, zullen combinaties betrekking hebben op een winnend paard van een specifieke wedstrijd, samen met een team/sporter(s) die een specifieke wedstrijd winnen.

c. In het geval dat een van de gekozen paarden non-runner is, worden de weddenschappen beschouwd als nietig.

d. Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn afwikkelingsregels zoals beschreven in <Sectie B, paragraaf 5> van toepassing in het geval van onderbroken/uitgestelde sportevenementen (geen paardenrennen).

• 9. TV special markten

a. Alle TV special markten hebben alleen betrekking op wedstrijden die live worden getoond op de televisie in het VK/Verenigd Koninkrijk (GB).

b. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in samenhang met het weddenschapsaanbod, gelden de normale regels voor paardenrennen.

• 10. Ante Post Specials

a. Naar eigen goeddunken van LeoVegas kunnen een verscheidenheid aan markten, vergelijkbaar, maar niet beperkt tot de "Daily Specials" worden aangeboden, op basis van de lange termijn Ante Post races.

b. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in samenhang met het weddenschapsaanbod, gelden de normale regels voor Ante Post.

• 11. 'Wedstrijd' weddenschappen

a. Weddenschappen verwijzen naar welke van de genoemde paarden de beste eindpositie hebben aan het einde van de race, of na een vooraf gedefinieerde fase.

b. Alle markten worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten.

c. Als geen van de genoemde paarden er in zou slagen om de race uit te rijden, dan worden alle weddenschappen op de markt ongeldig verklaard.

d. In het geval dat minstens één (1) van de genoemde paarden een non-runner is, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

• 12. 'Dagelijkse favorieten' weddenschappen

a. De dagelijkse favorieten verwijzen naar het wedden op een bepaald aantal favorieten, hetzij om te winnen of om te plaatsen (indien van toepassing) bij een genoteerde meeting.

b. Markten met verwijzing naar "plaats" favorieten zullen volgens de plaatsingsvoorwaarden van de betrokken race van de meeting worden afgewikkeld.

c. Mocht de SP meer dan 1 paard opgeven als degene met de laagste notering, dan wordt het paard met het laagste kaartnummer van de race beschouwd als de "favoriet". In het geval dat de aangegeven "favoriet" zich terugtrekt en er geen nieuwe markt wordt gevormd, zal het tweede paard met het laagste kaartnummer worden beschouwd als de "favoriet".

d. In gevallen waar er 4 lopers of minder zijn, moet de "favoriet" de race voor "plaats"-doeleinden winnen.

e. In het geval dat één of meerdere races niet worden voltooid, worden weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor de onderbreking, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

• 13. 'Daily Accumulator' weddenschappen

a. De Daily Accumulator verwijst naar het wedden op de vraag of benoemde paarden/favorieten zullen winnen of zich plaatsen binnen hun respectieve races, zoals van toepassing.

b. Place Accumulators zullen volgens de plaatsingsvoorwaarden van de betrokken race van de meeting worden afgewikkeld.

c. In het geval dat een van de gekozen selecties non-runner is, worden alle weddenschappen als nietig afgehandeld.

• Reserves

• In wedstrijden waarbij reserves worden uitgeroepen die mogelijke niet-lopers vervangen, behoudt LeoVegas het recht, vroege noteringen voor reservepaarden te vermelden, naar eigen goeddunken.

• Noteringen op reserves die in de race lopen zullen worden gebruikt om enige aftrekken op basis van Tattersalls Regel 4 die van toepassing zijn op niet-lopers te compenseren.

• Er zijn geen Tattersalls Regel 4 inhoudingen op de reserves die vroege noteringen beschikbaar hebben en uiteindelijk non-runners zouden worden. Een dergelijke bepaling is niet van toepassing in gevallen na de fase van vaststelling van de race (45 minuten voor de geplande start van de race); een reserve neemt de plaats in van een teruggetrokken paard, en wordt daarom beschouwd als een officiële loper. Mocht het 'reserve' paard zich na de bovengenoemde termijn terugtrekken, zijn de Tattersalls Regel 4 inhoudingen van toepassing.

• Internationale races

• Deze sectie heeft betrekking op races die buiten Groot-Brittannië en Ierland worden gehouden. In gevallen waarin deze regels onduidelijk zijn of geen uitsluitsel bieden, zullen weddenschappen worden afgehandeld op basis van de andere regels in de sectie Paardenrennen.

• Alle wedstrijden worden afgewikkeld op basis van de officiële uitslag die door de plaatselijke autoriteit voor paardenrennen op de dag van de wedstrijd afgegeven wordt, met inbegrip van eventuele wijzigingen die na eventuele onderzoeken en bezwaren van stewards doorgevoerd worden. Bij de afrekening wordt ook rekening gehouden met eventuele aanvullende regels die door de betreffende plaatselijke autoriteit/organisatiecomité worden toegepast.

• Wanneer een Starting Price (SP) beschikbaar is, worden weddenschappen afgehandeld overeenkomstig deze prijzen, met uitzondering van weddenschappen die zijn geplaatst tegen Early Prices (EP). In die gevallen worden de weddenschappen afgehandeld tegen EP. In gevallen waar geen SP beschikbaar is, worden weddenschappen afgehandeld tegen Pari-Mutuel/Tote-noteringen.

• USA Racing

• Deze sectie heeft betrekking op races die in de VS worden gehouden. In gevallen waarin deze regels onduidelijk zijn of geen uitsluitsel geven, zullen weddenschappen worden afgehandeld op basis van de andere regels in de sectie Paardenrennen.

• Alle races worden afgehandeld op basis van de officiële uitslagen zoals gepubliceerd door de plaatselijke autoriteit voor de paardenrennen op de dag van de race, inclusief eventuele wijzigingen doorgevoerd na onderzoeken en bezwaren van de steward. Eventuele wijzigingen in de officiële uitslag, waaronder latere wijzigingen in de uitslag, worden niet in aanmerking genomen.

• Weddenschappen geplaatst tegen SP worden afgewikkeld tegen de sector startprijs (SP). Weddenschappen geplaatst tegen vroege prijzen (EP; Early Prices) worden afgewikkeld tegen de geaccepteerde vroege prijs (EP). In gevallen waar geen sector SP beschikbaar is, worden SP weddenschappen afgewikkeld tegen de laatst beschikbare EP notering voordat de wedstrijd werd gestart. Als er geen EP's beschikbaar waren, worden SP weddenschappen afgewikkeld volgens de US Pari-Mutuel/Tote-noteringen.

• Indien geen SP beschikbaar is, geen EP is geaccepteerd en/of geen dividend wordt vastgesteld door de US Pari-Mutuel/Tote, wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

• Alle US Racing-weddenschappen worden alleen afgehandeld op de naam van het paard en gekoppelde runners worden niet in aanmerking genomen bij de afwikkeling. Daarom geldt dat wanneer meerdere paarden met hetzelfde nummer rennen, een weddenschap op een dergelijk paard wordt beschouwd als een weddenschap op alleen de genoemde selectie en niet op andere selecties met hetzelfde nummer.

• Each Way weddenschappen worden afgewikkeld onder dezelfde Each Way voorwaarden als gebruikt voor UK en Ierse races, toegepast op de desbetreffende SP of EP.

• Indien nodig wordt Regel 4 (Rule 4) toegepast en vindt aftrek plaats onder dezelfde voorwaarden als gelden voor UK en Ierse races.

• Weddenschappen blijven gelden in het geval races ‘off the turf’ worden genomen, en/of als races volgens planning op gras gelopen zouden worden maar dit wordt omgezet naar grond of een all-weather veld.

• Forecast en Tricast weddenschappen worden afgewikkeld tegen het sectordividend (Industry Dividends). Als er geen sectordividend wordt uitgeroepen, worden Forecast en Tricast weddenschappen afgewikkeld volgens het plaatselijke US Pari-Mutuel/Tote-dividend.

• Windhonden

• Algemene regels omtrent windhonden

• Alle voorwaarden in deze sectie verwijzen enkel naar windhonden en hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

• LeoVegas behoudt zich het recht voor om een dergelijk wedaanbod te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van evenementen, ongeacht of de wedstrijden die worden toegevoegd/verwijderd worden gedekt door BAGS.

• De afwikkeling wordt gebaseerd op de officiële uitslag verstrekt door de organiserende instantie. Enige wijzigingen na de bekendmaking van een dergelijke uitslag worden niet in aanmerking genomen.

• Een inzet, met uitzondering van een "Ante Post" inzet zal als nietig worden beschouwd indien de wedstrijd zou worden gestaakt/stopgezet of ongeldig worden verklaard.

• Elke verwijzing naar begintijden gepubliceerd in combinatie met een inzet, verwijzen naar de officiële geplande racetijd/tijdstip waarop de race plaatsvindt in lokale tijd. Tenzij anders vermeld in de regels van windhonden, worden alle weddenschappen geacht geldig te zijn onafhankelijk van eventuele wijzigingen aan de starttijd van de race.

• Wordt een wedstrijd uitgeroepen als zijnde een "No-Race" en er gebeurt een re-run, zullen alle weddenschappen nog steeds geldig zijn voor de windhonden die deelnemen aan de re-run. De aangeboden prijzen voor een "No-Race" blijven geldig voor de re-run wedstrijd tenzij er een non-runner is, in welk geval alle weddenschappen worden afgehandeld volgens Tattersalls Regel 4.

• Win & Each Way - weddenschappen

• Een "Win" weddenschap is een enkele inzet op de gekozen selectie die alleen zal worden beschouwd als gewonnen als de gekozen windhond de race wint.

• Een “Each Way”-weddenschap (EW) heeft betrekking op een weddenschap waarbij de gekozen selectie óf moet winnen óf geplaatst zijn binnen de uitbetalingstermijn. De inzet wordt verdeeld in twee delen (het "Win" gedeelte en het "Place" gedeelte) van een gelijke inzet. Dus een €1 EW inzet zal een totaal van €2 kosten.

• Alle "Each Way" weddenschappen worden beheerst door de startprijs (ook: SP) plaatsingsvoorwaarden. Zo worden plaatsingsvoorwaarden (1/4, 1/5 en het aantal betaalde plaatsen) bepaald door het aantal windhonden die effectief aan de race beginnen en niet door het aantal aangemelde windhonden toen de weddenschap werd geplaatst.

• De voorwaarden voor "Each Way" weddenschappen zijn:

2-4 lopers= enkel win
5-6 lopers = 1/4 van de notering 1, 2

• Alle weddenschappen op honden die het einde niet halen worden als verloren beschouwd.

• Indien het aantal windhonden die de race beëindigen minder zou zijn dan de plaatsingsvoorwaarden zoals eerder vermeld, zullen alleen die deelnemers die officieel geplaatst zijn worden behandeld als winnende keuzes.

• Alle Each-Way Doubles, Trebles, enz. worden win-to-win, place-to-place afgewikkeld.

• Each-Way weddenschappen worden ook geaccepteerd op naamloze favorieten.

• "Wedden Zonder" verwijst naar de mogelijkheid om te wedden of een bepaalde windhond de hoogste eindpositie zal kunnen bereiken mochten de vernoemde windhonden uitgesloten worden van de berekening van de officiële resultaten.

• "Each Way" -voorwaarden voor "Wedden Zonder"-markten zullen worden gebaseerd op het aantal lopers die daadwerkelijk deelnemen aan de wedstrijd nadat de genoemde Windhonden worden uitgesloten van het totaal aantal lopers.

• Inhoudingen op basis van Tattersalls Regel 4 zijn van toepassing in geval van niet-lopers binnen "Wedden Zonder"-markten.

• Als een windhond een non-runner blijkt te zijn nadat de live uitzending is doorgegeven vanaf de baan, worden weddenschappen op die keuze ongeldig verklaard. Inzetten op de overige lopers zullen worden onderworpen aan een regel 4 aftrek.

• Prijzen - Bord en Start

• Het is mogelijk om te kiezen uit twee (2) opties voor prijzen: de prijs op het moment van plaatsing of anders de startprijs (SP). De SP verwijst naar de noteringen van de gekozen selectie bij het begin van de wedstrijd. Indien er tijdens de race kan gewed worden, zal de SP worden berekend op basis van de laatste beschikbare notering voor de selectie. Het zij opgemerkt dat SP niet beschikbaar is voor Ante Post weddenschappen (AP).

• De alternatieven voor SP, bordprijzen (BP) of sectorprijzen (IP) worden normaal ongeveer 5 minuten voor de race vertoond. Weddenschappen tegen BP of IP SP, worden afgewikkeld op basis van de prijs die ten tijde van het plaatsen van de inzet wordt bepaald, alsmede behoudens de andere regels vermeld in deze paragraaf.

• Weddenschappen worden geaccepteerd in races van twee (2) of meer lopers voor genoemde selecties tegen de huidige "Bord/Show-prijzen" als overgebracht naar onze dienst door de officiële informatiedienst (PA),

• Mocht een foutieve prijs worden overgedragen, worden alle weddenschappen op resultaten met verkeerde noteringen afgehandeld als ongeldig.

• Elke verwijzing naar tijdschema's, prijsbeschikbaarheid, enz. moet worden beschouwd als een indicatie en is niet bindend. LeoVegas behoudt zich het recht voor om dergelijke termijnen/tijdstippen en noteringen te wijzigen en de beschikbaarheid van elke wedstrijd of wedoptie op te schorten naar eigen goeddunken.

• Naamloos Favoriet Wedden

• Weddenschappen worden enkel op de "naamloze favoriet" aanvaard. De "naamloze favoriet" (fav) verwijst naar selecties die worden bepaald op basis van het volgende:

• De windhond die is opgenomen in de SP tegen de laagste kans wordt beschouwd als de "naamloze favoriet".

• Mocht de SP twee windhonden opgeven als degene met de laagste notering, dan is de windhond met het laagste trapnummer van de wedstrijd de "naamloze favoriet".

• Tenzij anders vermeld, als een baan meer dan 1 meeting op dezelfde dag zou houden, zal de inzet verwijzen naar de volgende meeting die wordt gelopen nadat de weddenschap is geaccepteerd.

• Tattersalls Regel 4

• Tattersalls Regel 4 is van toepassing in gevallen waarin een windhond ofwel wordt teruggetrokken, ofwel er officieel door de starter bepaald wordt dat hij niet heeft deelgenomen aan de wedstrijd.

• Tattersalls Regel 4 trekt een vaste waarde af van de winnende inzetten ter compensatie voor de terugtrekking van een paard in de specifieke wedstrijd. De grootte van de aftrek wordt bepaald door de notering (Vroeg of Bord/Show) die het paard had op het moment van zijn terugtrekking.

• Verminderingen op de noteringen van de resterende windhonden zijn gebaseerd op het volgende:

#Decimale noteringenFractionele noteringenNetto inhoudingen
1.1,12 of minder1/9 of korter90%
2.1,13 - 1,191/8 - 2/1185%
3.1,20 - 1,271/5 - 1/480%
4.1,28 - 1,337/25 - 8/2575%
5.1,34 - 1,441/3 - 11/2570%
6.1,45 - 1,574/9 - 14/2565%
7.1,58 - 1,664/7 - 13/2060%
8.1,67 - 1,834/6 - 4/555%
9.1,84 - 1,995/6 - 49 - 5050%
10.2,00 - 2,24Evens - 31/2545%
11.2,25 - 2,595/4 - 39/2540%
12.2,60 - 2,798/5 - 7/435%
13.2,80 - 3,399/5 - 23/1030%
14.3,40 - 4,1912/5 - 3/125%
15.4,20 - 5,4016/5 - 22/520%
16.5,50 - 6,999/2 - 23/415%
17.7,00 - 10,996/1 - 9/110%
18.11,00 en meer10/1 en meerGeen aftrek

• De tabellen hierboven omvatten zowel de noteringen uitgedrukt als decimale getallen als in breuken. In het geval dat de decimale mogelijkheden niet worden gedekt door hun breukequivalent, behoudt LeoVegas zich het recht voor om de inhoudingen van Tattersalls Regel 4 toe te passen op basis van de tabel met decimale getallen.

• Wedstrijden waarbij meer dan één terugtrekking gebeurt zijn onderworpen aan een maximale aftrek van 90c per €1.

• Ante Post-weddenschappen

• Opdat een weddenschap wordt beschouwd als een ante post (AP) weddenschap, moet deze geplaatst worden vóór de uiteindelijke vaststellingen bekend zijn voor de race.

• AP-weddenschappen op windhonden die niet deelnemen aan de race zullen niet worden terugbetaald en Tattersalls Regel 4 is niet van toepassing, tenzij expliciet vermeld.

• Indien er zich ten minste één van de volgende gebeurtenissen voordoet, worden alle AP weddenschappen als ongeldig verklaard:

 • De race wordt opgegeven.
 • De race wordt officieel nietig verklaard.
 • De voorwaarden van de race worden gewijzigd nadat de weddenschappen werden gemaakt (zoals gedefinieerd volgens de Tattersalls Rules).

• Naast de mogelijkheden die hier worden vernoemd, worden alle AP weddenschappen geldig geacht als de wedstrijd waarnaar de weddenschap verwijst, gelopen wordt binnen de 14 dagen van de oorspronkelijke datum, ongeacht enige vertragingen, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

• AP-weddenschappen worden afgehandeld tegen de prijs en plaatsvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van acceptatie. Indien een weddenschap wordt geaccepteerd tegen verkeerde voorwaarden, behoudt LeoVegas zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de weddenschap als ongeldig af te wikkelen.

• Forecast en Tricast weddenschappen

1. Forecast & Tricast weddenschappen - Algemene regels

a. Forecasts worden beschikbaar gesteld en in races met 3 of meer lopers geaccepteerd. Elke weddenschap op wedstrijden met minder lopers zullen worden afgewikkeld als nietig.

b. Tricasts worden in wedstrijden aanvaard wanneer een officieel Tricast dividend per computer wordt uitgeroepen.

c. Indien geen dividend wordt uitgeroepen, zullen weddenschappen worden beschouwd als een computer forecast van de keuzes voor eerste en tweede plaats waarbij de derde buiten beschouwing wordt gelaten.

d. Weddenschappen op voorspelling worden afgehandeld volgens de computer SP rendementsprognose. Mocht om welke reden ook een voorspelde SP uitkomst niet worden weergegeven, worden weddenschappen nietig verklaard.

e. Forecast-weddenschappen moeten altijd op naam staan. Er worden geen weddenschappen op niet op naam genoemde favorieten geaccepteerd, en indien dergelijke weddenschappen per vergissing worden geaccepteerd, worden ze ongeldig verklaard.

f. Inzetten op Forecast en Tricast weddenschappen waarbij en een non-runner is betrokken, worden nietig verklaard.

2. Straight Forecast

Een Straight Forecast is waar het mogelijk is om te wedden op de juiste volgorde van de eerste en tweede geplaatste windhond in een race.

3. Reverse Forecast

Een Reverse Forecast is waar het mogelijk is om te wedden op de eerste en tweede geplaatste windhond in een race, onafhankelijk van de volgorde van aankomst. De inzet is twee keer die van een Straight Forecast, aangezien dergelijke inzet kan worden beschouwd als 2 Straight Forecast weddenschappen.

4. Combination Forecast

Een Combination Forecast is waar het mogelijk is om 3 of meer selecties in een bepaalde race kiezen. Om te winnen, moeten 2 van de geselecteerde windhonden eindigen op de eerste en tweede plaats, ongeacht in welke volgorde.

5. Tricast

Een Tricast is waar het mogelijk is om te wedden op de juiste volgorde van de eerste, tweede en derde geplaatste windhond in een race.

6. Combination Tricast

Een Combination Tricast is waar het mogelijk is om te wedden op de eerste, tweede en derde geplaatste windhond in een race, onafhankelijk van de volgorde van aankomst.

• Afstandsweddenschappen

1. Algemene regels (van toepassing op alle weddenschappen op afstand)

a. Resultaten voor het winnen van afstandsweddenschappen worden beschouwd als de officiële afstand tussen de eerste en de tweede geplaatste windhond die de race hebben beëindigd.

b. De volgende terminologie geldt bij de 'afstandsweddenschappen'

"Nose" = 0,05 van een lengte
"Short Head" = 0,1 van een lengte
"Head" = 0,2 van een lengte
"Neck" = 0,3 van een lengte
"Half a length" = 0,5 van een lengte
"Three quarters" = 0,75 van een lengte

c. Het maximum aantal 'lengtes' in elke race is 12 lengtes.

2. 'Meeting Winning' afstandsweddenschappen

a. Bij 'Meeting Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op de totale winnende afstanden in een bepaalde wedstrijd.

b. Mocht een wedstrijd 1 of meer races omvatten die ofwel worden opgegeven of nietig wordt verklaard, dan worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor de onderbreking, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

d. LeoVegas heeft het recht om, naar eigen goeddunken, weddenschappen met betrekking tot een bepaald aantal meetings op een genoteerde dag/periode aan te bieden. Mocht een opgegeven meeting 1 of meer races omvatten die ofwel worden gestaakt/stopgezet of nietig wordt verklaard, dan worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor de onderbreking, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

3. 'Race Winning' afstandsweddenschappen

a. Bij 'Race Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op de winnende afstand in een bepaalde race.

b. In het geval dat geen officieel resultaat wordt uitgeroepen, worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard.

4. 'Greyhound Winning' afstandsweddenschappen

a. Bij 'Greyhound Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op een bepaalde windhond die een opgegeven race wint met een bepaalde afstand.

b. In het geval dat geen officieel resultaat wordt uitgeroepen, worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard.

c. Indien de gekozen windhond de race niet zou winnen, worden alle weddenschappen op deze markt gerekend als verloren.

• Trap Challenge/Specials

• Bij "Trap Challenge" is het mogelijk te wedden op welke startbox de meeste winnende windhonden oplevert tijdens een genoemde meeting en/of een bepaald aantal races.

• Alle weddenschappen die betrekking hebben op de "Trap Challenge" zijn geldig, ongeacht lege startboxen, 'Reserves' of ongeldige races onder de voorwaarde dat ten minste de helft van de genoemde races zijn voltooid en de resultaten bekend zijn gemaakt.

• Voor afhandeling van een "Trap Challenge" geldt dat wanneer twee of meer windhonden winnaars van een race zijn, alle windhonden op de 1ste plaats (en hun betreffende startboxen) worden beschouwd als winnaar van die betreffende race.

• Als er twee of meer startboxen op dezelfde positie eindigen, dan wordt de weddenschap afgehandeld volgens de zogenaamde "Dead Heat-regel" zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 5.14>.

• Weddenschappen die verwijzen naar de Racing Post Greyhound TV (RPGTV) Flying Four Selections worden ongeldig verklaard indien een van de betrokken races als ongeldig wordt beschouwd, tenzij het resultaat al is vastgesteld. Gelijk eindigende deelnemers op de eerste plaats worden ook als winnaar beschouwd.

eSports

Table of content

A. Inleiding

• LeoVegas behoudt zich het recht voor om aanbiedingen voor evenementen met betrekking tot games die niet in de hiervoor genoemde bepalingen zijn opgenomen maar die redelijkerwijs passen in voornoemde beschrijving, op te nemen en te behandelen als eSports. Eerdere of toekomstige delen van games die deel uitmaken van dezelfde serie zullen worden behandeld volgens de regels met betrekking tot die specifieke game zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht een andere nummering en/of benaming. Indien een game, genre, evenement en/of aanbieding die daarmee verband houdt niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen, zal de afwikkeling van deze aanbiedingen geschieden op basis van de algemene beginselen die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

• Bij het plaatsen van een weddenschap bij LeoVegas stemt de accounthouder ermee in dat hij de Algemene Voorwaarden in deze sectie en de andere Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van LeoVegas heeft gelezen, begrepen en zal naleven.

• Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze sectie, zijn de regels opgenomen in de Algemene Voorwaarden van LeoVegas van toepassing. In geval van dubbelzinnigheid zal de prioriteit in de volgende volgorde worden vastgesteld:

 • Regels en voorwaarden die samen met een aanbieding en/of actie worden gepubliceerd.
 • Game-specifieke regels voor eSports (indien van toepassing).
 • Genre-specifieke regels voor eSports.
 • Algemene regels voor de afwikkeling van resultaten bij eSports.
 • Algemene Voorwaarden van LeoVegas.

• Indien geen van het bovenstaande tot een adequate afwikkeling leidt, behoudt LeoVegas zich het recht voor om naar eigen goeddunken aanbiedingen op individuele basis af te wikkelen op basis van billijkheid, waarbij hij zich houdt aan algemeen aanvaarde kansspelnormen, gewoonten en definities.

B. Algemene regels voor de afwikkeling van resultaten

• Bij het afwikkelen van de resultaten zal LeoVegas alles in het werk stellen om zich te baseren op informatie die uit de eerste hand (tijdens of precies na afloop van het evenement) is verkregen van de organiserende vereniging via de uitzending van de game en eventuele relevante tellers die daar eventueel bij worden weergeven, de game-API en de officiële website. Mocht deze informatie tegenstrijdig zijn, worden betwist en/of uit het eerste hand bekijken evenals uit officiële bronnen worden weggelaten en/of is er een duidelijke Fout in de informatie opgenomen in de bronnen hierboven, zal de afwikkeling van de aangeboden weddenschap worden gebaseerd op andere openbare bronnen.

• Bij de afwikkeling van weddenschappen worden geen wijzigingen betrokken die voortvloeien uit en/of zijn toe te rekenen aan, maar niet beperkt tot: diskwalificatie, strafbaarstelling, protesten, sub judice uitslagen en/of opeenvolgende wijzigingen in de officiële uitslag nadat het evenement heeft plaatsgevonden en een uitslag, zij het voorlopig, is bekendgemaakt. Voor weddenschappen die betrekking hebben op weddenschappen die meer dan één ronde/fase beslaan (bijv. toernooiweddenschappen), worden alleen de wijzigingen die weddenschappen betreffen waarover nog geen besluit is genomen in aanmerking genomen. Het volgende voorbeeld wordt gegeven als algemene richtlijn voor de behandeling van dergelijke weddenschappen in vergelijkbare situaties: Een weddenschap op een team om de halve finales van een toernooi te bereiken zal worden beschouwd als te zijn behaald zodra de organiserende vereniging het als zodanig beschouwt, zelfs als hetzelfde team in een later stadium wordt gediskwalificeerd voor het toernooi om welke reden dan ook.

• Hoewel alle stelselmatige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de meest getrouwe weergave van het evenement weer te geven, zoals gepland door de overkoepelende organisatie, wordt elke verwijzing naar de volgorde waarin de deelnemers, locaties, enzovoort worden weergegeven, uitsluitend voor informatieve doeleinden beschouwd. Het omwisselen van thuis- en uitwedstrijddeelnemers en eerder aangekondigde locaties wordt niet beschouwd als geldige reden voor het annuleren van geplaatste weddenschappen.

• Voor of tijdens een evenement/wedstrijd kan LeoVegas beslissen om de actuele en eerdere scores, tellers en andere statistieken met betrekking tot de aanbieding weer te geven. Vanzelfsprekend verstrekt LeoVegas dergelijke gegevens uitsluitend ter informatie en erkent of aanvaardt LeoVegas geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van dergelijke gegevens. Alle in dit verband verstrekte gegevens moeten als officieus worden behandeld en een eventuele onjuistheid zal niet worden beschouwd als geldige reden voor de annulering van geplaatste weddenschappen.

• Mocht de naam van een deelnemer/evenement/wedstrijd verkeerd gespeld zijn en/of veranderd zijn, dan blijven de weddenschappen geldig, mits redelijkerwijs duidelijk is en uit betrouwbare bron kan worden opgemaakt dat het doel waarop de weddenschap is geplaatst, hetzelfde is als het beoogde doel van de deelnemer/evenement/wedstrijd.

• De op de website vermelde termijn (sluitingstijd) dient uitsluitend ter informatie. LeoVegas behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de weddenschap geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer hij dit nodig acht.

• LeoVegas behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken, weddenschappen ongeldig te verklaren indien zich een van de volgende situaties voordoet:

 • LeoVegas ondervindt vertraging bij het ontvangen van data-/beeldstromen van een van zijn bronnen/providers, waardoor LeoVegas noteringen weergeeft die niet overeenstemmen met de actuele staat van de weddenschap.

 • Het redelijk duidelijk is dat er weddenschappen zijn geplaatst vanaf accounts die toegang hebben tot data-/beeldstromen die op dat moment niet beschikbaar waren voor LeoVegas.

 • Weddenschappen zijn geplaatst nadat een deelnemer een voordeel heeft behaald dat voldoende is om de noteringen van een aanbieding te veranderen, zelfs in theorie, zonder dat deze noteringen zijn aangepast om de huidige staat van de weddenschap weer te geven.

• Als een wedstrijd op een ander tijdstip begint dan op de website staat vermeld, zal dit niet worden beschouwd als geldige reden voor annulering van de weddenschappen, mits exact dezelfde wedstrijd de volgende wedstrijd is die plaatsvindt voor beide teams binnen hetzelfde toernooi en deze geldig is voor de ronde/fase die oorspronkelijk was bedoeld.

• Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zal LeoVegas indien de organiserende vereniging de nodige extra rondes/extra tijd, kwalificerende wedstrijd(en) of wedstrijdreeksen opneemt om tot een klassement en/of wedstrijduitslag te komen, rekening houden met de resultaten en uitslagen van de toegevoegde wedstrijden/rondes/extra tijd voor de afwikkeling van weddenschappen die naar deze wedstrijd/klassement verwijzen.

• Alle weddenschappen met betrekking tot wedstrijden, of delen daarvan, die in het geheel niet plaatsvinden of die op grond van een 'walk-over'-beslissing een uitslag krijgen, worden nietig verklaard. Met het oog op de afwikkeling wordt actie binnen een wedstrijd (of een deel daarvan) geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de spelklok is gestart of wanneer een deelnemer een actie in het spel uitvoert die betrekking heeft op de wedstrijd (of een deel daarvan), afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

• Voor aanbiedingen die betrekking hebben op wedstrijden of delen daarvan die om welke reden dan ook worden gestaakt en waarvoor de officiële organisatie binnen 36 uur na de daadwerkelijke aanvang van de wedstrijd geen uitslag heeft gemeld, worden de inzetten terugbetaald voor die weddenschappen waarvan de uitslag nog niet is vastgesteld. Alle wedaanbiedingen die voorafgaand aan de onderbreking zijn beslist en die onmogelijk kunnen worden gewijzigd ongeacht toekomstige evenementen, zullen worden afgewikkeld volgens de vastgestelde uitkomst.

• Voor alle aanbiedingen van wedstrijdnoteringen, serie-uitslagen en team dat doorgaat, zal de eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/onderbreking van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden. In gevallen waarin het aanbod eindigt in een gelijkspel, waarbij dit resultaat niet beschikbaar was als mogelijk resultaat voor weddenschappen, worden de inzetbedragen terugbetaald.

• Als besloten wordt dat een gestaakte wedstrijd (of een deel daarvan) wordt voortgezet binnen 36 uur na de oorspronkelijke starttijd, dan blijven alle inzetten die op de initiële wedstrijd zijn geplaatst gehandhaafd en worden ze afgehandeld aan de hand van de uitslagen die voortvloeien uit het verdere spel.

• Als besloten wordt dat een gestaakte wedstrijd (of een deel daarvan) herstart wordt vanaf het begin binnen 36 uur na de oorspronkelijke starttijd, zullen alle inzetten die geplaatst zijn op de initiële wedstrijd en die niet vereffend konden worden aan de hand van de uitslagen die voortkomen uit het spel voorafgaand aan de onderbreking, nietig verklaard worden.

• Indien één van de deelnemers betrokken is bij een wedstrijd van hetzelfde toernooi met een andere tegenstander tussen de tijd van het onderbreken en voortzetten van de eerste wedstrijd, zullen alle lopende weddenschappen op de eerste wedstrijd als nietig worden afgewikkeld, ongeacht de tijdens de voortzetting van de wedstrijd verkregen uitslagen.

• Aanbiedingen die betrekking hebben op toernooiresultaten en/of wedstrijden/evenementen gepland over een periode van twee of meer dagen, blijven geldig, mits het betreffende evenement als afgerond wordt beschouwd en door de officiële organisatie binnen het betreffende jaar een officieel resultaat wordt bekendgemaakt, ongeacht de lopende/toekomstige deelname (of het ontbreken daarvan) van een vermelde en/of eerder aangekondigde deelnemer, tenzij anders vermeld.

• In geval van wedstrijden die niet afgerond zijn voor hun natuurlijke einde, en wanneer een resultaat wordt afgegeven door middel van een beslissing van de vereniging niet meer dan 36 uur vanaf het begin van het eigenlijke evenement zonder dat het spel doorging na de onderbreking, zal LeoVegas de afgegeven beslissing gebruiken als het officiële resultaat voor de aanbiedingen waarin de uitslag van de wedstrijd en/of de voortgang van het toernooi worden beschreven (bijv. Wedstrijdnoteringen en Deelnemer bereikt volgende ronde) mits de afgegeven beslissing de uitslag van de genoemde wedaanbiedingen ten tijde van de onderbreking niet wijzigt. In dat geval zullen de bedragen van de inzet worden terugbetaald. (Bijv. team A dat 2 maps naar nul leidt in een beste van 5 maps wedstrijd en team B dat opgeeft: de organisatie roept Team A uit als winnaar van de wedstrijd = weddenschap geldt. Daarnaast geldt dat als dezelfde beste van 5 maps wedstrijd werd verlaten bij de score 1-1 en de vereniging een van beide teams als winnaar uitroept, de weddenschap zal worden beschouwd als nietig). Alle andere aanbiedingen zullen nietig verklaard worden met uitzondering van die waarvan de resultaten werden beslist vóór de onderbreking en die onmogelijk kunnen worden gewijzigd ongeacht toekomstige evenementen, die zullen worden vereffend volgens de beslissing.

• De afwikkeling van weddenschappen die gekoppeld zijn aan tellers (bijv. totaal aantal kills) en van andere aanbiedingen die betrekking hebben op specifieke terminologie, wordt bepaald aan de hand van de definitie waarmee de officiële organiserende instantie deze statistieken uitgeeft. Tenzij gestaafd door onweerlegbaar bewijs, zal LeoVegas geen klachten erkennen die voortvloeien uit een persoonlijke interpretatie van dergelijke termen.

• Bij het plaatsen van "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen, zullen de inzetten terugbetaald worden op deelnemers/uitslagen die niet deelnemen of zich terugtrekken uit een evenement voor het begin van het gehele evenement (inclusief kwalificatie-evenementen), tenzij anders vermeld. LeoVegas behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, Tattersalls Regel 4, zoals uitgelegd in <Sectie B, paragraaf 6>, toe te passen op enige competitie. Dit zal vermeld worden in verband met het weddenschapsaanbod en/of de relevante sportspecifieke regel (beschikbaar op aanvraag).

• Voor aanbiedingen die betrekking hebben op de prestaties van één deelnemer in een specifiek evenement/tijdsspanne (zoals de toernooivoortgang van team X) is vereist dat de vermelde deelnemer ten minste eenmaal in een latere fase van het betreffende evenement/de tijdsspanne na plaatsing en/of aanvaarding van de weddenschap een actieve rol speelt.

• Er worden geen inzetten geretourneerd, zelfs niet als de winnende uitkomst van een wedstrijd/evenement een deelnemer/uitkomst is die niet vermeld is om op te wedden. Bij alle wedaanbiedingen heeft de Accounthouder de mogelijkheid om een prijs op te vragen voor een niet-genoteerde deelnemer/uitslag. LeoVegas behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, dergelijke verzoeken af te wijzen.

• Aanbiedingen waarbij de prestaties van twee of meer deelnemers gedurende een bepaalde tijdspanne/wedstrijd met elkaar worden vergeleken, worden uitsluitend afgehandeld op basis van het resultaat van de vermelde deelnemers, zonder rekening te houden met alle andere deelnemers aan dezelfde competitie/wedstrijd.

• Indien een deelnemer om welke reden dan ook wordt gediskwalificeerd, geweigerd of uitgesloten van deelname aan een volgend onderdeel/volgende fase van een evenement/competitie, alsmede in het geval van vrijwillige terugtrekking, wordt de diskwalificatie geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van de officiële aankondiging. Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht aan de vorige resultaten, ongeacht eventuele wijzigingen als gevolg van deze acties.

• Indien twee of meer deelnemers geacht worden hetzelfde resultaat te hebben behaald bij een weddenschap op 'Winnaar' of 'Geplaatst' en de organiserende vereniging maakt geen onderscheid in hun klassering, dan is de 'Dead Heat-regel' (gelijke uitkomst) zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden voor LeoVegas Sportsbook <Sectie B, paragraaf 5, clausule 14> van toepassing.

• LeoVegas zal de inzet terugbetalen van aanbiedingen die de prestaties van twee deelnemers vergelijken binnen een bepaalde tijdspanne (bijv. beste eindpositie in toernooi, wedstrijdwinnaar, winnaar van map X] indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Er werden geen noteringen aangeboden voor een 'draw' (onbeslist) resultaat en de organiserende vereniging maakt geen gebruik van procedures voor een tie-break/verlenging/extra rondes om tot een uitslag voor een wedstrijd/aanbieding te komen of om deelnemers te rangschikken die hetzelfde resultaat behaalden.

 • Geen van de vermelde deelnemers speelt nog een rol in een volgende fase van het betreffende evenement/onderdeel nadat de weddenschap is geplaatst en/of geaccepteerd.

 • Geen van de vermelde deelnemers is opgenomen in de van toepassing zijnde klassering. Geen van de vermelde deelnemers wordt geacht aan de gestelde eis te hebben voldaan nadat de weddenschap is geplaatst en/of geaccepteerd en er zijn geen noteringen op een dergelijk resultaat geboden.

• Aanbiedingen waarbij de prestaties van drie deelnemers worden vergeleken, worden behandeld zoals in de voorgaande clausule is beschreven, behalve indien twee of meer deelnemers de van toepassing zijnde eindpositie delen, dan is de 'Dead Heat-regel' (gelijke uitkomst) zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden voor LeoVegas Sportsbook <Sectie B, paragraaf 5, clausule 14> van toepassing.

• De regels voor wedden op 'Winnaar' en 'Geplaatst' zijn van toepassing op aanbiedingen die de prestaties van vier of meer deelnemers vergelijken, met uitzondering van de aanbiedingen die specifiek als 'groepsweddenschappen' worden vermeld. In dergelijke gevallen zal de inzet worden terugbetaald indien ten minste één van de vermelde deelnemers om welke reden dan ook niet meer actief betrokken is nadat de weddenschap is geplaatst en/of geaccepteerd.

• Tenzij de uitkomst van de aanbieding al is vastgesteld voordat een wijziging wordt aangekondigd, worden weddenschappen die verwijzen naar een race naar een bepaalde gebeurtenis/totalen van een bepaalde gebeurtenis (bijv. eerste deelnemer die X rondes wint, meer/minder gespeelde maps) of de marges/verschillen van voltooide gebeurtenis tussen deelnemers (bijv. Map-handicap, Exacte Map score in de wedstrijd) ongeldig verklaard indien het speltype volledig wordt gewijzigd op een manier die de telling van dergelijke voorvallen en hun respectievelijke odds zou veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevallen waarbij het aantal geplande maps wordt gewijzigd van een eerder aangekondigd oneven aantal geplande maps (bijv. Beste van 1/3/5) in een even aantal geplande kaarten (bijv. Beste van 2/4/6) en omgekeerd. Weddenschappen blijven geldig en worden dienovereenkomstig afgewikkeld voor die aanbiedingen waarbij de aangekondigde wijziging niet relevant is (bijv. wedstrijdnoteringen blijven geldig indien het aantal geplande maps wordt gewijzigd van de eerder aangekondigde 3 maps naar 5 maps), of de uitkomst van de aanbieding al is vastgesteld voordat een wijziging wordt aangekondigd. Het volgende voorbeeld wordt gegeven als algemene richtlijn voor de behandeling van dergelijke weddenschappen in vergelijkbare situaties: Een weddenschap op 'Wint 1e map” blijft geldig als een wedstrijd van 3 naar 5 maps wordt gewijzigd, maar een meer dan/minder dan-weddenschap op het totaal aantal maps in de wedstrijd zou in een vergelijkbaar scenario als ongeldig worden afgewikkeld.

• Indien LeoVegas per vergissing odds en lijnen aanbiedt die gebaseerd zijn op een ander aantal maps/games/rondes dan het correct geplande aantal van deze gevallen, zal de afwikkeling van aanbiedingen die betrekking hebben op een race naar een bepaald(e) gebeurtenis (bijv. eerste deelnemer die X rondes wint, meer/minder gespeelde maps) of de marges/verschillen van voltooide gebeurtenis tussen deelnemers (bijv. Map-handicap, Exacte Map score in de wedstrijd) ongeldig worden verklaard indien het speltype volledig verschillend is op een manier die de telling van dergelijke voorvallen en hun respectievelijke odds zou wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevallen waarbij het aantal geplande maps wordt berekend op basis van een oneven aantal geplande maps (bijv. Beste van 1/3/5) terwijl de wedstrijd gepland is voor een even aantal maps (bijv. Beste van 2/4/6) en omgekeerd. Weddenschappen blijven geldig en worden overeenkomstig afgewikkeld voor die aanbiedingen waarbij de aangekondigde wijziging niet relevant is (bijv. wedstrijdnoteringen blijven geldig indien het aantal geplande maps wordt gewijzigd van de eerder aangekondigde 3 maps naar 5 maps), of de uitkomst van de aanbieding is al vastgesteld voordat een wijziging wordt aangekondigd. Het volgende voorbeeld wordt gegeven als algemene richtlijn voor de behandeling van dergelijke weddenschappen in vergelijkbare situaties: Een weddenschap op 'Wint 1e map” blijft geldig als een wedstrijd wordt vermeld als 3 in plaats van 5 maps, maar een meer dan/minder dan-weddenschap op het totaal aantal maps in de wedstrijd zou in een vergelijkbaar scenario als ongeldig worden afgewikkeld.

• Tijdens specifieke evenementen kan LeoVegas beslissen om, uitsluitend naar eigen goeddunken, een beperkte selectie van deelnemers voor weddenschappen aan te bieden, waaronder weddenschappen met opties zoals 'een ander', 'het veld' of iets dergelijks. Deze optie omvat alle niet vermelde deelnemers, behalve de deelnemers die specifiek vermeld worden als beschikbaar. LeoVegas behoudt zich het recht voor om in een later stadium meer deelnemers te noteren/vermelden. Indien deze nieuw in de lijst opgenomen deelnemers de winnende uitkomst zijn, worden zij beschouwd als niet in de lijst opgenomen tot het moment dat zij daadwerkelijk in de lijst zijn opgenomen en worden op basis daarvan vereffend.

• Aanbiedingen die specifiek verwijzen naar de prestaties van een deelnemer in een specifiek evenement/tijdsspanne (bijv. Team X versus het veld of Winnaar zonder team X) worden als ongeldig beschouwd als de vermelde deelnemers niet minstens één keer actief deelnemen in een volgende fase van het betreffende evenement/de tijdsspanne nadat de weddenschap is geplaatst en/of geaccepteerd.

• Als een wedstrijd begint met een ander aantal spelers dan het aantal dat is opgenomen in de regels voor het evenement (bijv.: elk team begint een wedstrijd met slechts 4 spelers in plaats van de geplande 5 spelers), zullen alle inzetten als ongeldig worden beschouwd. Indien een van beide teams tijdelijk en/of permanent een aantal spelers van de wedstrijd verliest, zullen de inzetten geldig blijven nadat de wedstrijd is begonnen met het opgegeven aantal deelnemers volgens de regels van het evenement

• Weddenschappen op wedstrijden/evenementen met deelnemers die een andere/verkeerde bijnaam (nickname) of zogenaamd 'smurfaccount' gebruiken, blijven geldig, voor zover niet redelijkerwijs duidelijk wordt dat de deelnemer die de betreffende bijnaam gebruikt niet de beoogde is. In dergelijke gevallen zijn weddenschappen ongeldig.

• Weddenschappen op een team worden als geldig beschouwd ongeacht de personen die door dat team als deelnemer worden gebruikt. Indien de organiserende vereniging het toelaatbaar acht dat een team met een reserve of vervangende speler speelt, gelden alle weddenschappen mits een officiële uitslag wordt bekendgemaakt.

• Elke vorm van kwalificatie voorafgaand aan het hoofdtoernooi (indien van toepassing) wordt beschouwd als een geldig onderdeel van die wedstrijd. Elke deelnemer die in de kwalificatiefase wordt uitgeschakeld, zal dus worden beschouwd als verliezer van een deelnemer die vooraf gekwalificeerd is of succesvol is in de kwalificatiefase.

• In het geval van weddenschappen waarbij naar tijdsbestekken wordt verwezen, moeten ze op de volgende manier worden geïnterpreteerd: 'binnen de eerste 30 minuten' omvat alles wat er gebeurt tot en met 0 uur 29 minuten en 59 seconden; 'tussen 10 en 20 minuten' omvat alles wat er gebeurt van 10 minuten en 0 seconden tot en met 19 minuten en 59 seconden.

• Weddenschappen met betrekking tot de duur geven de werkelijke tijd weer die verstreken is op de map/ronde/evenement, voor zover van toepassing. Een weddenschap op Meer dan 30,5 minuten in een map zal bijvoorbeeld worden afgewikkeld als Meer zodra er meer dan dertig en een halve minuut in de opgegeven map zijn verstreken.

• Elke verwijzing naar 'Winnaar' en/of 'Upper' bracket blijft geldig, ongeacht of maps en/of andere voordelen via de evenementregels aan een deelnemer worden toegekend.

• Voordelen die via een evenementenstructuur worden toegekend, worden in aanmerking genomen voor de afhandeling, tenzij anders vermeld. Desalniettemin moet elke verwijzing naar specifieke indexen van maps, games, enz. zoals deze op de site worden gepresenteerd, altijd als relevant worden beschouwd voor de fase van de wedstrijd die daadwerkelijk wordt gespeeld. Voorbeeld: in een best-of-3-maps wedstrijd waarbij Team A begint met een voorsprong van 1 map, zullen alle aanbiedingen die verwijzen naar Map 1 daadwerkelijk verwijzen naar de resultaten van de tweede map van de wedstrijd, d.w.z. de eerste map die daadwerkelijk wordt gespeeld.

2. Game-/genrespecifieke regels

FPS

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die worden gerekend tot het genre FPS (First Person Shooter). Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot Call of Duty, CS:GO, Overwatch, Quake, Valorant en Rainbow Six. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. LeoVegas behoudt zich het recht voor om de vereffeningsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet worden vermeld die in het algemeen als zodanig worden erkend.

• Indien er extra tijd, maps of rondes nodig zijn om de wedstrijduitslag (of een deel daarvan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.

Dit geldt echter niet voor aanbiedingen met de juiste score.

• Voor wedstrijdnoteringen, serie-uitslagen, totaal aantal maps en map handicaps moet de eerste geplande map worden gestart om weddenschappen te laten gelden.

Een uitzondering hierop vormen maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket.

In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor totaal aantal maps, map handicap, juiste score, duur, map X, eerste X/eerste tot X, ace, kills/kill-streak en player kills, moeten alle delen van de map/geplande maps voltooid zijn opdat de weddenschappen geldig blijven. Indien een evenement wordt gestaakt vóór het natuurlijke einde, zullen de weddenschappen op meer dan/minder dan op totaal aantal maps en op match handicaps normaal vereffend worden indien een resultaat bereikt is dat aan die wedaanbiedingen beantwoordt, zo niet zullen zij ongeldig verklaard worden.

• Voor juiste score moeten regulier geplande maps worden voltooid willen weddenschappen geldig zijn.

• Voor duur, omvat de afwikkeling van weddenschappen met betrekking tot de duur ook de tijd die nodig is voor het voltooien van eventuele extra tijd/maps die nodig zijn om de wedstrijd (of een deel daarvan) waarop de aanbieding betrekking heeft, te voltooien.

Elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor Map X, moet de vermelde map zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.

• Voor Eerste X/Eerste tot X verwijst de wedaanbieding naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerd voorval krijgt toegekend. Tenzij een gelijkspel (d.w.z. geen van beide teams) als resultaat is aangeboden, in het geval geen van de deelnemers het vermelde aantal bereiken, worden inzetten terugbetaald.

• Voor Ace verwijst de wedaanbieding ernaar of het doden van het complete team van de tegenstander in een ronde van de wedstrijd, of een deel daarvan, zoals vermeld in de aanbieding, wordt toegeschreven aan een individuele deelnemer in zijn of haar eentje.

• Voor Player Kills worden aanbiedingen die gekoppeld zijn aan tellers (bijv. totaal aantal kills) en van andere aanbiedingen die betrekking hebben op specifieke terminologie, beslist aan de hand van de definitie waarmee de officiële organiserende instantie deze statistieken uitgeeft. Tenzij gestaafd door onweerlegbaar bewijs, zal LeoVegas geen klachten oplossen die voortvloeien uit een persoonlijke interpretatie van dergelijke termen.

CS:GO/Valorant

• Voor Ronde Handicap en Totaal aantal rondes in CS:GO, moeten alle geplande rondes voltooid zijn om weddenschappen te laten gelden.

Mocht de wedstrijd wordt gestaakt voor deze zijn natuurlijke einde bereikt en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, dan worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de meer dan/minder dan of de ronde handicap lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt gestaakt.

Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd gestaakt.

• Voor CS:GO wordt totaal aantal rondes, elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket beschouwd als '0' (nul) rondes voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor Ronde X-aanbiedingen in CS:GO, moet de vermelde ronde zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.

• Voor CS:GO Kills-aanbiedingen geldt dat de afwikkeling alle kills zal omvatten die gebeuren nadat een bom explodeert of tussen de rondes onschadelijk wordt gemaakt.

MOBA

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die worden gerekend tot het genre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot DOTA 2, King of Glory, League of Legends, Wild Rift, Mobile Legends, Smite en Vainglory. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. LeoVegas behoudt zich het recht voor om de vereffeningsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet worden vermeld die in het algemeen als zodanig worden erkend.

• Voor wedstrijdnoteringen, serie-uitslagen, totaal aantal maps en map handicaps moet de eerste geplande map worden gestart om weddenschappen te laten gelden.

Een uitzondering hierop vormen maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket.

In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor aanbiedingen betreffende totaal aantal maps, map handicap, juiste score en map X, moeten alle delen van de map/geplande maps voltooid zijn opdat de weddenschappen geldig blijven. Indien een evenement wordt gestaakt vóór het natuurlijke einde, zullen de weddenschappen op meer dan/minder dan op totaal aantal maps en op match handicaps normaal vereffend worden indien een resultaat bereikt is dat aan die wedaanbiedingen beantwoordt, zo niet zullen zij ongeldig verklaard worden.

• Voor aanbiedingen betreffende duur, Eerste X/Eerste tot X en Kills/Kill-streak geldt dat alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn, tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

• Elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor Eerste X/Eerste tot X verwijst de wedaanbieding naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerd voorval krijgt toegekend.

Tenzij een gelijkspel (d.w.z. geen van beide teams) als resultaat is aangeboden, in het geval geen van de deelnemers het vermelde aantal bereiken, worden inzetten terugbetaald.

• Bij alle weddenschappen die betrekking hebben op Kills en/of Kill-streak wordt alleen rekening gehouden met de kills die zijn toegebracht door tegenstanders, voor zover van toepassing.

Kills veroorzaakt door iets buiten de invloedssfeer van de deelnemers van de tegenpartij, tellen niet mee voor de afhandeling.

• Spelvoorvallen, voorwerpen en NPC's: Voor vereffeningsdoeleinden is vereist dat voor de aanbiedingen met betrekking tot de volgende voorwerpen, spelvoorvallen en NPC's, alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een uitslag kan opleveren.

 • Doelen
 • De limiet (level cap) halen

Alle weddenschappen met betrekking tot doelen verwijzen alleen naar de map-specifieke doelen. Het winnen van de feitelijke map wordt niet beschouwd als een doel voor de afwikkeling. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen. LeoVegas behoudt zich het recht voor om naast het bovenstaande ook andere, hierboven niet genoemde spelvoorvallen, voorwerpen en NPC's op te nemen, mits zij redelijkerwijs in dezelfde categorieën passen.

DOTA 2 + League of Legends (LoL)

• Voor aanbiedingen betreffende Rampage/Ultra-Kill, Ace, Assists en Gebouwen geldt dat alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn, tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

• Alle evenementen met betrekking tot Rampage/Ultra-Kill wedaanbiedingen worden alleen beschouwd als zijnde gebeurd als dit wordt bekendgemaakt tijdens de wedstrijd (of het deel ervan, waarnaar de weddenschap verwijst) via de banner op het scherm.

• League of Legends Ace-aanbiedingen verwijzen naar de vraag of het doden van de laatste levende kampioen van het team van de tegenstander wordt toegeschreven aan een individuele deelnemer.

• Voor Assist-aanbiedingen geldt dat elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket, wordt beschouwd als '0' (nul) assists voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor aanbiedingen in DOTA 2 worden de volgende gebouwen in het spel geclassificeerd als 'Gebouwen': kazernes, heiligdommen en torens. 'Denied' (geweigerde) vernietiging van één van bovenvermelde gebouwen wordt eveneens in aanmerking genomen voor de vereffening.

Voor aanbiedingen in League of Legends worden de volgende gebouwen in het spel geclassificeerd als 'Gebouwen': Turrets en Inhibitors, en vernietiging van deze gebouwen zal altijd worden beschouwd als te zijn toegebracht door de tegenstanders.

• Voor vereffeningsdoeleinden is vereist dat voor de aanbiedingen met betrekking tot de volgende voorwerpen, spelvoorvallen en NPC's, alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn, tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een uitslag kan opleveren.

DOTA 2:

• Aegis
• Buyback
• Courier
• Divine Rapier
• Mega-creeps
• De limiet (level cap) halen
• Roshans
• Torens
• Kazernes

League of Legends:

• Barons
• Dragons
• De limiet (level cap) halen
• Rift Herald
• Turrets
• Inhibitors

LeoVegas behoudt zich het recht voor om naast het bovenstaande ook andere, hierboven niet genoemde spelvoorvallen, voorwerpen en NPC's op te nemen, mits zij redelijkerwijs in dezelfde categorieën passen.

Vechtgames

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die gerekend worden tot het vechtspelgenre. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot Dragonball, Street Fighter, Super Smash Bros en Tekken. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. LeoVegas behoudt zich het recht voor om de vereffeningsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet worden vermeld die in het algemeen als zodanig worden erkend.

• Voor wedstrijdnoteringen, serie-uitslagen, totaal aantal games en game handicaps moet de eerste geplande game worden gestart om weddenschappen te laten gelden.

Een uitzondering hierop vormen games die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket.

In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor Totaal aantal games, Games handicap, Juiste Score en Game X/Ronde X, moeten alle onderdelen van de geplande games voltooid zijn opdat de weddenschappen geldig blijven. Indien een evenement wordt gestaakt vóór het natuurlijke einde, zullen de weddenschappen op meer dan/minder dan op het totaal aantal games en op game handicaps normaal vereffend worden indien een resultaat bereikt is dat aan die wedaanbiedingen beantwoordt, zo niet zullen zij ongeldig verklaard worden.

• Voor duur en totaal aantal rondes geldt dat alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

Elke game/ronde die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) rondes voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor totaal aantal rondes en ronde handicap moeten alle geplande rondes voltooid worden om de weddenschappen te laten gelden. Indien de wedstrijd wordt gestaakt voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de meer dan/minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt gestaakt. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voorafgaand aan het tijdstip van de onderbreking.

Battle Royale

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die gecategoriseerd worden als zijnde van het genre Battle Royale. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot PUBG en Fortnite. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. LeoVegas behoudt zich het recht voor om de vereffeningsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet worden vermeld die in het algemeen als zodanig worden erkend.

• Voor de afwikkeling van matchwinnaar-aanbiedingen wordt de persoon, het duo of het team die/dat als laatste overblijft beschouwd als matchwinnaar.

Bij serie-resultaat wordt de persoon, het duo of het team die/dat de meeste punten heeft verzameld tijdens de reeks wedstrijden beschouwd als winnaar van de serie.

Bij de afwikkeling wordt tevens rekening gehouden met eventuele extra maps, 1 tegen 1 en/of eventuele extra speeltijd die de overkoepelende organisatie kan toevoegen als tiebreaker.

Indien na een eventuele extra tiebreaker de aanbieding eindigt in een gelijkspel, waarbij het gelijkspel niet ter weddenschap is aangeboden, zal de inzet worden terugbetaald.

• Voor duur, kills/eliminaties en eerste X/eerste tot X geldt dat alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

Voor Eerste X/Eerste tot X verwijst de aanbieding naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerd voorval krijgt toegekend.

Tenzij een gelijkspel (d.w.z. geen van beide teams) als resultaat is aangeboden, in het geval geen van de deelnemers het vermelde aantal bereiken, worden inzetten terugbetaald.

• Voor kills en eliminaties, tellen enkel kills/eliminaties toegebracht of gecontroleerd door deelnemers van de tegenpartij mee voor de weddenschap.

Kills/eliminaties die gebeuren in de 'rode zone' worden niet meegerekend voor vereffeningsdoeleinden, terwijl kills die worden toegebracht door een voertuig worden toegeschreven aan de deelnemer die het betreffende voertuig gebruikte.

RTS

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die worden gerekend tot het genre RTS (Real Time Strategy). Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot Starcraft 2 en Warcraft. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. LeoVegas behoudt zich het recht voor om de vereffeningsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet worden vermeld die in het algemeen als zodanig worden erkend.

• Voor wedstrijdnoteringen, serie-resultaat, totaal aantal maps en map handicaps moet de eerste geplande map worden gestart om weddenschappen te laten gelden.

Een uitzondering hierop vormen maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket.

In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.

• Serie-resultaat verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.

• Als een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de eerste map worden verworpen en het resultaat van de overgespeelde map zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.

Voor totaal aantal maps geldt dat elke map die opnieuw wordt gespeeld vanwege een patstelling, slechts telt als één map.

• Voor totaal aantal maps en maps handicap moeten alle geplande maps voltooid worden om de weddenschappen te laten gelden. Indien de wedstrijd wordt gestaakt voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de meer dan/minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt gestaakt. In dat geval worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voorafgaand aan het tijdstip waarop de wedstrijd werd gestaakt.

• Voor juiste score, duur en Map X geldt dat alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn, tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

Voor Duur geldt dat elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.

Voor Map X moet de vermelde map zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.

• Eerste X/Eerste tot X verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerd voorval krijgt toegekend.

Tenzij een gelijkspel (d.w.z. geen van beide teams) als resultaat is aangeboden, in het geval geen van de deelnemers het vermelde aantal bereiken, worden inzetten terugbetaald.

Kaartspellen

De volgende regels zijn van toepassing op alle spellen die tot het genre kaartspellen worden gerekend. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Artifact, Hearthstone en Magic: The Gathering. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. LeoVegas behoudt zich het recht voor om de vereffeningsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet worden vermeld die in het algemeen als zodanig worden erkend.

• Voor wedstrijdnoteringen en wedstrijdhandicap geldt dat als een spel opnieuw moet wordt gespeeld vanwege gelijkspel, de uitslag van het eerste spel zal worden verworpen en het resultaat van het overgespeelde spel zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.

Voor Totaal wedstrijden telt elk spel dat opnieuw wordt gespeeld vanwege een gelijkspel slechts als één wedstrijd.

• Voor Totaal wedstrijden en Wedstrijdhandicap moet de eerste geplande wedstrijd van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van wedstrijden die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde wedstrijden in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.

Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt gestaakt voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de meer dan/minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt gestaakt. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd gestaakt.

• In Game X moet de vermelde game zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.

###FIFA en Rocket League

FIFA:

• Voor wedstrijdnoteringen, totaal aantal doelpunten en wedstrijdhandicap worden de resultaten afgehandeld op basis van de resultaten die tijdens de reguliere speeltijd zijn behaald.

Tenzij anders vermeld in de aanbieding, worden behaalde uitslagen in de verlenging niet meegerekend voor vereffeningsdoeleinden.

Indien een wedstrijd gelijk wordt gespeeld, zonder dat er een kans op gelijkspel is geboden, zal de inzet worden terugbetaald.

• Voor aanbiedingen van Team bereikt volgende ronde worden, indien verlenging nodig is om de aanbieding te beslissen, (tenzij anders vermeld in het aanbod), de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor aanbiedingen met de juiste score worden de resultaten afgewikkeld op basis van de resultaten die tijdens de reguliere speeltijd behaald zijn. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, worden behaalde uitslagen in de verlenging niet meegerekend voor vereffeningsdoeleinden.

• Voor aanbiedingen betreffende het totaal aantal doelpunten geldt dat alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

Rocket League

• Voor wedstrijdnoteringen, serie-resultaat, handicap, juiste score en totaal aantal doelpunten geldt dat indien er een verlenging nodig is om de uitslag van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking zullen worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.

Indien een wedstrijd gelijk wordt gespeeld, zonder dat er een kans op gelijkspel is geboden, zal de inzet worden terugbetaald.

• Voor aanbiedingen betreffende het totaal aantal doelpunten en handicap geldt dat alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

NBA 2K

• Voor wedstrijdnoteringen en aanbiedingen op of een team naar de volgende ronde gaat, geldt dat indien een verlenging nodig is om de uitkomst van de aanbieding te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking zullen worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.

Indien een wedstrijd gelijk wordt gespeeld, zonder dat er een kans op gelijkspel is geboden, zal de inzet worden terugbetaald.

• Voor aanbiedingen betreffende het totaal aantal punten geldt dat resultaten worden verrekend op basis van het totaal aantal punten dat door de genoemde deelnemers wordt gescoord gedurende de betreffende periode.

Voor vereffeningsdoeleinden, en tenzij anders vermeld, worden de punten die tijdens overtime worden gescoord in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden van markten die gerelateerd zijn aan fulltime.

Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een uitslag kan opleveren.

• Voor Handicap-aanbiedingen worden de resultaten afgehandeld op basis van de behaalde uitkomst zodra de genoemde handicap/spread wordt toegevoegd aan/verwijderd uit (welke van toepassing is) de wedstrijd/periode/totale score waarnaar de weddenschap verwijst.

In die omstandigheden waarin het resultaat na verwerking van de handicap-/spreadlijn exact gelijk is aan de weddenschapslijn, worden alle weddenschappen in die aanbieding ongeldig verklaard.

Voor vereffeningsdoeleinden, en tenzij anders vermeld, worden de punten die tijdens overtime worden gescoord in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden van markten die gerelateerd zijn aan fulltime.

Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn.

• Voor Partial, intervals, Eerste/Volgende op X-aanbiedingen, weddenschappen op specifieke tijdsbestekken/intervallen (voorbeeld: voor noteringen op Uitslag kwart/helft X, Wedstrijdresultaat tussen minuut X en minuut Y of "Rest van de Wedstrijd"), wordt alleen rekening gehouden met uitkomsten en voorvallen die zijn verzameld tijdens het vermelde tijdsbestek/interval, welke van toepassing is. Bij afhandeling wordt geen rekening gehouden met andere voorvallen die tijdens andere delen van het evenement/de wedstrijd, buiten het gespecificeerde tijdsbestek/interval plaatsvinden, tenzij anders vermeld.

Weddenschappen op aanbiedingen die verwijzen naar een specifieke score in de wedstrijd (voorbeeld: Volgende team dat scoort of Race naar X punten), verwijzen naar de deelnemers die als eerste het genoemde doel scoren/bereiken. Als de aanbieding een tijdsbestek noemt (of enige andere periodebeperking) wordt bij de afhandeling geen rekening gehouden met enige gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement die geen verband hebben met het genoemde tijdsbestek. Indien de vermelde score niet binnen de gestelde termijn (indien van toepassing) door geen van de deelnemers wordt bereikt of gescoord, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij er een gelijkspel is aangeboden voor weddenschappen. Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een uitslag kan opleveren.